ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ႐ိုက္ခတ္ေစတဲ့ AI

[ Zawgyi ]

AI (Artificial Intelligence) လုိ႔ ေခၚဆုိၾကတဲ့ အသိဉာဏ္တု အသံုးခ်ႏုိင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Cloud Services လုပ္ငန္းမ်ားရဲ႕ စီးပြားေရးက႑က ၂၀၂၄ ခုႏွစ္ေရာက္တဲ့အခါ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀.၇၃ ဘီလီယံပမာဏအထိ တန္ဖုိးရွိသြားေစႏုိင္တယ္လုိ႔ သုေတသနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ခန္႔မွန္းေျပာဆိုခဲ့ၾကတယ္။ AI အသံုးခ်ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လုပ္ငန္းမ်ားလုိ႔ၫႊ န္းဆိုတဲ့အခါ အမ်ားအားျဖင့္ Self-driving cars မ်ားကိုသာ ေျပးျမင္မိၾကမွာျဖစ္တယ္။ တကယ္ေတာ့ ေမာင္းႏွင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ သက္သက္သာမက ႐ိုက္ခတ္မႈေတြ ရွိေစႏုိင္ပါတယ္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္သူမ်ား၊ ဝယ္ယူအသံုးျပဳသူမ်ားနဲ႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း မ်ားအထိ နည္းလမ္း (၅) သြယ္နဲ႔ ႐ိုက္ခတ္ေစမွာျဖစ္တယ္။

ပထမဆံုး အသိဉာဏ္တုအ သံုးခ်ေမာင္းႏွင္မႈအဂၤါရပ္မ်ား (AI Driving Features) ကို ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆုိရင္ပင္ နည္းပညာအဆင့္ (၂) ဆင့္နဲ႔ေတြ႕ျမင္ၾကရပါ လိမ့္မယ္။ ေမာင္းသူစနစ္ (driverassist) အဆင့္နဲ႔ အလုိအေလ်ာက္ စနစ္အျပည့္အဝ အသံုးခ်စနစ္ (fully autonomous mode) အဆင့္တုိ႔ျဖစ္တယ္။ ေလယာဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ထားေလ့ရွိတဲ့ Co-pilot စနစ္ကိုပင္ ေမာ္ေတာ္ကားေမာင္းႏွင္သူကို ကူညီေမာင္းႏွင္ေပးေစႏုိင္တဲ့အျပင္ ထိခိုက္မႈပ်က္စီးမႈ အႏၲရာယ္ကင္းေရးအတြက္ sensors မ်ား အေထာက္အကူနဲ႔ လုပ္ကိုင္ေပးတဲ့အဆင့္ကို driver assist
လုိ႔ သတ္မွတ္ၾကတယ္။ ကၽြမ္းက်င္စြာ ေမာင္းႏွင္ႏုိင္သူပင္ျဖစ္လင့္ကစား သတိလက္လြတ္မျဖစ္ေစရန္ အသိေပးႏိႈးေဆာ္မႈမ်ား လုပ္ေပးတယ္။ အေမာင္းသင္သူမ်ားအတြက္ဆုိရင္လည္း စနစ္တက်ၫႊန္ျပ အသိေပးတယ္။ အေရးေပၚ ရပ္တန္႔စနစ္ (Emergency Braking)၊ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းယူစနစ္ (Cross Traffic Detectors)၊ မ်က္ကြယ္ ဧရိယာအတြက္ အသိေပးစနစ္ (Blind Spot Monitoring) နဲ႔ လက္ကိုင္ေခြထိန္းသိမ္းမႈစနစ္ (Driverassist Steering) တုိ႔ ပါဝင္ထားေစမွာျဖစ္တယ္။

