ႏိုင္ငံအဆင့္ၿပိဳင္ပြဲ 2018 Myanmar Collegiate Programming Contest

[ Zawgyi ]

က်င္းပမည့္ေန႔ – ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္
ေနရာ – ရန္ကုန္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္

ရည္ရြယ္ခ်က္

Myanmar Collegiate Programming Contest ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လက္ခံက်င္းပျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္
ေတြ၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္ေတြက ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ Programming ၿပိဳင္ပြဲအေတြ႕အႀကံဳကို ရရွိႏိုုင္ေစရန္၊ ကြန္ပ်ဴတာ
တကၠသိုလ္၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္ေတြက ကိုယ္စားျပဳၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူေတြအခ်င္းခ်င္း အေတြ႕အႀကံဳေတြ ဖလွယ္ခြင့္ ရရွိႏိုင္ေစရန္၊ Computer Programming Logic ေကာင္းမြန္တဲ့ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ ေပၚထြက္လာေစရန္နဲ႔ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္ေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ ရည္ရြယ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ၿပိဳင္ပြဲအေၾကာင္း

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ Association of Computing Machinery (ACM) နည္းပညာဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ Baylor University မွာ အေျခစိုက္ထားတဲ့ ICPC အဖြဲ႕အစည္းတို႔ရဲ႕ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးေပးမႈနဲ႔ The 2018 Myanmar Collegiate Programming Contest ႏိုင္ငံအဆင့္ၿပိဳင္ပြဲကို ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မွာ လာမယ့္ ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္မွာ တတိယအႀကိမ္အျဖစ္ က်င္းပမွာျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတၠသိုလ္အေနနဲ႔ ACM-ICPC Programming Contests ၿပိဳင္ပြဲေတြကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး အိမ္ရွင္တကၠသိုလ္ အျဖစ္ ႀကီးမွဴးၿပီး ႏိုင္ငံအဆင့္၊ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ၿပိဳင္ပြဲေတြကို က်င္းပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုႏွစ္ ႏိုင္ငံအဆင့္ၿပိဳင္ပြဲ 2018 Myanmar Collegiate Programming Contest မွာလည္း ႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ေတြ နည္းပညာတကၠသိုလ္ေတြ စုစုေပါင္း (၂၆) ခုမွာရွိတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူအသင္းေပါင္း (၇၁) သင္းယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီ 2018 Myanmar Collegiate Programming Contest မွ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳအသင္းေတြကို ေရြးခ်ယ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္ခံရမယ့္ ႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳအသင္းေတြအေနနဲ႔ ရန္ကုန္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မွ ဖိတ္ေခၚမယ့္ Asia Pacific and Indochina Region အတြင္းရွိစင္ကာပူ၊ ထိုင္၀မ္၊ ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ ထိုင္း၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဗီယက္နမ္ စတဲ့ ႏိုင္ငံေတြက တကၠသိုလ္ေတြရဲ႕ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူအသင္းေတြနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီၿပိဳင္ပြဲ 2018 ACM-ICPC Asia Yangon Regional Programming Contest ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ရန္ကုန္
ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မွာ က်င္းပမွာျဖစ္ပါတယ္။

ACM-ICPC Asia Yangon Programming Contest သမိုင္း အက်ဥ္း

ACM-ICPC (Association for Computing Machinery and International Collegiate Programming Contest) အဖြဲ႕အစည္းမွ နည္းပညာပံ့ပိုးမႈနဲ႔ ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မွာ ၂၀၁၆ ခု ႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၄-၂၅) ရက္ေတြမွာ 2016 Asia Yangon National Programming Contest ႏိုင္ငံအဆင့္ ၿပိဳင္ပြဲေတြကို စတင္က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

ပထမအႀကိမ္ ႏိုင္ငံအဆင့္ၿပိဳင္ပြဲမွာ ျမန္မာႏို္င္ငံတစ္၀န္းရွိ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ (၂၄) ခုမွ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ အသင္းေပါင္း (၆၅) သင္း၊ ၿပိဳင္ပြဲဝင္
ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေပါင္း (၁၉၅) ဦးတို႔ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီၿပိဳင္ပြဲကေန ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ အသင္း (၃၈) သင္းကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္။

