AI နည္းပညာအသံုးျပဳ၍ အၾကမ္းဖက္မႈ အႏၲရာယ္ကာကြယ္ျခင္း

[ Zawgyi ]

အသိဉာဏ္တုေခၚ AI နည္းပညာသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏လူမႈ ဘဝထဲတြင္ မ်ားစြာအေထာက္ အပံ့ေပးႏိုင္သည္ကို သိရွိထားခဲ့ၿပီးလည္း ျဖစ္သည္။ ဆက္လက္၍ အဆိုပါနည္းပညာကို နယ္ပယ္ေပါင္းစံုတြင္ ပိုမိုအသံုးခ် ႏိုင္ရန္အတြက္ ကမ႓ာတစ္ဝန္းမွ သိပၸံပညာရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ပုိမိုႀကိဳးစားအားထုတ္လ်က္ တီထြင္လ်က္ရွိၾကသည္ျဖစ္ရာ AI နည္းပညာ အသံုးျပဳတီထြင္မႈမ်ားသည္ ပိုမိုထြက္ေပၚလာဦး မည္လည္း ျဖစ္ေပသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္မူ အဆိုပါနည္းပညာမ်ားကို အသံုးခ် တီထြင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိလွ်င္ေတာင္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ တီထြင္အသံုးခ်ေနမႈမ်ားကို မ်က္ျခည္မျပတ္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေနရန္ လိုအပ္မည္လည္း ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအခါ Video Artificial Intelligence (AI) & Deep Learning နည္းပညာတစ္ခုသည္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရိွ ေက်ာင္းမ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ အကူအညီေပးေနၿပီျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။ အဆိုပါ နည္းပညာကို တီထြင္ေပးခဲ့သည့္ ကုမၸဏီသည္ ေက်ာင္းမ်ားအတြင္း ပစ္ခတ္မႈမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေန႔စဥ္ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အျခားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ကူညီကာကြယ္ ေပးရန္ အလို႔ငွာ ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ AI & Deep Learning နည္းပညာ ဆိုင္ရာ ေရွ႕ေဆာင္ တီထြင္ေနသည့္ Deep North ကုမၸဏီက စီမံကိန္းတစ္ရပ္ကို မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါကုမၸဏီက ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္လာသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ရွာေဖြကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အရာဝတၳဳႏွင့္ မ်က္နွာသ႐ုပ္ခဲြ အဆင့္ျမင့္နည္း ပညာကို
အသံုးျပဳေဆာင္ရြက္ သြားမည္ဟု ဆိုပါသည္။ တပ္ဆင္အသံုးျပဳရန္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ Video AI ကိရိယာမ်ားကို
ျဖန္႔ၾကက္ တပ္ဆင္ေပးျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႕ စမ္းသပ္ျခင္းတို႔ကိုလည္း စတင္လုပ္ေဆာင္ေပးေတာ့မည္ဟု ဆိုသည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ပိုမိုတိုးပြားလာလ်က္ရွိရာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အသံုး ဝင္ၿပီး ေဈးႏႈန္းသင့္ေသာ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ စနစ္မ်ားအေနျဖင့္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္လာေနခဲ့ၿပီလည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ ပညာေရး
နယ္ပယ္ တစ္ခုလံုးသို႔ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ရိွရင္းစဲြ လံုၿခံဳေရး ကင္မရာမ်ားမွ ဗီြဒီယိုေခြမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ကိရိယာအသစ္က အခိ်န္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ေထာက္လွမ္းေရး အျမင္မ်ားကို သင္ၾကားရရိွ ေစမည္ျဖစ္သည္။ ၎တြင္ စြမ္းအားျပည့္ စက္ပစၥည္းမ်ားအျပင္ အနာဂတ္တြင္ ၿခိမ္းေျခာက္လာႏိုင္ေျခရိွသည့္ အရာဝတၳဳမ်ားကို
သ႐ုပ္ခဲြျခင္းကဲ့သို႔ေသာ လူတို႔၏ ကိုယ္ကာယ ပိုင္းဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ အျပဳအမူမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ ရွာေဖြ အေျဖရွာႏိုင္မည့္ အာ႐ံုခံ
စနစ္တို႔ကို တပ္ဆင္ထားရိွပါ သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ လူမ်ားအေနျဖင့္ စိုးရိမ္ပူပန္ေနသလို AI ကိရိယာမ်ားမွာ လူသားမ်ား၏ တရား စီရင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ ေနရာကို အစားထိုးျခင္းမဟုတ္ဘဲ မည္သည့္အရာက အမွန္ျဖစ္သည္၊ မည္သို႔ အေကာင္းဆံုးတံု႔ ျပန္ရမည္ကို လ်င္ျမန္စြာ အကဲျဖတ္ႏိုင္မည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏စြမ္းရည္ကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္သာ ျဖစ္သည္။ Deep North က အေရးႀကီးေသာ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေပးမည္ျဖစ္ၿပီး လံုၿခံဳေရး ဗီြဒီယိုေခြတြင္ ေပၚလာသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား (Personal Identifiable Information-PII) ကို မွ်ေဝျခင္း၊ ထုတ္ျပန္ျခင္းျပဳမည္ မဟုတ္ေပ။ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ ထုတ္ျပန္ေပး သြားလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Businesswire.com သတင္း စာ
မ်က္ႏွာတြင္လည္း အစီရင္ခံထားပါသည္။