အလုိအေလ်ာက္စနစ္အျပည့္အဝ အသံုးခ်တဲ့ fully autonomous အဆင့္ကို ေမာင္းသူမဲ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စနစ္ (Driverless automobiles) အျဖစ္ ေျပာဆိုၾကေလ့ရွိတယ္။ တစ္နည္းဆုိရရင္ AI ပါဝင္မႈကို အျပည့္အဝအသံုးခ်ေစတာ ျဖစ္တယ္။ ဒီအဆင့္ကို ေရာက္ေစဖုိ႔ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ အမ်ားဆံုးလုပ္ခဲ့တာကေတာ့ Google နဲ႔  Tesla တုိ႔လို႔ေျပာရလိမ့္မယ္။ အျခားတီထြင္ ထုတ္လုပ္သူူ အမ်ားအျပားလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွာ က်င္းပၿပီးစီးသြားခဲ့တဲ့ CES 2019 မွာ ေမာင္းသူမဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စနစ္က အျမင့္ဆံုးေရာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္တဲ့အျပင္ လက္ေတြ႕အသံုးခ် ႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာၾကတဲ့ အဆင့္ေရာက္သြားတယ္။ Level သတ္မွတ္ခ်က္အရ အဆင့္ (၅) အထိ Google ရဲ႕ Waymo နဲ႔ Tesla တုိ႔ကေရာက္ရွိတယ္။ အဆင့္ (၄)
အျဖစ္ Uber အပါအဝင္ ကုမၸဏီအမ်ားအျပားကို ျမင္ေတြ႕ေနရတယ္။ ေမာင္းသူမဲ့ေမာင္းႏွင္မႈကို အမ်ားဆံုး တကၠစီတုိ႔၊ ဘတ္စ္တုိ႔အျပင္ လုပ္ငန္းသံုးကားမ်ားမွာလည္း လက္ေတြ႕စတင္ အသံုးခ်ေနၾကပါၿပီ။

ဒုတိယအက်ိဳးသက္ေရာက္ေစတဲ့ လမ္းသြယ္က AI Cloud Service ျဖစ္တယ္။ Driver assist အဆင့္ျဖစ္ျဖစ္ fully autonomous အဆင့့္ျဖစ္ျဖစ္ ေမာင္းႏွင္သြားလာေနေသာ ေမာ္ေတာ္ကားကို ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္ကာ Data မ်ား ရရွိႏုိင္ေစဖုိ႔အတြက္ အသံုးျပဳရမယ့္ နည္းလမ္းသြယ္ျဖစ္တယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ Connected vehicles အေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေစျခင္းလုိ႔ ယူဆႏိုင္တယ္။ ေမာ္ေတာ္ကားရဲ႕ စက္အစိတ္အပိုင္း အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို Sensors မ်ား ဖမ္းယူရရွိခ်က္ကို အေျခခံၿပီး ႀကိဳတင္ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းမႈကိုလုပ္ႏိုင္ဖုိ႔ AI ေစာင့္ေရွာက္ေပးေစတယ္။ စကၠန္႔တုိင္းမွာ ေကာက္ယူရရွိတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၫႊန္ျပေပးေနမွာ ျဖစ္တယ္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလက Volkswagon ေမာ္ေတာ္ကား ကုမၸဏီႀကီးနဲ႔ Microsoft ကုမၸဏီႀကီးတုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ့္အေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ခဲ့ၾကတယ္။ Digital service driven business လုပ္ကိုင္ေပးမယ့္ ကုမၸဏီပံုစံကို တည္ေဆာက္လုပ္ကုိင္ ခဲ့ၾကတယ္။ Azure IoT တုိ႔ Power BI တုိ႔နဲ႔ Skype တုိ႔ရဲ႕ ပါဝါမ်ားကိုအသံုးခ်ၾကမယ္လုိ႔ သိထားခဲ့ၾကရတယ္။

AI အသံုးခ် တတိယလမ္းသြယ္ကေတာ့ AI Automotive Insurance ျဖစ္တယ္။ အာမခံလုပ္ငန္းဆုိတာ အႏၲရာယ္ကင္းေစေရးကို အာမခံေပးတာျဖစ္တာေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား ယာဥ္တုိက္ခုိက္မႈ ကင္းေဝးေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ AI ရဲ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အတူတူျဖစ္ၾကတယ္။ ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေရးဆိုအေၾကာင္းျပခ်က္ျပႆနာေပါင္းစံုကို AI နဲ႔ လ်င္ျမန္စြာ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေစမယ့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွိလာေစခဲ့တယ္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္းက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရွိ ေမာ္ေတာ္ကားေစ်းကြက္ AI-powered video app ျဖစ္တဲ့ Dingsunbao 2.0 version ကို စတင္အသံုးခ်ေစႏိုင္ခဲ့တယ္။ အျခားႏုိင္ငံႀကီးမ်ားမွာလည္း အလားတူေျဖရွင္းေပးေစတဲ့ အာမခံလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေနၾကပါၿပီ။

