ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံရဲ႕ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘာေတြသိထားသင့္လဲ

[ Zawgyi ]

ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတြင္ အဆင့္ျမင့္ပညာ သင္ယူေရးအတြက္ အားသာေသာ အျခားအေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွ ေနထုိင္ရန္ေကာင္းမြန္တဲ့ အခ်က္အလက္ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ေနထုိင္ရန္ အေကာင္းဆံုး ကမၻာ့ထိပ္တန္းႏုိင္ငံ ၅၀ စာရင္းမွာ ၾသစေၾတးလ်ရဲ႕ ၿမိဳ႕ႀကီး ၅ ခုပါဝင္ေနၿပီး သင့္တင့္ေသာ ကုန္က်စရိတ္နဲ႔ ေကာင္းမြန္ေသာလူေန မႈဘဝကို ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၾသစေၾတးလ် ေက်ာင္းမ်ားရဲ႕ကမၻာ့အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကုိ ေလ့လာလုိပါက www.topuniversities.com မွာ ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံတကာ ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ ပညာသင္ယူေနတဲ့ကာလ အတြင္းမွာ အခ်ိန္ပိုင္းလုပ္လုပ္ကိုင္ႏုိင္ၿပီး ေနထုိင္စရိတ္ကုိ ကာမိ ေစပါတယ္။ ပညာသင္ယူစရိတ္ကို သက္သာေစႏုိင္တဲ့ၾသစေၾတးလ် အစိုးရရဲ႕ပညာသင္ဆု အစီစအဥ္အပါအဝင္ အျခားပညာသင္ဆုေတြကို ရရွိေစႏုိင္မယ့္ အခြင့္အလမ္းေတြလည္း ရွိပါတယ္။

တကၠသိုလ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း

တကၠသိုလ္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ကုိယ္ေလ့လာသင္ယူလုိတဲ့ ဘာသာရပ္ကုိ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း ရွိမရွိဆုိသည္မွာ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမယ့္အခ်က္ေတြကေတာ့

-တည္ေနရာႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္၊ ေက်ာင္းၿပီးဆံုးခ်ိန္ အေျခအေန၊ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕အစည္း၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းႏွင့္ ေက်ာင္းသားဝန္ ေဆာင္မႈ၊ အထူးကၽြမ္းက်င္ေသာ ဘာသာရပ္မ်ား၊ ဝင္ခြင့္လိုအပ္ခ်က္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကုိယ္ဘာကို ေလ့လာသင္ယူမွာလဲ၊ ဘယ္လုိ ေလ့လာသင္ယူမွာလဲ၊ ေက်ာင္းၿပီးဆံုးခ်ိန္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေက်ာင္းဝင္ခြင့္လုိအပ္ခ်က္

ၾသစေၾတးလ် တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ လုိအပ္ခ်က္ဟာ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအလုိက္ အနည္းငယ္ကြဲျပားမႈ ရွိပါတယ္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပထမႏွစ္ တုိက္႐ိုက္တက္ေရာက္လုိပါက အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ ပညာအရည္အခ်င္း လုိအပ္ပါတယ္။

အနည္းဆံုး IELTS 6.0 ရွိရမွာျဖစ္ၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ တကၠသိုလ္ေတြကေတာ့ ဒီထက္ပိုၿပီးျမင့္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ TOEFL, PTE, CAE ရလဒ္ေတြရွိရင္လည္း ရပါတယ္။ ၾသစေၾတးလ် အထက္တန္းပညာေရးႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ အရည္အခ်င္းရွိသူေတြ တက္ေရာက္ႏုိင္ ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ International Baccalaureate Diploma (သို႔မဟုတ္) GCE A Levels၊ ျမန္မာအစိုးရ တကၠသိုလ္ပထမႏွစ္ (သို႔မဟုတ္) ဒုတိယ ႏွစ္ေအာင္ျမင္ၿပီး (သို႔မဟုတ္) ၾသစေၾတးလ်တကၠသိုလ္မ်ားက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေအာင္ျမင္ၿပီးဆံုးထားျခင္း မဟုတ္ပါက ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံရဲ႕ ဘြဲ႕ႀကိဳဒီဂရီသင္တန္း (Foundation Program) စတင္တက္ေရာက္ရန္ လုိအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အခ်ိဳ႕တကၠသိုလ္ သင္တန္းေတြဟာ ဝင္ခြင့္အထူးလုိအပ္ခ်က္ေတြရွိ ေနၿပီး ဥပမာအားျဖင့္ သိပၸံအေျချပဳ ဘာသာရပ္သင္တန္း တက္ေရာက္မည္ဆုိပါက မိမိပညာေရးတြင္ သိပၸံဘာသာရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရလဒ္ေကာင္းမြန္ထားေၾကာင္း သက္ေသျပရန္ လုိအပ္ပါတယ္။