ပထမအႀကိမ္ ႏိုင္ငံတကာ၊ အာရွအဆင့္ၿပိဳင္ပြဲ 2016 ACM ICPC Asia Yangon Regional Prorgamming Contest ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၈ ရက္နဲ႔ ၉ ရက္ေတြမွာ ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မွ အိမ္ရွင္တကၠသိုလ္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီၿပိဳင္ပြဲမွာ Asia Pacific and Indochina Peninsula Region ရွိ ႏိုင္ငံျခား တကၠသိုလ္ေတြက အသင္း (၂၂) သင္းနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ အသင္း (၃၈) သင္း၊ စုစုေပါင္းအသင္း (၆၀) ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ႏိုင္ငံအဆင့္ၿပိဳင္ပြဲ 2017 Myanmar Collegiate Programming Contest ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္နဲ႔ ၂၆ ရက္ေတြမွာ ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ စုစုေပါင္း တကၠသိုလ္ (၂၆) ေက်ာင္းမွ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္အသင္းေပါင္း (၆၂) သင္းပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ႏိုင္ငံတကာအာရွအဆင့္ၿပိဳင္ပြဲ 2017 ACM ICPC Asia Yangon Regional Programming Contest ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္နဲ႔ ၁၀ ရက္ေတြမွာ ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မွာက်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳအသင္းေပါင္း (၂၉) သင္းနဲ႔ ထိုင္း၊ စင္ကာပူ၊ ဂ်ပန္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံေတြကတကၠသိုလ္ေပါင္း (၁၀) ခုက ၿပိဳင္ပြဲဝင္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူအသင္းေပါင္း (၁၅) သင္း၊ စုစုေပါင္း (၄၄) သင္း ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ပါတယ္။

ACM-ICPC World Final ၿပိဳင္ပြဲေတြကို ACM-ICPC မွ ႀကီးမွဴးၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၊ တကၠသိုလ္တစ္ခုမွ အိမ္ရွင္တကၠသိုလ္အျဖစ္ လက္ခံကာ ႏွစ္စဥ္က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါတယ္။ အဲဒီ ACM-ICPC World Final ၿပိဳင္ပြဲသို႔ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ တကၠသိုလ္ေတြမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ (Regional Programming Contest) ၿပိဳင္ပြဲေတြက ခ်န္ပီယံအသင္းေတြ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

2018 Myanmar Collegiate Programming Contest (MCPC 2018) ၿပိဳင္ပြဲစည္းကမ္းမ်ား

ၿပိဳင္ပြဲဝင္ေတြအေနနဲ႔ မိမိတို႔ကိုယ္စားျပဳ ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မွာတက္ေရာက္ သင္ၾကားေနသူ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ေတြျဖစ္ရပါမယ္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္နဲ႔ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေမြးဖြားသူျဖစ္ရမယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားၿပီး ၿပိဳင္ပြဲမွာအသင္းလိုက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အသင္းတစ္သင္းကို တကၠသိုလ္ေကာလိပ္ တစ္ခုတည္းမွာ တက္ေရာက္ေနတဲ့ ၿပိဳင္ပြဲဝင္သံုးဦး ပါဝင္ရမွာျဖစ္ၿပီး ႏွစ္သက္ရာ နာမည္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ACM-ICPC Official Page မွာ Registration ျပဳလုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပိဳင္ပြဲတစ္သင္းမွာ အသင္းႀကီးၾကပ္သူတစ္ဦး လိုက္ပါရမွာျဖစ္ၿပီး တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္၊ သင္ၾကားေရး ဝန္ထမ္းတစ္ဦး ျဖစ္ရမွာပါ။