စတုတၳလမ္းသြယ္ျဖစ္တဲ့ ေမာ္ေတာ္ကား ထုတ္လုပ္ေရးဆုိင္ရာ AI အသံုးခ်မႈကို AI in Car Manufacturing လုိ႔ သတ္မွတ္ထားၾကတယ္။ ေမာ္ေတာ္ကား တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမွာ ႐ိုေဘာ့ေတြ အသံုးခ်ၾကတာ မဆန္းလွေပ။ ဒါေပမဲ့ အခုအခါ Smart robots ေတြနဲ႔ ထုတ္လုပ္ႏုိင္တာေတာ့ တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာမႈ အသစ္အဆန္းျဖစ္ေစပါတယ္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္
ႏွစ္ဦးပိုင္းေလာက္က KIA Motor အေနနဲ႔ Hyundai Vest Exo skeleton (H-VEX) ကိုအသံုးခ်ၿပီး Wearable industrial robots ဆို တဲ့ဆန္းသစ္မႈနဲ႔အတူ ကားထုတ္လုပ္မႈေတြ လုပ္ခဲ့တယ္။ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိမႈမရွိေစရန္ AI ကထိန္းသိမ္းေပးသလို လႈပ္ရွားမႈဆုိင္ရာ ခ်ိန္ကိုက္ျဖစ္ေစဖို႔ကိုလည္း AI က ေဆာင္ရြက္ေပးေစတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဂေဟေဆာ္ျခင္း၊ ေဆးသုတ္ျခင္းလုပ္ငန္းရပ္မ်ားအတြက္ AI ရဲ႕အေထာက္အကူကို အသံုးျပဳေစတယ္။

ေနာက္ဆံုးလမ္းသြယ္ျဖစ္တဲ့ ေမာင္းႏွင္သူကို ၫႊန္ၾကားေစာင့္ ေရွာက္မႈေပးတဲ့ Driver Moni-toring ကလည္း AI အသံုးခ်မႈေၾကာင့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားစြာ ခံစားခြင့္ရႏုိင္ၾကတယ္။ အစၥေရးေမာ္ေတာ္ကားဆုိင္ရာ Computer visia ျဖစ္တဲ့ eyeSight မွာ AI နဲ႔ DL (Deep Learning) တုိ႔ ေပါင္းစပ္ပါဝင္ထားတယ္။ ေမာ္ေတာ္ကားတစ္ခုအတြက္ အလံုးစံုထိန္းသိမ္းေစာင့္
ေရွာက္မႈကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ေပးတယ္။ ေခတ္မီလွတဲ့ TOF (Time-of-Flight) ကင္မရာမ်ား၊ Sensors မ်ား အသံုးခ်ထားတယ္။ ေမာင္းႏွင္သူရဲ႕အျပဳအမူမ်ားကို မ်က္ျခည္မျပတ္ ေလ့လာေပးတယ္။ ေမာင္းႏွင္သူကို စစ္ေဆးေပးတဲ့ Driver Identification၊ ေမာ္ေတာ္ကားပိုင္ရွင္နဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့သူမ်ား ဒါမွမဟုတ္ မိသားစုမ်ားဟုတ္မဟုတ္ စစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္ေပးတဲ့ Driver Recognition ေမာင္းႏွင္သြားလာေနတဲ့ လားရာနဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနကို ေမာင္းႏွင္သူကအာ႐ံုစိုက္မႈ ရွိမရွိစစ္ေဆးေပးတဲ့ Driver Monitoring ေမာ္ေတာ္ကားေမာင္ႏွင္သူရဲ႕အလိုက် လက္ဟန္ျပခ်က္မ်ားကို သိရွိၿပီး ေဖ်ာ္ေျဖေရး အစီအစဥ္မ်ား ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ေပးေစတဲ့ Infotainment Control စတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခံစားခြင့္ ရႏိုင္ၾကတယ္။

ေခတ္ကာလရဲ႕တိုးတက္မႈမ်ားနဲ႔အတူ Car AI နည္းပညာမ်ားက ေမာ္ေတာ္ကားလုပ္ငန္းႀကီးကို နည္းလမ္းသြယ္ (၅) ရပ္နဲ႔ အေျပာင္းလဲႀကီး ေျပာင္းလဲေနေစပါတယ္။ ေမာင္းသူမဲ့ေမာ္ေတာ္ကား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးတဲ့ Google နဲ႔ Tesla တုိ႔အျပင္ အဓိကေမာ္ေတာ္ကား ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသူတုိင္းကလည္း အသံုးခ်ယူဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ရပါတယ္။