ေက်ာင္းလခကုန္က်စရိတ္

ေက်ာင္းလခ ကုန္က်စရိတ္ကေတာ့ မိမိတက္ေရာက္မယ့္ တကၠသိုလ္နဲ႔ သင္ယူမယ့္ဘာသာရပ္ေပၚ မူတည္ပါတယ္။ ဘြဲ႕ႀကိဳ ဒီဂရီသင္တန္း အမ်ားစုကေတာ့ တစ္ႏွစ္မွာ ေဒၚလာ၂၅၀၀၀ ကေန ၄၀၀၀၀ ၾကား ကုန္က်ပါတယ္။ ၀ိဇၨာ၊ လူမႈေရးသိပၸံ၊ ႏုိင္ငံတကာ ေလ့လာမႈနဲ႔ ပညာေရး ဘာသာရပ္ေတြမွာ ေက်ာင္းလခ အနည္းဆံုးႏႈန္းထားမွာရွိၿပီး စီးပြားစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ စီးပြားေရး၊ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ ေက်ာင္းသားအမ်ားစု ေလွ်ာက္ထားၾကေသာ သိပၸံဘာသာရပ္ေတြမွာ ေက်ာင္းလခအမ်ားဆံုး ႏႈန္းထားမွာရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သြားႏွင့္ခံတြင္း ေဆးကုပညာ၊ တိရစၧာန္ေဆးကုပညာႏွင့္ ေဆးပညာဘာသာရပ္ကဲ့သို႔ ဘာသာရပ္အခ်ိဳ႕ဟာ ေက်ာင္းလခ ႀကီးျမင့္ၿပီး တစ္ႏွစ္ကို ေဒၚလာ ၆၀၀၀၀ ကေန ၇၀၀၀၀ ၾကား ကုန္က်မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ၾသစေၾတးလ်အစိုးရရဲ႕ပညာသင္ဆုအစီအစဥ္

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံတာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အဖြဲ႕အစည္းသည္ ျမန္မာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ပညာေရးတုိးတက္ ျမင့္မားေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ေပးအပ္တဲ့ ပညာသင္ဆုအစီအစဥ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အေျခခံပညာ တုိးတက္ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈျမင့္တင္ေရး၊ ေက်းလက္ေဒသ လူေနမႈျမင့္မားေရး၊ ပဋိပကၡႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဒဏ္သင့္ ျပည္သူေတြ လုိအပ္ခ်က္ကို ေထာက္ပံ့ေရး၊ စီးပြားေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ပညာေတာ္သင္ဆု အစီအစဥ္ေတြကုိ ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားလုိသူေတြဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္ရမွာျဖစ္ၿပီး အေျခခံပညာ အထက္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသူေတြ၊ ဘြဲ႕လြန္သင္တန္း တက္ေရာက္ေနသူေတြ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီး အသက္ ၁၈ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ျဖစ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ အဂၤလိပ္ဘာသာ စကားကၽြမ္းက်င္မႈ လက္မွတ္ရရွိၿပီးေတြျဖစ္ရန္ႏွင့္ ဒါမွမဟုတ္ ၾသစေၾတးလ်သံ႐ံုးက စီစစ္ထားတဲ့ English Aptitute Test (APTIS) ကုိ ဇြန္လ အေစာပိုင္းမွာ ေျဖဆုိရမွာပါ။