အသင္းတစ္သင္းထက္ပိုတဲ့ ေက်ာင္းေတြအေနနဲ႔ အနည္းဆံုး ႀကီးၾကပ္သူတစ္ဦးလိုက္ပါရမယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။
ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပရာ ခန္းမအတြင္းသို႔ Electronic Devices (Calculator, Mobile Phone, USB stick, etc) ေတြကို ယူေဆာင္ခြင့္ျပဳမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အသင္းတစ္သင္းကို မိမိတို႔ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ Dictionary စာအုပ္တစ္အုပ္နဲ႔ အသံုးျပဳဖို႔ Stationary ေတြကို ယူေဆာင္ခြင့္ျပဳပါတယ္။ အၾကမ္းအသံုးျပဳဖို႔အတြက္ အသင္းတစ္သင္းကို A4 စာရြက္ (၁၅) ရြက္ကို ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပတဲ့အခ်ိန္မွာ ထုတ္ေပးထားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ A4 (သို႔မဟုတ္) Legal စာမ်က္ႏွာ (၂၅) မ်က္ႏွာအထိကို Team Reference Document အျဖစ္ ယူခြင့္ျပဳမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဲဒီစာမ်က္ႏွာေတြေပၚမွာမိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္မွတ္စု၊ ပံုႏွိပ္စာေတြ ယူလာႏိုင္ၿပီး စာမ်က္ႏွာတိုင္းမွာ စာမ်က္ႏွာနံပါတ္ ပါဝင္ေစရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အသင္းအားလံုးအေနနဲ႔ 2018 MCPC Official Page မွာ တရားဝင္ေၾကညာထားတဲ့အတိုင္း တူညီတဲ့ Hardware/Software မွ တပ္ဆင္အသံုးျပဳခြင့္ျပဳမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

 

ၿပိဳင္ပြဲဝင္အသင္းေတြအေနနဲ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဝတ္စံုကို ဝတ္ဆင္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲဝင္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဲဒီဝတ္စံုေတြကို ၿပိဳင္ပြဲဝင္အသင္း Registration ျပဳလုပ္ခ်ိန္မွာ ထုတ္ေပးမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ေတြရဲ႕ ကြန္ပ်ဴတာေတြ အလုပ္လုပ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစဖို႔အတြက္ testing အျဖစ္ အစမ္းၿပိဳင္ပြဲက်င္းပမွာျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္အနည္းငယ္ျခားကာ ၿပိဳင္ပြဲကို ဆက္လက္ က်င္းပမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပရာ ခန္းမအတြင္းကို Team member (၃) ဦးသာ ဝင္ခြင့္ျပဳမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ၿပိဳင္ပြဲ၏ အေထြေထြအေၾကာင္းအရာမ်ား

ၿပိဳင္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဆင္မေျပမႈနဲ႔ မေက်နပ္ခ်က္ေတြရွိရင္ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရးအဖြဲ႔နဲ႔ ဒိုင္ေတြထံမွာ ၿပိဳင္ပြဲၿပီးခ်ိန္မွစၿပီးမိနစ္ ၃၀ အတြင္း တင္ျပႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ၿပိဳင္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္မ်ား၊ သတင္းမ်ားနဲ႔ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ားကို MCPC 2018 ရဲ႕ တရားဝင္ Facebook Page မွာ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။ MCPC 2018 နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ကိစၥရပ္ေတြအတြက္ တရား၀င္အီးေမးလ္ ([email protected]) ကို ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အေသးစိတ္ကို https://psmung.github.io/mcpc2018/မွာလည္း ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍

ေဒါက္တာမီမီသက္သြင္ (ပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္)

ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ တီထြင္ဆန္းသစ္တဲ့ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေတြ၊ Programming အရည္အေသြးေတြကို တိုးတက္လာေစ
ဖို႔အတြက္ Programming ၿပိဳင္ပြဲေတြဟာ အေရးပါတဲ့ အခန္းက႑တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ေတြမွာရွိတဲ့
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေတြကို ႏိုင္ငံတကာမွာ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ ACM ICPC Programming Contest ေတြရဲ႕ အေတြ႕အႀကံဳေတြကို ျပည္တြင္းကေန ရွိေစႏိုင္တဲ့အျပင္ ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေန တဲ့ Programming နည္းပညာေတြကို ေလ့က်င့္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရာမွာလည္း The 2018 Myanmar Collegiate Programming Contest က မ်ားစြာ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစမယ့္ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အားလံုးတက္ႂကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္အေၾကာင္း

ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ကို ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္၊ သခ်ၤာဌာန၏ Universities Computer Center (UCC)
အျဖစ္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ Institute of Computer Science and Technology (ICST) အမည္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါၿပီး၊ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္က University of Computer Studies, Yangon (UCSY) အျဖစ္ တိုးျမႇင့္ခဲ့ပါတယ္။

ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မွ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံဘြဲ႕(B.C.Sc)၊ ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာဘြဲ႕(B.C.Tech)၊ မဟာကြန္ပ်ဴတာ သိပၸံဘြဲ႕ (M.C.Sc)၊ မဟာကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာဘြဲ႕(M.C.Tech)၊ သတင္း အခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာပါရဂူဘြဲ႕ ( Ph.D(IT) ) ဘြဲ႕သင္ တန္းမ်ား၊ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားလ်က္ရွိရာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပညာသင္ ႏွစ္တြင္ ဘြဲ႕ႀကိဳ၊ ဘြဲ႕လြန္ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူေပါင္း (၂၄၁၅) ဦး တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကား လ်က္ရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္သည္ အမွတ္ (၄) လမ္းမႀကီး၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ တည္ရွိပါတယ္။

-ထြန္းထြန္း

[ Unicode ]

ကျင်းပမည့်နေ့ – သြဂုတ် ၁၈ ရက်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်
နေရာ – ရန်ကုန် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်

ရည်ရွယ်ချက်

Myanmar Collegiate Programming Contest ကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်ခံကျင်းပခြင်းအားဖြင့် နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်
တွေ၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ်တွေက ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေ Programming ပြိုင်ပွဲအတွေ့အကြုံကို ရရှိနိုုင်စေရန်၊ ကွန်ပျူတာ
တက္ကသိုလ်၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ်တွေက ကိုယ်စားပြုပြိုင်ပွဲဝင်ကျောင်း သား၊ ကျောင်းသူတွေအချင်းချင်း အတွေ့အကြံုတွေ ဖလှယ်ခွင့် ရရှိနိုင်စေရန်၊ Computer Programming Logic ကောင်းမွန်တဲ့ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေ ပေါ်ထွက်လာစေရန်နဲ့ အနာဂတ်မျိုးဆက်တွေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့အတွက် ရည်ရွယ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။

ပြိုင်ပွဲအကြောင်း

အမေရိကန်နိုင်ငံ Association of Computing Machinery (ACM) နည်းပညာဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းနဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံ Baylor University မှာ အခြေစိုက်ထားတဲ့ ICPC အဖွဲ့အစည်းတို့ရဲ့ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးပေးမှုနဲ့ The 2018 Myanmar Collegiate Programming Contest နိုင်ငံအဆင့်ပြိုင်ပွဲကို ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မှာ လာမယ့် သြဂုတ် ၁၈ ရက်မှာ တတိယအကြိမ်အဖြစ် ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။

ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတ္ကသိုလ်အနေနဲ့ ACM-ICPC Programming Contests ပြိုင်ပွဲတွေကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှစတင်ပြီး အိမ်ရှင်တက္ကသိုလ် အဖြစ် ကြီးမှူးပြီး နိုင်ငံအဆင့်၊ နိုင်ငံတကာအဆင့်ပြိုင်ပွဲတွေကို ကျင်းပခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုနှစ် နိုင်ငံအဆင့်ပြိုင်ပွဲ 2018 Myanmar Collegiate Programming Contest မှာလည်း နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်တွေ နည်းပညာတက္ကသိုလ်တွေ စုစုပေါင်း (၂၆) ခုမှာရှိတဲ့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူအသင်းပေါင်း (၇၁) သင်းယှဉ်ပြိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