-ဦးေသာင္းဝင္း (ပန္းခ်ယ္ရီ)

[ Unicode ]

AI (Artificial Intelligence) လို့ ခေါ်ဆိုကြတဲ့ အသိဉာဏ်တု အသုံးချနိုင်မှုများကြောင့် မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများနဲ့ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Cloud Services လုပ်ငန်းများရဲ့ စီးပွားရေးကဏ္ဍက ၂၀၂၄ ခုနှစ်ရောက်တဲ့အခါ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀.၇၃ ဘီလီယံပမာဏအထိ တန်ဖိုးရှိသွားစေနိုင်တယ်လို့ သုတေသနအဖွဲ့အစည်းများက ခန့်မှန်းပြောဆိုခဲ့ကြတယ်။ AI အသုံးချမော်တော်ယာဉ် လုပ်ငန်းများလို့ညွှ န်းဆိုတဲ့အခါ အများအားဖြင့် Self-driving cars များကိုသာ ပြေးမြင်မိကြမှာဖြစ်တယ်။ တကယ်တော့ မောင်းနှင်မှုလုပ်ငန်းစဉ် သက်သက်သာမက ရိုက်ခတ်မှုတွေ ရှိစေနိုင်ပါတယ်။ မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်သူများ၊ ဝယ်ယူအသုံးပြုသူများနဲ့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း များအထိ နည်းလမ်း (၅) သွယ်နဲ့ ရိုက်ခတ်စေမှာဖြစ်တယ်။

ပထမဆုံး အသိဉာဏ်တုအ သုံးချမောင်းနှင်မှုအင်္ဂါရပ်များ (AI Driving Features) ကို လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပင် နည်းပညာအဆင့် (၂) ဆင့်နဲ့တွေ့မြင်ကြရပါ လိမ့်မယ်။ မောင်းသူစနစ် (driverassist) အဆင့်နဲ့ အလိုအလျောက် စနစ်အပြည့်အဝ အသုံးချစနစ် (fully autonomous mode) အဆင့်တို့ဖြစ်တယ်။ လေယာဉ်များတွင် ပါဝင်ထားလေ့ရှိတဲ့ Co-pilot စနစ်ကိုပင် မော်တော်ကားမောင်းနှင်သူကို ကူညီမောင်းနှင်ပေးစေနိုင်တဲ့အပြင် ထိခိုက်မှုပျက်စီးမှု အန္တရာယ်ကင်းရေးအတွက် sensors များ အထောက်အကူနဲ့ လုပ်ကိုင်ပေးတဲ့အဆင့်ကို driver assist
လို့ သတ်မှတ်ကြတယ်။ ကျွမ်းကျင်စွာ မောင်းနှင်နိုင်သူပင်ဖြစ်လင့်ကစား သတိလက်လွတ်မဖြစ်စေရန် အသိပေးနှိုးဆော်မှုများ လုပ်ပေးတယ်။ အမောင်းသင်သူများအတွက်ဆိုရင်လည်း စနစ်တကျညွှန်ပြ အသိပေးတယ်။ အရေးပေါ် ရပ်တန့်စနစ် (Emergency Braking)၊ လမ်းကြောင်းပြောင်းယူစနစ် (Cross Traffic Detectors)၊ မျက်ကွယ် ဧရိယာအတွက် အသိပေးစနစ် (Blind Spot Monitoring) နဲ့ လက်ကိုင်ခွေထိန်းသိမ်းမှုစနစ် (Driverassist Steering) တို့ ပါဝင်ထားစေမှာဖြစ်တယ်။