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသို႔ ေလယာဥ္အသြား၊ အျပန္စရိတ္၊ ေက်ာင္းလခ၊ ေနထုိင္စရိတ္၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး အေထာက္အပံ့၊ စာအုပ္
စာတမ္းေၾကးမ်ားႏွင့္ သုေတသန ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ လက္ေတြ႕သုေတသန အသံုးစရိတ္အစရွိတဲ့ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြ ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေက်ာင္းသားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း

အဆင့္ျမင့္ပညာက႑ ျပည္ဝင္ခြင့္စနစ္အရ ၾသစေၾတးလ် တကၠသိုလ္တစ္ခုတြင္ ပညာသင္ယူေနပါက ႏွစ္ပတ္လွ်င္ နာရီ ၄၀ ထိ အလုပ္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳထားၿပီး ေက်ာင္းပိတ္ခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိေပ။ ပညာသင္ယူမႈ မစတင္ခ်ိန္အထိ အလုပ္စတင္ လုပ္ကိုင္ခြင္မျပဳသည္ကုိ သတိထားရပါမယ္။ ႏုိင္ငံတကာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြဟာ အနည္းဆံုးႏွစ္ႏွစ္ ေက်ာင္းတက္ၿပီး အဆင့္ျမင့္ပညာဘြဲ႕ရပါက မိမိအျမင့္ဆံုး ပညာအရည္အခ်င္းေပၚမူ တည္ၿပီး ေနာက္ထပ္ယာယီဘြဲ႕ရ ဗီဇာႏွစ္ႏွစ္မွ ေလးႏွစ္ထိ ၾသစေၾတးလ်မွာ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါတယ္။

အလုပ္သင္အခြင့္အလမ္း

မိမိေလ့လာသင္ယူေနေသာ ဘာသာရပ္နယ္ပယ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အလုပ္သင္ဝန္ထမ္းအျဖစ္ ၾသစေၾတးလ်ကုမၸဏီမ်ားမွာ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အသိပညာမ်ား တုိးျမႇင့္ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အလုပ္သင္ဝန္ထမ္းအျဖစ္ လစာရႏုိင္သလုိ လစာမရွိႏုိင္ ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳရရွိပါသည္။

အခြန္

ေက်ာင္းသားဗီဇာသက္တမ္း ေျခာက္လႏွင့္ အထက္ရွိသူေတြအေနနဲ႔ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသား တစ္ဦးကဲ့သို႔ အခြန္ထမ္းေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Navitas University Programs အေၾကာင္း

Navitas ရဲ႕ မိတ္ဖက္တကၠသိုလ္ေတြကို ဆက္လက္တက္ေရာက္ ခြင့္ရေစမယ့္ ဒီပလုိမာနဲ႔ Foundation ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းေတြကုိ Navitas မွာ သင္ယူႏုိင္ပါတယ္။ ၾသစေၾတးလ်၊ ယူအက္စ္ေအ၊ ကေနဒါ၊ ယူေက၊ စင္ကာပူႏွင့္နယူူးဇီလန္ႏုိင္ငံေတြမွာရွိတဲ့ တကၠသိုလ္ေပါင္း ၃၂ ခုနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားပါတယ္။

ႏုိင္ငံရွစ္ႏုိင္ငံရွိ တကၠသိုလ္ ၃၂ ၏ ေကာလိပ္မ်ားမွာ သင္ယူႏုိင္ျခင္း၊ လက္ရွိတြင္ ေက်ာင္းသား ၁၉၀၀၀ ဦးသည္ Navitas တကၠသိုလ္ ပညာေရးတြင္ သင္ယူလ်က္ရွိၿပီး ၁၄၀၀၀ ဦးမွာ ၾသစေၾတးလ်ရွိ ေကာလိပ္ မ်ားတြင္ တက္ေရာက္လ်က္ရွိျခင္း၊ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ သင္ယူၿပီးေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕ ၈၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ၾသစေၾတးလ် တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ပညာသင္ယူခဲ့ၾကျခင္း၊ Navitas တြင္ သင္ယူၿပီးေျမာက္တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြဟာ မိတ္ဖက္တကၠသိုလ္ေတြရဲ႕ Bachelor ဒီဂရီ ဒုတိယႏွစ္ကို ဝင္ခြင့္ရရွိၾကျခင္းအစရွိတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ရရွိပါတယ္။