အဲဒီ 2018 Myanmar Collegiate Programming Contest မှ မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုအသင်းတွေကို ရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ရွေးချယ်ခံရမယ့် နိုင်ငံကိုယ်စားပြုအသင်းတွေအနေနဲ့ ရန်ကုန် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မှ ဖိတ်ခေါ်မယ့် Asia Pacific and Indochina Region အတွင်းရှိစင်ကာပူ၊ ထိုင်ဝမ်၊ ကိုရီးယား၊ ဂျပန်၊ ထိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဗီယက်နမ် စတဲ့ နိုင်ငံတွေက တက္ကသိုလ်တွေရဲ့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူအသင်းတွေနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။

အဲဒီပြိုင်ပွဲ 2018 ACM-ICPC Asia Yangon Regional Programming Contest ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ရန်ကုန်
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မှာ ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။

ACM-ICPC Asia Yangon Programming Contest သမိုင်း အကျဉ်း

ACM-ICPC (Association for Computing Machinery and International Collegiate Programming Contest) အဖွဲ့အစည်းမှ နည်းပညာပံ့ပိုးမှုနဲ့ ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မှာ ၂၀၁၆ ခု နှစ်၊ ဇွန်လ (၂၄-၂၅) ရက်တွေမှာ 2016 Asia Yangon National Programming Contest နိုင်ငံအဆင့် ပြိုင်ပွဲတွေကို စတင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။

ပထမအကြိမ် နိုင်ငံအဆင့်ပြိုင်ပွဲမှာ မြန်မာနို်င်ငံတစ်ဝန်းရှိ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် (၂၄) ခုမှ ပြိုင်ပွဲဝင် အသင်းပေါင်း (၆၅) သင်း၊ ပြိုင်ပွဲဝင်
ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူပေါင်း (၁၉၅) ဦးတို့ ပါ၀င်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီပြိုင်ပွဲကနေ မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြု အသင်း (၃၈) သင်းကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။

ပထမအကြိမ် နိုင်ငံတကာ၊ အာရှအဆင့်ပြိုင်ပွဲ 2016 ACM ICPC Asia Yangon Regional Prorgamming Contest ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၈ ရက်နဲ့ ၉ ရက်တွေမှာ ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မှ အိမ်ရှင်တက္ကသိုလ်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီပြိုင်ပွဲမှာ Asia Pacific and Indochina Peninsula Region ရှိ နိုင်ငံခြား တက္ကသိုလ်တွေက အသင်း (၂၂) သင်းနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြု အသင်း (၃၈) သင်း၊ စုစုပေါင်းအသင်း (၆၀) ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။

ဒုတိယအကြိမ် နိုင်ငံအဆင့်ပြိုင်ပွဲ 2017 Myanmar Collegiate Programming Contest ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက်နဲ့ ၂၆ ရက်တွေမှာ ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် စုစုပေါင်း တက္ကသိုလ် (၂၆) ကျောင်းမှ ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းပေါင်း (၆၂) သင်းပါ၀င်ယှဉ်ပြိုင် ခဲ့ကြပါတယ်။

ဒုတိယအကြိမ် နိုင်ငံတကာအာရှအဆင့်ပြိုင်ပွဲ 2017 ACM ICPC Asia Yangon Regional Programming Contest ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက်နဲ့ ၁၀ ရက်တွေမှာ ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံကိုယ်စားပြုအသင်းပေါင်း (၂၉) သင်းနဲ့ ထိုင်း၊ စင်ကာပူ၊ ဂျပန်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဗီယက်နမ် နိုင်ငံတွေကတက္ကသိုလ်ပေါင်း (၁၀) ခုက ပြိုင်ပွဲဝင်ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူအသင်းပေါင်း (၁၅) သင်း၊ စုစုပေါင်း (၄၄) သင်း ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။