အလိုအလျောက်စနစ်အပြည့်အဝ အသုံးချတဲ့ fully autonomous အဆင့်ကို မောင်းသူမဲ့မော်တော်ယာဉ်စနစ် (Driverless automobiles) အဖြစ် ပြောဆိုကြလေ့ရှိတယ်။ တစ်နည်းဆိုရရင် AI ပါဝင်မှုကို အပြည့်အဝအသုံးချစေတာ ဖြစ်တယ်။ ဒီအဆင့်ကို ရောက်စေဖို့ ကြိုးစားအားထုတ်မှု အများဆုံးလုပ်ခဲ့တာကတော့ Google နဲ့ Tesla တို့လို့ပြောရလိမ့်မယ်။ အခြားတီထွင် ထုတ်လုပ်သူူ အများအပြားလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာ ကျင်းပပြီးစီးသွားခဲ့တဲ့ CES 2019 မှာ မောင်းသူမဲ့ မော်တော်ယာဉ်စနစ်က အမြင့်ဆုံးရောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အပြင် လက်တွေ့အသုံးချ နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း ကြေညာကြတဲ့ အဆင့်ရောက်သွားတယ်။ Level သတ်မှတ်ချက်အရ အဆင့် (၅) အထိ Google ရဲ့ Waymo နဲ့ Tesla တို့ကရောက်ရှိတယ်။ အဆင့် (၄)
အဖြစ် Uber အပါအဝင် ကုမ္ပဏီအများအပြားကို မြင်တွေ့နေရတယ်။ မောင်းသူမဲ့မောင်းနှင်မှုကို အများဆုံး တက္ကစီတို့၊ ဘတ်စ်တို့အပြင် လုပ်ငန်းသုံးကားများမှာလည်း လက်တွေ့စတင် အသုံးချနေကြပါပြီ။

ဒုတိယအကျိုးသက်ရောက်စေတဲ့ လမ်းသွယ်က AI Cloud Service ဖြစ်တယ်။ Driver assist အဆင့်ဖြစ်ဖြစ် fully autonomous အဆင့့်ဖြစ်ဖြစ် မောင်းနှင်သွားလာနေသော မော်တော်ကားကို ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ကာ Data များ ရရှိနိုင်စေဖို့အတွက် အသုံးပြုရမယ့် နည်းလမ်းသွယ်ဖြစ်တယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် Connected vehicles အနေနဲ့ လုပ်ဆောင်စေခြင်းလို့ ယူဆနိုင်တယ်။ မော်တော်ကားရဲ့ စက်အစိတ်အပိုင်း အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို Sensors များ ဖမ်းယူရရှိချက်ကို အခြေခံပြီး ကြိုတင်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းမှုကိုလုပ်နိုင်ဖို့ AI စောင့်ရှောက်ပေးစေတယ်။ စက္ကန့်တိုင်းမှာ ကောက်ယူရရှိတဲ့ အချက်အလက်များကို ညွှန်ပြပေးနေမှာ ဖြစ်တယ်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလက Volkswagon မော်တော်ကား ကုမ္ပဏီကြီးနဲ့ Microsoft ကုမ္ပဏီကြီးတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ့်အကြောင်း ကြေညာချက်ထုတ်ခဲ့ကြတယ်။ Digital service driven business လုပ်ကိုင်ပေးမယ့် ကုမ္ပဏီပုံစံကို တည်ဆောက်လုပ်ကိုင် ခဲ့ကြတယ်။ Azure IoT တို့ Power BI တို့နဲ့ Skype တို့ရဲ့ ပါဝါများကိုအသုံးချကြမယ်လို့ သိထားခဲ့ကြရတယ်။

AI အသုံးချ တတိယလမ်းသွယ်ကတော့ AI Automotive Insurance ဖြစ်တယ်။ အာမခံလုပ်ငန်းဆိုတာ အန္တရာယ်ကင်းစေရေးကို အာမခံပေးတာဖြစ်တာကြောင့် မော်တော်ကားများ ယာဉ်တိုက်ခိုက်မှု ကင်းဝေးစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ AI ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များ အတူတူဖြစ်ကြတယ်။ ယာဉ်မတော်တဆဖြစ်မှုများနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အရေးဆိုအကြောင်းပြချက်ပြဿနာပေါင်းစုံကို AI နဲ့ လျင်မြန်စွာ ဖြေရှင်းပေးနိုင်စေမယ့် နည်းလမ်းများ ရှိလာစေခဲ့တယ်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် မေလအတွင်းက တရုတ်နိုင်ငံရှိ မော်တော်ကားစျေးကွက် AI-powered video app ဖြစ်တဲ့ Dingsunbao 2.0 version ကို စတင်အသုံးချစေနိုင်ခဲ့တယ်။ အခြားနိုင်ငံကြီးများမှာလည်း အလားတူဖြေရှင်းပေးစေတဲ့ အာမခံလုပ်ငန်းများ စတင်နေကြပါပြီ။