ဤမွတ္ပံုတင္ထားဆဲ နည္းပညာတြင္ ကင္မရာျဖင့္ အပိုင္းလိုက္ ေျခရာခံျခင္းမ်ား၊ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္းႏွင့္ ေက်ာင္းဝင္း ပတ္လည္ရိွ လူစုလူေဝးမ်ားကို ရွာေဖြႏိုင္ရန္ သတိေပးသည့္ အရာဝတၳဳနွင့္ အေရးႀကီးျဖစ္စဥ္ ေနရာမ်ား၊ ဝင္ေပါက္ထြက္ ေပါက္ သို႔မဟုတ္ စုေဝးရာေနရာမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာေနရာမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမ်ား၊ လက္နက္ သို႔မဟုတ္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ လက္နက္ပစၥည္း မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ပံုသဏၭာန္မ်ားကို သ႐ုပ္ခဲြျခင္း အစရိွသည္တို႔ကို ေပါင္းစပ္ အသံုးခ်မႈမ်ားပါရိွမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ လက္နက္ပစၥည္းမ်ားကို ရွာေဖြ ေတြ႕ရိွလွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ လႊင့္ပစ္ထားသည္ကို ကာလတစ္ခုအတြင္း သိရိွရလွ်င္ ဤစနစ္က သတိေပးအခ်က္ျပ မႈမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ သည္ဟု ကုမၸဏီက ထုတ္ျပန္ ေၾကညာထားပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အတြင္း အေမရိကန္နိုင္ငံ၌ လူအစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ ပစ္ခတ္ခံရမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ အေရအတြက္အားျဖင့္ ၃၄၆ ႀကိမ္ခန္႔ အထိ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ လူအစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ ပစ္ခတ္ခံရျခင္းဆိုသည္မွာ လူေလးဦးႏွင့္အထက္ ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္ခံ ရေသာျဖစ္စဥ္ကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ လက္နက္ ျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစရန္ အမိ်ဳးမ်ိဳးေသာ နည္းပညာအသစ္မ်ားျဖင့္ ေထာက္ပံ့ကူညီလ်က္ ရိွၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းမ်ား၌ သတၱဳရွာေဖြေရး ကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ေပးျခင္း၊ ေလဆိပ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳေသာ ခႏၶာကိုယ္ စစ္ေဆးေရး ကိရိယာမ်ားကို ေက်ာင္းမ်ားတြင္ စတင္တပ္ဆင္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေနခဲ့ၾကၿပီလည္းျဖစ္ပါသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္ နည္းပညာရွင္မ်ားအတြက္ ဟန္ခ်က္ညီ မွ်တမႈရိွေစမည့္ အဆိုပါနည္းပညာသစ္ တစ္ရပ္မွာ လူပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ထိခိုက္ေစာ္ကားမႈ၊ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းမ်ား၌ စစ္ေဆးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စစ္ပံုစံသြင္း အဓမၼခိုင္းေစျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ရပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ မလိုအပ္ဘဲ လံုၿခံဳေရးစနစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္ ဒီဇိုင္းေရးဆဲြထားေသာ ကိရိယာသစ္တစ္မိ်ဳးကို စတင္ အသံုးျပဳေစျခင္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း Zdnet.com တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယခု အသိဉာဏ္တု ထည့္သြင္း အသံုးျပဳထားေသာ လံုၿခံဳေရး ဗီဒီယိုကင္မရာ စနစ္ အသစ္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ အလြန္မ်ားျပားေသာ လူစုလူေဝးအတြင္း သိုဝွက္သယ္ေဆာင္လာေသာ လက္နက္မ်ားကို ရွာေဖြ စိစစ္ေပးႏိင္စြမ္းရိွလာေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတူ ယခုနည္းပညာသစ္သည္ လက္နက္ ရာဇဝတ္မႈ ေဘးအႏၲရာယ္မွ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္တီထြင္ထားေသာ တိုးတက္တီထြင္မႈ မ်ားစြာအနက္မွ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ၎နည္း ပညာတြင္ အသံုးျပဳထားေသာ ကင္မရာသည္ ေသနတ္ပစ္ခတ္သူ၏ အေျခအေနကို ႐ိုက္ကူး၍ ရဲမ်ားထံ သတိေပး အေၾကာင္းၾကားမည္ျဖစ္သျဖင့္ ရာဇဝတ္မႈကို ႏိွမ္နင္းရာ၌ အခိ်န္ကုန္ သက္သာသြားေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွရသည္။