ၾသစၾတးလ်ႏုိင္ငံရွိ ကမၻာ့အဆင့္တကၠသိုလ္ ၃၈ ခု

– Australian Catholic University
– Australian National University
– Bond University
– Charles Darwin University
– Charles Sturt University
– CQ Universtiy Australia
– Curtin University
– Deakin University
– Edith Cowan University
– Federation University
– Flinders University
– Griffith University
– James Cook University
– La Trobe University
– Macquarie University
– Monash University
– Murdoch University
– Queensland Univerity of Technology
– RMIT University
– Southern Cross University
– Swinburne University of Technology
– Torrens University
– University of Adelaide
– University of Canberra
– University of Melbourne
– University of New England
– University of New South Wales
– University of Newcastle
– University of Notre Dame
– University of Queensland
– University of Southern Queensland
– University of Tasmania
– University of Technology. Sydney
– University of the Sunshine Coast
– University of Western Sydney

တကၠသိုလ္အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္စနစ္

ၾသစေၾတးလ် တကၠသိုလ္ေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မႈ အားနည္းတဲ့ ႏုိင္ငံတကာ ေက်ာင္းသားေတြဟာ တကၠသိုလ္အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္စနစ္ကို အလြန္အားထားၾကည့္႐ႈေလ့ရွိပါတယ္။ တကၠသိုလ္အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ဟာ တကၠသုိလ္ေရြးခ်ယ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳေသာ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရွိ တကၠသိုလ္ခုႏွစ္ခုသည္ ကမၻာ့အေကာင္းဆံုး တကၠသိုလ္ ၁၀၀ စာရင္းမွာ ပါဝင္ေနပါတယ္။

တကၠသိုလ္အဆင့္ သတ္မွတ္ဟာ တကၠသိုလ္ေရြးခ်ယ္ရာမွာ အေရးႀကီးတဲ့ အေၾကာင္းရင္းလုိအပ္ခ်က္တစ္ခု မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ တကၠသိုလ္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ဟာ သင္ၾကားေရးနဲ႔ ဘာသာရပ္အရည္အေသြးတုိ႔ကို လြမ္းမိုးမႈရွိမေနေၾကာင္း မေမ့သင့္ပါဘူး။ တကၠသိုလ္အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္သည္ တကၠသိုလ္တစ္ခုရဲ႕ သုေတသနေဆာင္ရြက္မႈပမာဏႏွင့္ အရည္အေသြးေပၚ မူတည္ကာ အဓိကထား ဆံုးျဖတ္သည္။ သုေတသန ေဆာင္ရြက္မႈေတြဟာ ဘြဲ႕ႀကိဳဘာသာရပ္မ်ားသင္ယူမယ့္ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ေလ့လာသင္ယူမႈအေတြ႕အႀကံဳအတြက္ သက္ေရာက္မႈ အနည္းငယ္သာ ရွိေနပါလိမ့္မည္။ တကၠသိုလ္တစ္ခုသည္ တကၠသိုလ္အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ ျမင့္ျမင့္မားမားရွိမေနေသာ္လည္း သက္ဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္နယ္ပယ္မွာ အားေကာင္းေနျခင္းမ်ိဳးရွိေနႏုိင္ပါတယ္။ တကၠသိုလ္အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ဟာ ညႊန္းကိန္းတစ္ခုသာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစေသာ္လည္း ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္စနစ္ မဟုတ္တကုိ သတိျပဳထားသင့္ပါတယ္။

အခ်က္အလက္မ်ားကို Edu Link Study Abroad Services မွ ပံ့ပုိးကူညီေပးပါသည္။ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းလုိပါက ဖုန္း – ၀၉၄၂၁၁၁၉၈၉၅၊ ၀၉၇၇၇၅၁၃၀၀၀ ကို ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏုိင္ပါတယ္။