စတုတ္ထလမ်းသွယ်ဖြစ်တဲ့ မော်တော်ကား ထုတ်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ AI အသုံးချမှုကို AI in Car Manufacturing လို့ သတ်မှတ်ထားကြတယ်။ မော်တော်ကား တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းမှာ ရိုဘော့တွေ အသုံးချကြတာ မဆန်းလှပေ။ ဒါပေမဲ့ အခုအခါ Smart robots တွေနဲ့ ထုတ်လုပ်နိုင်တာတော့ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာမှု အသစ်အဆန်းဖြစ်စေပါတယ်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်
နှစ်ဦးပိုင်းလောက်က KIA Motor အနေနဲ့ Hyundai Vest Exo skeleton (H-VEX) ကိုအသုံးချပြီး Wearable industrial robots ဆို တဲ့ဆန်းသစ်မှုနဲ့အတူ ကားထုတ်လုပ်မှုတွေ လုပ်ခဲ့တယ်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိမှုမရှိစေရန် AI ကထိန်းသိမ်းပေးသလို လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာ ချိန်ကိုက်ဖြစ်စေဖို့ကိုလည်း AI က ဆောင်ရွက်ပေးစေတယ်။ အထူးသဖြင့် ဂဟေဆော်ခြင်း၊ ဆေးသုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းရပ်များအတွက် AI ရဲ့အထောက်အကူကို အသုံးပြုစေတယ်။

နောက်ဆုံးလမ်းသွယ်ဖြစ်တဲ့ မောင်းနှင်သူကို ညွှန်ကြားစောင့် ရှောက်မှုပေးတဲ့ Driver Moni-toring ကလည်း AI အသုံးချမှုကြောင့် အကျိုးဆက်များစွာ ခံစားခွင့်ရနိုင်ကြတယ်။ အစ္စရေးမော်တော်ကားဆိုင်ရာ Computer visia ဖြစ်တဲ့ eyeSight မှာ AI နဲ့ DL (Deep Learning) တို့ ပေါင်းစပ်ပါဝင်ထားတယ်။ မော်တော်ကားတစ်ခုအတွက် အလုံးစုံထိန်းသိမ်းစောင့်
ရှောက်မှုကို ထိထိရောက်ရောက် ဆောင်ရွက်ပေးတယ်။ ခေတ်မီလှတဲ့ TOF (Time-of-Flight) ကင်မရာများ၊ Sensors များ အသုံးချထားတယ်။ မောင်းနှင်သူရဲ့အပြုအမူများကို မျက်ခြည်မပြတ် လေ့လာပေးတယ်။ မောင်းနှင်သူကို စစ်ဆေးပေးတဲ့ Driver Identification၊ မော်တော်ကားပိုင်ရှင်နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့သူများ ဒါမှမဟုတ် မိသားစုများဟုတ်မဟုတ် စစ်ဆေးခြင်း ပြုလုပ်ပေးတဲ့ Driver Recognition မောင်းနှင်သွားလာနေတဲ့ လားရာနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကို မောင်းနှင်သူကအာရုံစိုက်မှု ရှိမရှိစစ်ဆေးပေးတဲ့ Driver Monitoring မော်တော်ကားမောင်နှင်သူရဲ့အလိုကျ လက်ဟန်ပြချက်များကို သိရှိပြီး ဖျော်ဖြေရေး အစီအစဉ်များ ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ပေးစေတဲ့ Infotainment Control စတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်များကို ခံစားခွင့် ရနိုင်ကြတယ်။

ခေတ်ကာလရဲ့တိုးတက်မှုများနဲ့အတူ Car AI နည်းပညာများက မော်တော်ကားလုပ်ငန်းကြီးကို နည်းလမ်းသွယ် (၅) ရပ်နဲ့ အပြောင်းလဲကြီး ပြောင်းလဲနေစေပါတယ်။ မောင်းသူမဲ့မော်တော်ကား အကောင်အထည်ဖော်ပေးတဲ့ Google နဲ့ Tesla တို့အပြင် အဓိကမော်တော်ကား ထုတ်လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသူတိုင်းကလည်း အသုံးချယူဖို့ ကြိုးစားနေကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။