Las Vegas ၿမိဳ႕ပစ္ခတ္မႈျဖစ္စဥ္အၿပီးတြင္ တည္ေထာင္ ခဲ့ေသာ Athena Security အသိဉာဏ္တု နည္းပညာကုမၸဏီ၏
တဲြဖက္တည္ေထာင္ သူမ်ားသည္ အသိဉာဏ္တု နည္းပညာ အစြမ္းျဖင့္ လက္နက္ျဖင့္ က်ဴးလြန္သည့္ မည္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမိ်ဳးကိုမဆို တိက်စြာ မွတ္တမ္းတင္ ႐ိုက္ကူး၍ အခိ်န္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ရဲမ်ားထံသို႔ အသိေပး အေၾကာင္းၾကား ႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ထားၾကပါသည္။ အဆိုပါနည္းပညာကို တီထြင္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း ေတြ႕ႀကံဳရသည့္ အဓိကက်ေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္မွာ အသိဉာဏ္ တုနည္းပညာသံုး လက္နက္ ရွာေဖြေရးနည္းပညာတြင္ ယခင္က ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရဖူးသည့္ အားနည္းခ်က္နွင့္ မွားယြင္းမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ ကင္မရာမ်ားကို အဆက္မျပတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးႏိုင္မည့္ Computer Algorithm စနစ္တစ္ခုကို တီထြင္လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္
တြင္ NVIDIA 2080 RTX (Graphic Card) ကို အသံုးျပဳထားၿပီး လက္ရိွအသံုးျပဳေနေသာ လံုၿခံဳေရး ကင္မရာကြန္ရက္မ်ားႏွင့္လည္း ထပ္မံေပါင္းစပ္၍ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ အသိဉာဏ္တု နည္းပညာသံုး လံုၿခံဳေရး ကင္မရာမ်ားကို ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ လက္လီေရာင္းခ်နိုင္မည့္ ေဈးကြက္မ်ားသို႔ ေရာင္းခ်သြားရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္ဟု ဆိုသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ AI နည္းပညာကို ေက်ာင္းမ်ား၊ ေလဆိပ္မ်ား၊ ေျမေအာက္ မီးရထား ဘူတာမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ လူအမ်ား အပန္းေျဖတတ္သည့္ ဥယ်ာဥ္ ပန္းၿခံမ်ားမွသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခုလံုး လံုၿခံဳေရးအထိပါ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ တျဖည္းျဖည္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ အသံုးခ်ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ထုိသို႔ျပဳလုပ္ႏုိင္ဖို႔ အတြက္လည္း McKinsey & Co အဖြဲ႕အစည္းက အၾကမ္းဖက္မႈကိုကာကြယ္ၿပီး လံုၿခံဳေသာၿမိဳ႕ ေတာ္တစ္ခုျဖစ္ေစဖို႔အတြက္ AI နည္းပညာကို အသံုးျပဳကာ တားဆီးကာကြယ္မႈျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ထရီလီယံခန္႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုိက္ သည္ဟုဆိုသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၎ႏွင့္အၿပိဳင္ AI အသံုးျပဳကာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးႏုိင္ရန္ အတြက္ Quest Solutions မွလည္း JFK Airport, Newark Airport, La Guardia Airpot, Boston`s Logan Airport, အေမရိကန္-မကၠဆီကို ေလဆိပ္အၾကား နယ္စပ္ဂိတ္မ်ားတြင္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳရန္ ေဆာင္ရြက္ေပး လ်က္ရွိသည္ဟုဆိုသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား သီးသန္႔ျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို တားဆီး ကာကြယ္သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ေနရာတြင္ ယခုကဲ့သို႔ အသိဉာဏ္တု စနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ယွဥ္တြဲတာဝန္ထမ္းေဆာင္ လာျခင္းသည္ ေကာင္းက်ိဳး ပိုမိုျဖစ္ေစၿပီး လံုၿခံဳစိတ္ခ် ရမႈလည္း ပိုမိုရရွိေစသည္ကို ခံစားရသည့္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု လက္ခံယံုၾကည္မိေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပ လိုက္ရပါသည္။