ACM-ICPC World Final ပြိုင်ပွဲတွေကို ACM-ICPC မှ ကြီးမှူးပြီး နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၊ တက္ကသိုလ်တစ်ခုမှ အိမ်ရှင်တက္ကသိုလ်အဖြစ် လက်ခံကာ နှစ်စဉ်ကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်။ အဲဒီ ACM-ICPC World Final ပြိုင်ပွဲသို့ နိုင်ငံအသီးသီးရှိ တက္ကသိုလ်တွေမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတကာအဆင့် (Regional Programming Contest) ပြိုင်ပွဲတွေက ချန်ပီယံအသင်းတွေ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

2018 Myanmar Collegiate Programming Contest (MCPC 2018) ပြိုင်ပွဲစည်းကမ်းများ

ပြိုင်ပွဲဝင်တွေအနေနဲ့ မိမိတို့ကိုယ်စားပြု ယှဉ်ပြိုင်မယ့် တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်မှာတက်ရောက် သင်ကြားနေသူ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ တွေဖြစ်ရပါမယ်။ ၁၉၉၅ ခုနှစ်နဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ မွေးဖွားသူဖြစ်ရမယ်လို့ သတ်မှတ်ထားပြီး ပြိုင်ပွဲမှာအသင်းလိုက် ယှဉ်ပြိုင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသင်းတစ်သင်းကို တက္ကသိုလ်ကောလိပ် တစ်ခုတည်းမှာ တက်ရောက်နေတဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်သုံးဦး ပါဝင်ရမှာဖြစ်ပြီး နှစ်သက်ရာ နာမည်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ACM-ICPC Official Page မှာ Registration ပြုလုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲတစ်သင်းမှာ အသင်းကြီးကြပ်သူတစ်ဦး လိုက်ပါရမှာဖြစ်ပြီး တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်၊ သင်ကြားရေး ဝန်ထမ်းတစ်ဦး ဖြစ်ရမှာပါ။

အသင်းတစ်သင်းထက်ပိုတဲ့ ကျောင်းတွေအနေနဲ့ အနည်းဆုံး ကြီးကြပ်သူတစ်ဦးလိုက်ပါရမယ်လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲကျင်းပရာ ခန်းမအတွင်းသို့ Electronic Devices (Calculator, Mobile Phone, USB stick, etc) တွေကို ယူဆောင်ခွင့်ပြုမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အသင်းတစ်သင်းကို မိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်ရာ Dictionary စာအုပ်တစ်အုပ်နဲ့ အသုံးပြုဖို့ Stationary တွေကို ယူဆောင်ခွင့်ပြုပါတယ်။ အကြမ်းအသုံးပြုဖို့အတွက် အသင်းတစ်သင်းကို A4 စာရွက် (၁၅) ရွက်ကို ပြိုင်ပွဲကျင်းပတဲ့အချိန်မှာ ထုတ်ပေးထားမှာဖြစ်ကြောင်း၊ A4 (သို့မဟုတ်) Legal စာမျက်နှာ (၂၅) မျက်နှာအထိကို Team Reference Document အဖြစ် ယူခွင့်ပြုမှာဖြစ်ကြောင်း၊ အဲဒီစာမျက်နှာတွေပေါ်မှာမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်မှတ်စု၊ ပုံနှိပ်စာတွေ ယူလာနိုင်ပြီး စာမျက်နှာတိုင်းမှာ စာမျက်နှာနံပါတ် ပါဝင်စေရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ အသင်းအားလုံးအနေနဲ့ 2018 MCPC Official Page မှာ တရားဝင်ကြေညာထားတဲ့အတိုင်း တူညီတဲ့ Hardware/Software မှ တပ်ဆင်အသုံးပြုခွင့်ပြုမှာ မဟုတ်ကြောင်း သတ်မှတ်ထားပါတယ်။

ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းတွေအနေနဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဝတ်စုံကို ဝတ်ဆင်ပြီး ပြိုင်ပွဲဝင်ရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ အဲဒီဝတ်စုံတွေကို ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်း Registration ပြုလုပ်ချိန်မှာ ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေရဲ့ ကွန်ပျူတာတွေ အလုပ်လုပ်ကြောင်း သေချာစေဖို့အတွက် testing အဖြစ် အစမ်းပြိုင်ပွဲကျင်းပမှာဖြစ်ပြီး အချိန်အနည်းငယ်ခြားကာ ပြိုင်ပွဲကို ဆက်လက် ကျင်းပမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ပြိုင်ပွဲကျင်းပရာ ခန်းမအတွင်းကို Team member (၃) ဦးသာ ဝင်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။

ပြိုင်ပွဲ၏ အထွေထွေအကြောင်းအရာများ

ပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ အဆင်မပြေမှုနဲ့ မကျေနပ်ချက်တွေရှိရင် ပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးအဖွဲ့နဲ့ ဒိုင်တွေထံမှာ ပြိုင်ပွဲပြီးချိန်မှစပြီးမိနစ် ၃၀ အတွင်း တင်ပြနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်များ၊ သတင်းများနဲ့ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများကို MCPC 2018 ရဲ့ တရားဝင် Facebook Page မှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ MCPC 2018 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကိစ္စရပ်တွေအတွက် တရားဝင်အီးမေးလ် ([email protected]) ကို ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို https://psmung.github.io/mcpc2018/မှာလည်း ကြည့်နိုင်ပါတယ်။

ပြိုင်ပွဲနှင့်ပတ်သက်၍

ဒေါက်တာမီမီသက်သွင် (ပါမောက္ခချုပ်၊ ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်)

ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတွေရဲ့ တီထွင်ဆန်းသစ်တဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေ၊ Programming အရည်အသွေးတွေကို တိုးတက်လာစေ
ဖို့အတွက် Programming ပြိုင်ပွဲတွေဟာ အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တွေမှာရှိတဲ့
ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတွေကို နိုင်ငံတကာမှာ ပြုလုပ်နေတဲ့ ACM ICPC Programming Contest တွေရဲ့ အတွေ့အကြံုတွေကို ပြည်တွင်းကနေ ရှိစေနိုင်တဲ့အပြင် ပြောင်းလဲတိုးတက်နေ တဲ့ Programming နည်းပညာတွေကို လေ့ကျင့်ပြုစုပျိုးထောင်ရာမှာလည်း The 2018 Myanmar Collegiate Programming Contest က များစွာ အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေမယ့်ပြိုင်ပွဲတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အားလုံးတက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။

ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်အကြောင်း

ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ကို ၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်၊ သချင်္ာဌာန၏ Universities Computer Center (UCC)
အဖြစ် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် Institute of Computer Science and Technology (ICST) အမည်ဖြင့် ပြောင်းလဲ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါပြီး၊ ၁၉၉၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်က University of Computer Studies, Yangon (UCSY) အဖြစ် တိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။

ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မှ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့(B.C.Sc)၊ ကွန်ပျူတာနည်းပညာဘွဲ့(B.C.Tech)၊ မဟာကွန်ပျူတာ သိပ္ပံဘွဲ့ (M.C.Sc)၊ မဟာကွန်ပျူတာနည်းပညာဘွဲ့(M.C.Tech)၊ သတင်း အချက်အလက်နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာပါရဂူဘွဲ့ ( Ph.D(IT) ) ဘွဲ့သင် တန်းများ၊ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားလျက်ရှိရာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနှစ် ပညာသင် နှစ်တွင် ဘွဲ့ကြို၊ ဘွဲ့လွန်ကျောင်းသား/ကျောင်းသူပေါင်း (၂၄၁၅) ဦး တက်ရောက်ပညာသင်ကြား လျက်ရှိပါတယ်။ ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်သည် အမှတ် (၄) လမ်းမကြီး၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီးတွင် တည်ရှိပါတယ်။