-သႏၲာ

[ Unicode ]

ပညာရေးအခွင့်အလမ်းများ

သြစတြေးလျနိုင်ငံတွင် အဆင့်မြင့်ပညာ သင်ယူရေးအတွက် အားသာသော အခြားအကြောင်းရင်းတစ်ခုမှ နေထိုင်ရန်ကောင်းမွန်တဲ့ အချက်အလက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေအတွက် နေထိုင်ရန် အကောင်းဆုံး ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းနိုင်ငံ ၅၀ စာရင်းမှာ သြစတြေးလျရဲ့ မြို့ကြီး ၅ ခုပါဝင်နေပြီး သင့်တင့်သော ကုန်ကျစရိတ်နဲ့ ကောင်းမွန်သောလူနေ မှုဘဝကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ သြစတြေးလျ ကျောင်းများရဲ့ကမ္ဘာ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွေကို လေ့လာလိုပါက www.topuniversities.com မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။

နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ ပညာသင်ယူနေတဲ့ကာလ အတွင်းမှာ အချိန်ပိုင်းလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ပြီး နေထိုင်စရိတ်ကို ကာမိ စေပါတယ်။ ပညာသင်ယူစရိတ်ကို သက်သာစေနိုင်တဲ့သြစတြေးလျ အစိုးရရဲ့ပညာသင်ဆု အစီစအဉ်အပါအဝင် အခြားပညာသင်ဆုတွေကို ရရှိစေနိုင်မယ့် အခွင့်အလမ်းတွေလည်း ရှိပါတယ်။

တက္ကသိုလ်ရွေးချယ်ခြင်း

တက္ကသိုလ်ရွေးချယ်ရာတွင် ကိုယ်လေ့လာသင်ယူလိုတဲ့ ဘာသာရပ်ကို သင်ကြားပို့ချခြင်း ရှိမရှိဆိုသည်မှာ အရေးကြီးတဲ့ အချက်ဖြစ်ပါတယ်။

ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့်အချက်တွေကတော့

-တည်နေရာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်၊ ကျောင်းပြီးဆုံးချိန် အခြေအနေ၊ ကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်း၊ သင်ထောက်ကူပစ္စည်းနှင့် ကျောင်းသားဝန် ဆောင်မှု၊ အထူးကျွမ်းကျင်သော ဘာသာရပ်များ၊ ဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကိုယ်ဘာကို လေ့လာသင်ယူမှာလဲ၊ ဘယ်လို လေ့လာသင်ယူမှာလဲ၊ ကျောင်းပြီးဆုံးချိန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

ကျောင်းဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက်

သြစတြေးလျ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် လိုအပ်ချက်ဟာ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများအလိုက် အနည်းငယ်ကွဲပြားမှု ရှိပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ပထမနှစ် တိုက်ရိုက်တက်ရောက်လိုပါက အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ပညာအရည်အချင်း လိုအပ်ပါတယ်။

အနည်းဆုံး IELTS 6.0 ရှိရမှာဖြစ်ပြီး တစ်ချို့သော တက္ကသိုလ်တွေကတော့ ဒီထက်ပိုပြီးမြင့်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် TOEFL, PTE, CAE ရလဒ်တွေရှိရင်လည်း ရပါတယ်။ သြစတြေးလျ အထက်တန်းပညာရေးနှင့် ကိုက်ညီသော အရည်အချင်းရှိသူတွေ တက်ရောက်နိုင် ပါတယ်။

မြန်မာနိုင်ငံမှာ International Baccalaureate Diploma (သို့မဟုတ်) GCE A Levels၊ မြန်မာအစိုးရ တက္ကသိုလ်ပထမနှစ် (သို့မဟုတ်) ဒုတိယ နှစ်အောင်မြင်ပြီး (သို့မဟုတ်) သြစတြေးလျတက္ကသိုလ်များက အသိအမှတ်ပြုထားသော အထက်တန်းကျောင်းမှ အောင်မြင်ပြီးဆုံးထားခြင်း မဟုတ်ပါက သြစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့ ဘွဲ့ကြိုဒီဂရီသင်တန်း (Foundation Program) စတင်တက်ရောက်ရန် လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။