[ Unicode ]

အသိဉာဏ်တုခေါ် AI နည်းပညာသည် ကျွန်ုပ်တို့၏လူမှု ဘဝထဲတွင် များစွာအထောက် အပံ့ပေးနိုင်သည်ကို သိရှိထားခဲ့ပြီးလည်း ဖြစ်သည်။ ဆက်လက်၍ အဆိုပါနည်းပညာကို နယ်ပယ်ပေါင်းစုံတွင် ပိုမိုအသုံးချ နိုင်ရန်အတွက် ကမ႓ာတစ်ဝန်းမှ သိပ္ပံပညာရှင်များ အနေဖြင့် ပိုမိုကြိုးစားအားထုတ်လျက် တီထွင်လျက်ရှိကြသည်ဖြစ်ရာ AI နည်းပညာ အသုံးပြုတီထွင်မှုများသည် ပိုမိုထွက်ပေါ်လာဦး မည်လည်း ဖြစ်ပေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်မူ အဆိုပါနည်းပညာများကို အသုံးချ တီထွင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း မရှိလျှင်တောင် အနောက်နိုင်ငံများ၏ တီထွင်အသုံးချနေမှုများကို မျက်ခြည်မပြတ် လေ့လာစောင့်ကြည့်နေရန် လိုအပ်မည်လည်း ဖြစ်ပါသည်။

ယခုအခါ Video Artificial Intelligence (AI) & Deep Learning နည်းပညာတစ်ခုသည် အမေရိကန် နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ ကျောင်းများကို လျင်မြန်စွာ အကူအညီပေးနေပြီဖြစ်သည်ဟု သိရှိရသည်။ အဆိုပါ နည်းပညာကို တီထွင်ပေးခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီသည် ကျောင်းများအတွင်း ပစ်ခတ်မှုများနှင့် ကျောင်းသားများ နေ့စဉ်ရင်ဆိုင်နေရသည့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အခြားသော ကိစ္စရပ်များကို ကူညီကာကွယ် ပေးရန် အလို့ငှာ စျေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့် လုံခြံုရေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသော အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် AI & Deep Learning နည်းပညာ ဆိုင်ရာ ရှေ့ဆောင် တီထွင်နေသည့် Deep North ကုမ္ပဏီက စီမံကိန်းတစ်ရပ်ကို မကြာသေးမီက ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီက ကျောင်းသားများ၏ လုံခြံုရေးကို ခြိမ်းခြောက်လာသည့် ကိစ္စရပ်များကို ရှာဖွေကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် အရာဝတ္ထုနှင့် မျက်နှာသရုပ်ခွဲ အဆင့်မြင့်နည်း ပညာကို
အသုံးပြုဆောင်ရွက် သွားမည်ဟု ဆိုပါသည်။ တပ်ဆင်အသုံးပြုရန် ရွေးချယ်ထားသော ကျောင်းများတွင် Video AI ကိရိယာများကို
ဖြန့်ကြက် တပ်ဆင်ပေးခြင်းနှင့် လက်တွေ့ စမ်းသပ်ခြင်းတို့ကိုလည်း စတင်လုပ်ဆောင်ပေးတော့မည်ဟု ဆိုသည်။

