ေရစားသက္သာေစမယ့္ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္

LG အမွတ္တံဆိပ္ 12 kg ေလွ်ာ္ဖြပ္ႏိုင္တဲ့ Fully Auto အဝတ္ေလွ်ာ္စက္(တစ္ကန္) အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါတယ္။ ေရစားသက္သာေစမယ့္ Water-Detergent Auto Water Level စနစ္ပါရွိကာ ေလွ်ာ္ကန္ အမ်ဳိးအစားမွာ စတီးနဲ႔ျပဳလုပ္ေပးထားတဲ့ အတြက္ သံေခ်းတက္ျခင္းမွ ကင္းေဝးေစမွာပါ။ မီးပ်က္ၿပီး ျပန္လာခ်ိန္မွာ စက္ကို အလိုအေလ်ာက္ျပန္ေလွ်ာ္ဖြပ္ေပးတဲ့ နည္းပညာပါဝင္ကာ Program ကို မိမိစိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ ေလွ်ာ္ဖြပ္ႏိုင္တဲ့ ေနာက္ဆံုးေပၚ အဆင့္ျမင့္ေမာ္ဒယ္ျဖစ္ပါတယ္။

Air Dry System ပါ၀င္တဲ့အတြက္ အ၀တ္ေတြကို ေျခာက္ေသြ ့သည္အထိ ေလွ်ာ္ဖြပ္ေပးႏိုင္ကာ Tub အတြင္း မိႈေပါက္ျခင္းကိုပါ တားဆီးေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ တန္ဖိုး ၃၆၅,၀၀၀ က်ပ္နဲ႔ Multi Generation Electronics Wholesales Centre ဖုန္း-၀၉ ၇၃၂၄၀၁၂၃ မွာ၀ယ္ယူရရွိႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။