အချို့တက္ကသိုလ် သင်တန်းတွေဟာ ဝင်ခွင့်အထူးလိုအပ်ချက်တွေရှိ နေပြီး ဥပမာအားဖြင့် သိပ္ပံအခြေပြု ဘာသာရပ်သင်တန်း တက်ရောက်မည်ဆိုပါက မိမိပညာရေးတွင် သိပ္ပံဘာသာရပ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ရလဒ်ကောင်းမွန်ထားကြောင်း သက်သေပြရန် လိုအပ်ပါတယ်။

ကျောင်းလခကုန်ကျစရိတ်

ကျောင်းလခ ကုန်ကျစရိတ်ကတော့ မိမိတက်ရောက်မယ့် တက္ကသိုလ်နဲ့ သင်ယူမယ့်ဘာသာရပ်ပေါ် မူတည်ပါတယ်။ ဘွဲ့ကြို ဒီဂရီသင်တန်း အများစုကတော့ တစ်နှစ်မှာ ဒေါ်လာ၂၅၀၀၀ ကနေ ၄၀၀၀၀ ကြား ကုန်ကျပါတယ်။ ၀ိဇ္ဇာ၊ လူမှုရေးသိပ္ပံ၊ နိုင်ငံတကာ လေ့လာမှုနဲ့ ပညာရေး ဘာသာရပ်တွေမှာ ကျောင်းလခ အနည်းဆုံးနှုန်းထားမှာရှိပြီး စီးပွားစီမံခန့်ခွဲမှု၊ စီးပွားရေး၊ အင်ဂျင်နီယာနှင့် ကျောင်းသားအများစု လျှောက်ထားကြသော သိပ္ပံဘာသာရပ်တွေမှာ ကျောင်းလခအများဆုံး နှုန်းထားမှာရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သွားနှင့်ခံတွင်း ဆေးကုပညာ၊ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုပညာနှင့် ဆေးပညာဘာသာရပ်ကဲ့သို့ ဘာသာရပ်အချို့ဟာ ကျောင်းလခ ကြီးမြင့်ပြီး တစ်နှစ်ကို ဒေါ်လာ ၆၀၀၀၀ ကနေ ရ၀၀၀၀ ကြား ကုန်ကျမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

သြစတြေးလျအစိုးရရဲ့ပညာသင်ဆုအစီအစဉ်

သြစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံတာဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့အစည်းသည် မြန်မာ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ ပညာရေးတိုးတက် မြင့်မားစေရန် ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ပေးအပ်တဲ့ ပညာသင်ဆုအစီအစဉ် ဖြစ်ပါတယ်။

မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခြေခံပညာ တိုးတက်ရေးနှင့် ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှုမြင့်တင်ရေး၊ ကျေးလက်ဒေသ လူနေမှုမြင့်မားရေး၊ ပဋိပက္ခနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဒဏ်သင့် ပြည်သူတွေ လိုအပ်ချက်ကို ထောက်ပံ့ရေး၊ စီးပွားရေး၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပညာတော်သင်ဆု အစီအစဉ်တွေကို ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။

ပညာသင်ဆု လျှောက်ထားလိုသူတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီး အခြေခံပညာ အထက်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူတွေ၊ ဘွဲ့လွန်သင်တန်း တက်ရောက်နေသူတွေ လျှောက်ထားနိုင်ပြီး အသက် ၁၈ နှစ်နှင့် အထက်ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု အင်္ဂလိပ်ဘာသာ စကားကျွမ်းကျင်မှု လက်မှတ်ရရှိပြီးတွေဖြစ်ရန်နှင့် ဒါမှမဟုတ် သြစတြေးလျသံရုံးက စီစစ်ထားတဲ့ English Aptitute Test (APTIS) ကို ဇွန်လ အစောပိုင်းမှာ ဖြေဆိုရမှာပါ။