ယနေ့ခေတ်တွင် အကြမ်းဖက်မှုများ ပိုမိုတိုးပွားလာလျက်ရှိရာ ကျောင်းများတွင် အသုံး ဝင်ပြီး ဈေးနှုန်းသင့်သော လုံခြံုရေးဆိုင်ရာ စနစ်များအနေဖြင့် အမှန်တကယ် လိုအပ်လာနေခဲ့ပြီလည်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် အနာဂတ်တွင် ပညာရေး
နယ်ပယ် တစ်ခုလုံးသို့ ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက် စီမံဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ ရှိရင်းစွဲ လုံခြံုရေး ကင်မရာများမှ ဗွီဒီယိုခွေများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကိရိယာအသစ်က အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ ထောက်လှမ်းရေး အမြင်များကို သင်ကြားရရှိ စေမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် စွမ်းအားပြည့် စက်ပစ္စည်းများအပြင် အနာဂတ်တွင် ခြိမ်းခြောက်လာနိုင်ခြေရှိသည့် အရာဝတ္ထုများကို
သရုပ်ခွဲခြင်းကဲ့သို့သော လူတို့၏ ကိုယ်ကာယ ပိုင်းဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများ၊ အပြုအမူများကို စောင့်ကြည့် ရှာဖွေ အဖြေရှာနိုင်မည့် အာရုံခံ
စနစ်တို့ကို တပ်ဆင်ထားရှိပါ သည်။ အချို့သော လူများအနေဖြင့် စိုးရိမ်ပူပန်နေသလို AI ကိရိယာများမှာ လူသားများ၏ တရား စီရင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် နေရာကို အစားထိုးခြင်းမဟုတ်ဘဲ မည်သည့်အရာက အမှန်ဖြစ်သည်၊ မည်သို့ အကောင်းဆုံးတုံ့ ပြန်ရမည်ကို လျင်မြန်စွာ အကဲဖြတ်နိုင်မည့် ဝန်ထမ်းများ၏စွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ပေးရန်သာ ဖြစ်သည်။ Deep North က အရေးကြီးသော ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များကို ထိန်းသိမ်းပေးမည်ဖြစ်ပြီး လုံခြံုရေး ဗွီဒီယိုခွေတွင် ပေါ်လာသည့် ကျောင်းသားများ၊ သို့မဟုတ် ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ (Personal Identifiable Information-PII) ကို မျှဝေခြင်း၊ ထုတ်ပြန်ခြင်းပြုမည် မဟုတ်ပေ။ ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များကိုသာ ထုတ်ပြန်ပေး သွားလိမ့်မည် ဖြစ်ကြောင်း Businesswire.com သတင်း စာ
မျက်နှာတွင်လည်း အစီရင်ခံထားပါသည်။

ဤမှတ်ပုံတင်ထားဆဲ နည်းပညာတွင် ကင်မရာဖြင့် အပိုင်းလိုက် ခြေရာခံခြင်းများ၊ ကျောင်းဝင်းအတွင်းနှင့် ကျောင်းဝင်း ပတ်လည်ရှိ လူစုလူဝေးများကို ရှာဖွေနိုင်ရန် သတိပေးသည့် အရာဝတ္ထုနှင့် အရေးကြီးဖြစ်စဉ် နေရာများ၊ ဝင်ပေါက်ထွက် ပေါက် သို့မဟုတ် စုဝေးရာနေရာများ ကဲ့သို့သော စိုးရိမ်ဖွယ်ရာနေရာများကို စောင့်ကြည့်ခြင်းများ၊ လက်နက် သို့မဟုတ် စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ လက်နက်ပစ္စည်း များနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် ပုံသဏ္ဌာန်များကို သရုပ်ခွဲခြင်း အစရှိသည်တို့ကို ပေါင်းစပ် အသုံးချမှုများပါရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ လက်နက်ပစ္စည်းများကို ရှာဖွေ တွေ့ရှိလျှင်၊ သို့မဟုတ် လွှင့်ပစ်ထားသည်ကို ကာလတစ်ခုအတွင်း သိရှိရလျှင် ဤစနစ်က သတိပေးအချက်ပြ မှုများကို ထုတ်ပြန်ပေးနိုင်မည်ဖြစ် သည်ဟု ကုမ္ပဏီက ထုတ်ပြန် ကြေညာထားပါသည်။

လွန်ခဲ့သော ၂၀၁၇ ခုနှစ် အတွင်း အမေရိကန်နိုင်ငံ၌ လူအစုလိုက် အပြံုလိုက် ပစ်ခတ်ခံရမှု ဖြစ်စဉ်များသည် အရေအတွက်အားဖြင့် ၃၄၆ ကြိမ်ခန့် အထိ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ လူအစုလိုက်အပြံုလိုက် ပစ်ခတ်ခံရခြင်းဆိုသည်မှာ လူလေးဦးနှင့်အထက် သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်ခံ ရသောဖြစ်စဉ်ကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ လက်နက် ဖြင့် အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စဉ်များကို လျော့ပါးသက်သာစေရန် အမျိုးမျိုးသော နည်းပညာအသစ်များဖြင့် ထောက်ပံ့ကူညီလျက် ရှိကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျောင်းများ၌ သတ္တုရှာဖွေရေး ကိရိယာများ တပ်ဆင်ပေးခြင်း၊ လေဆိပ်များတွင် အသုံးပြုသော ခန္ဓာကိုယ် စစ်ဆေးရေး ကိရိယာများကို ကျောင်းများတွင် စတင်တပ်ဆင်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်နေခဲ့ကြပြီလည်းဖြစ်ပါသည်။

အုပ်ချုပ်သူများနှင့် နည်းပညာရှင်များအတွက် ဟန်ချက်ညီ မျှတမှုရှိစေမည့် အဆိုပါနည်းပညာသစ် တစ်ရပ်မှာ လူပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ထိခိုက်စော်ကားမှု၊ သို့မဟုတ် ကျောင်းများ၌ စစ်ဆေးမှုများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် စစ်ပုံစံသွင်း အဓမ္မခိုင်းစေခြင်း ကဲ့သို့သော လုပ်ရပ်များ လုပ်ဆောင်ရန် မလိုအပ်ဘဲ လုံခြံုရေးစနစ် အဆင့်မြှင့်တင်ပေးနိုင်ရန် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသော ကိရိယာသစ်တစ်မျိုးကို စတင် အသုံးပြုစေခြင်းပင် ဖြစ်ကြောင်း Zdnet.com တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ယခု အသိဉာဏ်တု ထည့်သွင်း အသုံးပြုထားသော လုံခြံုရေး ဗီဒီယိုကင်မရာ စနစ် အသစ်များကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အလွန်များပြားသော လူစုလူဝေးအတွင်း သိုဝှက်သယ်ဆောင်လာသော လက်နက်များကို ရှာဖွေ စိစစ်ပေးနိင်စွမ်းရှိလာတော့မည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတူ ယခုနည်းပညာသစ်သည် လက်နက် ရာဇဝတ်မှု ဘေးအန္တရာယ်မှ အကာအကွယ်ပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်တီထွင်ထားသော တိုးတက်တီထွင်မှု များစွာအနက်မှ တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပြီး ၎င်းနည်း ပညာတွင် အသုံးပြုထားသော ကင်မရာသည် သေနတ်ပစ်ခတ်သူ၏ အခြေအနေကို ရိုက်ကူး၍ ရဲများထံ သတိပေး အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်သဖြင့် ရာဇဝတ်မှုကို နှိမ်နင်းရာ၌ အချိန်ကုန် သက်သာသွားစေမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