သြစတြေးလျနိုင်ငံသို့ လေယာဉ်အသွား၊ အပြန်စရိတ်၊ ကျောင်းလခ၊ နေထိုင်စရိတ်၊ ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေး အထောက်အပံ့၊ စာအုပ်
စာတမ်းကြေးများနှင့် သုတေသန ကျောင်းသားတွေအတွက် လက်တွေ့သုတေသန အသုံးစရိတ်အစရှိတဲ့ အကျိုးခံစားခွင့်တွေ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။

ကျောင်းသားနှင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း

အဆင့်မြင့်ပညာကဏ္ဍ ပြည်ဝင်ခွင့်စနစ်အရ သြစတြေးလျ တက္ကသိုလ်တစ်ခုတွင် ပညာသင်ယူနေပါက နှစ်ပတ်လျှင် နာရီ ၄၀ ထိ အလုပ် လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုထားပြီး ကျောင်းပိတ်ချိန်ကာလများတွင် အလုပ်လုပ်ချိန် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပေ။ ပညာသင်ယူမှု မစတင်ချိန်အထိ အလုပ်စတင် လုပ်ကိုင်ခွင်မပြုသည်ကို သတိထားရပါမယ်။ နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေဟာ အနည်းဆုံးနှစ်နှစ် ကျောင်းတက်ပြီး အဆင့်မြင့်ပညာဘွဲ့ရပါက မိမိအမြင့်ဆုံး ပညာအရည်အချင်းပေါ်မူ တည်ပြီး နောက်ထပ်ယာယီဘွဲ့ရ ဗီဇာနှစ်နှစ်မှ လေးနှစ်ထိ သြစတြေးလျမှာ လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။

အလုပ်သင်အခွင့်အလမ်း

မိမိလေ့လာသင်ယူနေသော ဘာသာရပ်နယ်ပယ်နှင့် သက်ဆိုင်သော အလုပ်သင်ဝန်ထမ်းအဖြစ် သြစတြေးလျကုမ္ပဏီများမှာ ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အသိပညာများ တိုးမြှင့်ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အလုပ်သင်ဝန်ထမ်းအဖြစ် လစာရနိုင်သလို လစာမရှိနိုင် သော်လည်း လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရရှိပါသည်။

အခွန်

ကျောင်းသားဗီဇာသက်တမ်း ခြောက်လနှင့် အထက်ရှိသူတွေအနေနဲ့ သြစတြေးလျနိုင်ငံသား တစ်ဦးကဲ့သို့ အခွန်ထမ်းဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

Navitas University Programs အကြောင်း

Navitas ရဲ့ မိတ်ဖက်တက္ကသိုလ်တွေကို ဆက်လက်တက်ရောက် ခွင့်ရစေမယ့် ဒီပလိုမာနဲ့ Foundation ပညာရေးလမ်းကြောင်းတွေကို Navitas မှာ သင်ယူနိုင်ပါတယ်။ သြစတြေးလျ၊ ယူအက်စ်အေ၊ ကနေဒါ၊ ယူကေ၊ စင်ကာပူနှင့်နယူူးဇီလန်နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ တက္ကသိုလ်ပေါင်း ၃၂ ခုနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားပါတယ်။

နိုင်ငံရှစ်နိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ် ၃၂ ၏ ကောလိပ်များမှာ သင်ယူနိုင်ခြင်း၊ လက်ရှိတွင် ကျောင်းသား ၁၉၀၀၀ ဦးသည် Navitas တက္ကသိုလ် ပညာရေးတွင် သင်ယူလျက်ရှိပြီး ၁၄၀၀၀ ဦးမှာ သြစတြေးလျရှိ ကောလိပ် များတွင် တက်ရောက်လျက်ရှိခြင်း၊ ကောလိပ်များတွင် သင်ယူပြီးသော ကျောင်းသားများရဲ့ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းသည် သြစတြေးလျ တက္ကသိုလ်များတွင် ပညာသင်ယူခဲ့ကြခြင်း၊ Navitas တွင် သင်ယူပြီးမြောက်တဲ့ ကျောင်းသားတွေဟာ မိတ်ဖက်တက္ကသိုလ်တွေရဲ့ Bachelor ဒီဂရီ ဒုတိယနှစ်ကို ဝင်ခွင့်ရရှိကြခြင်းအစရှိတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရရှိပါတယ်။