Las Vegas မြို့ပစ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်အပြီးတွင် တည်ထောင် ခဲ့သော Athena Security အသိဉာဏ်တု နည်းပညာကုမ္ပဏီ၏
တွဲဖက်တည်ထောင် သူများသည် အသိဉာဏ်တု နည်းပညာ အစွမ်းဖြင့် လက်နက်ဖြင့် ကျူးလွန်သည့် မည်သည့် ရာဇဝတ်မှုမျိုးကိုမဆို တိကျစွာ မှတ်တမ်းတင် ရိုက်ကူး၍ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ရဲများထံသို့ အသိပေး အကြောင်းကြား နိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ထားကြပါသည်။ အဆိုပါနည်းပညာကို တီထွင်နေစဉ် ကာလအတွင်း တွေ့ကြံုရသည့် အဓိကကျသော စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်မှာ အသိဉာဏ် တုနည်းပညာသုံး လက်နက် ရှာဖွေရေးနည်းပညာတွင် ယခင်က ကြံုတွေ့ခဲ့ရဖူးသည့် အားနည်းချက်နှင့် မှားယွင်းမှုများ မဖြစ်ပေါ်စေရန် ကင်မရာများကို အဆက်မပြတ် ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်မည့် Computer Algorithm စနစ်တစ်ခုကို တီထွင်လိုက်ခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ကွန်ပျူတာစနစ်
တွင် NVIDIA 2080 RTX (Graphic Card) ကို အသုံးပြုထားပြီး လက်ရှိအသုံးပြုနေသော လုံခြံုရေး ကင်မရာကွန်ရက်များနှင့်လည်း ထပ်မံပေါင်းစပ်၍ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကာ အသိဉာဏ်တု နည်းပညာသုံး လုံခြံုရေး ကင်မရာများကို ကျောင်းများနှင့် လက်လီရောင်းချနိုင်မည့် ဈေးကွက်များသို့ ရောင်းချသွားရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ဟု ဆိုသည်။

အကြမ်းဖက်မှုများကို ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် AI နည်းပညာကို ကျောင်းများ၊ လေဆိပ်များ၊ မြေအောက် မီးရထား ဘူတာများ၊ တက္ကသိုလ်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာများ၊ လူအများ အပန်းဖြေတတ်သည့် ဥယျာဉ် ပန်းခြံများမှသည် မြို့တော်တစ်ခုလုံး လုံခြံုရေးအထိပါ စွမ်းဆောင်နိုင်စေရန်အတွက် တဖြည်းဖြည်းအဆင့်မြှင့်တင် အသုံးချနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်နိုင်ဖို့ အတွက်လည်း McKinsey & Co အဖွဲ့အစည်းက အကြမ်းဖက်မှုကိုကာကွယ်ပြီး လုံခြံုသောမြို့ တော်တစ်ခုဖြစ်စေဖို့အတွက် AI နည်းပညာကို အသုံးပြုကာ တားဆီးကာကွယ်မှုပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂ ထရီလီယံခန့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုက် သည်ဟုဆိုသည်။ ထို့အပြင် ၎င်းနှင့်အပြိုင် AI အသုံးပြုကာ အကြမ်းဖက်မှုများကို ကြိုတင်ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရန် အတွက် Quest Solutions မှလည်း JFK Airport, Newark Airport, La Guardia Airpot, Boston`s Logan Airport, အမေရိကန်-မက္ကဆီကို လေဆိပ်အကြား နယ်စပ်ဂိတ်များတွင် တပ်ဆင်အသုံးပြုရန် ဆောင်ရွက်ပေး လျက်ရှိသည်ဟုဆိုသည်။

အချုပ်အားဖြင့်ဆိုသော် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ သီးသန့်ဖြင့် အကြမ်းဖက်မှုများကို တားဆီး ကာကွယ်သည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု နေရာတွင် ယခုကဲ့သို့ အသိဉာဏ်တု စနစ်များကို အသုံးပြု၍ ယှဉ်တွဲတာဝန်ထမ်းဆောင် လာခြင်းသည် ကောင်းကျိုး ပိုမိုဖြစ်စေပြီး လုံခြံုစိတ်ချ ရမှုလည်း ပိုမိုရရှိစေသည်ကို ခံစားရသည့်အတွက် ကောင်းမွန်သော ဆောင်ရွက်ချက် တစ်ခုဖြစ်သည်ဟု လက်ခံယုံကြည်မိကြောင်း ရေးသားဖော်ပြ လိုက်ရပါသည်။