သြစတြးလျနိုင်ငံရှိ ကမ္ဘာ့အဆင့်တက္ကသိုလ် ၃၈ ခု

– Australian Catholic University
– Australian National University
– Bond University
– Charles Darwin University
– Charles Sturt University
– CQ Universtiy Australia
– Curtin University
– Deakin University
– Edith Cowan University
– Federation University
– Flinders University
– Griffith University
– James Cook University
– La Trobe University
– Macquarie University
– Monash University
– Murdoch University
– Queensland Univerity of Technology
– RMIT University
– Southern Cross University
– Swinburne University of Technology
– Torrens University
– University of Adelaide
– University of Canberra
– University of Melbourne
– University of New England
– University of New South Wales
– University of Newcastle
– University of Notre Dame
– University of Queensland
– University of Southern Queensland
– University of Tasmania
– University of Technology. Sydney
– University of the Sunshine Coast
– University of Western Sydney

တက္ကသိုလ်အဆင့် သတ်မှတ်ချက်စနစ်

သြစတြေးလျ တက္ကသိုလ်တွေနဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှု အားနည်းတဲ့ နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသားတွေဟာ တက္ကသိုလ်အဆင့် သတ်မှတ်ချက်စနစ်ကို အလွန်အားထားကြည့်ရှုလေ့ရှိပါတယ်။ တက္ကသိုလ်အဆင့် သတ်မှတ်ချက်ဟာ တက္ကသိုလ်ရွေးချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက် အထောက်အကူပြုသော အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သြစတြေးလျနိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ်ခုနှစ်ခုသည် ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး တက္ကသိုလ် ၁၀၀ စာရင်းမှာ ပါဝင်နေပါတယ်။

တက္ကသိုလ်အဆင့် သတ်မှတ်ဟာ တက္ကသိုလ်ရွေးချယ်ရာမှာ အရေးကြီးတဲ့ အကြောင်းရင်းလိုအပ်ချက်တစ်ခု မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ တက္ကသိုလ် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဟာ သင်ကြားရေးနဲ့ ဘာသာရပ်အရည်အသွေးတို့ကို လွမ်းမိုးမှုရှိမနေကြောင်း မမေ့သင့်ပါဘူး။ တက္ကသိုလ်အဆင့် သတ်မှတ်ချက်သည် တက္ကသိုလ်တစ်ခုရဲ့ သုတေသနဆောင်ရွက်မှုပမာဏနှင့် အရည်အသွေးပေါ် မူတည်ကာ အဓိကထား ဆုံးဖြတ်သည်။ သုတေသန ဆောင်ရွက်မှုတွေဟာ ဘွဲ့ကြိုဘာသာရပ်များသင်ယူမယ့် ကျောင်းသားတွေရဲ့ လေ့လာသင်ယူမှုအတွေ့အကြံုအတွက် သက်ရောက်မှု အနည်းငယ်သာ ရှိနေပါလိမ့်မည်။ တက္ကသိုလ်တစ်ခုသည် တက္ကသိုလ်အဆင့် သတ်မှတ်ချက်တွင် မြင့်မြင့်မားမားရှိမနေသော်လည်း သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်နယ်ပယ်မှာ အားကောင်းနေခြင်းမျိုးရှိနေနိုင်ပါတယ်။ တက္ကသိုလ်အဆင့် သတ်မှတ်ချက်ဟာ ညွှန်းကိန်းတစ်ခုသာ ဖြစ်သောကြောင့် အထောက်အကူ ဖြစ်စေသော်လည်း ပြီးပြည့်စုံတဲ့ သတ်မှတ်ချက်စနစ် မဟုတ်တကို သတိပြုထားသင့်ပါတယ်။

အချက်အလက်များကို Edu Link Study Abroad Services မှ ပံ့ပိုးကူညီပေးပါသည်။ သြစတြေးလျနိုင်ငံပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းလိုပါက ဖုန်း – ၀၉၄၂၁၁၁၉၈၉၅၊ ၀၉၇၇၇၅၁၃၀၀၀ ကို ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။