အိႏၵိယႏုိင္ငံအစိုးရမွ ပညာသင္ဆု ေပးအပ္မည္

အိႏၵိယႏုိင္ငံအစိုးရမွ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ အတြက္ အုိင္တီ၊ စာရင္းစစ္၊ စာရင္းကိုင္၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကားနဲ႔ အျခားနည္း ပညာဆုိင္ရာ ပညာရပ္ေတြအတြက္ ပညာသင္ဆု ေပးအပ္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ပညာသင္ဆုကုိ အိႏၵိယႏုိင္ငံအစိုးရရဲ႕ အိႏၵိယႏုိင္ငံနည္းပညာနဲ႔ စီးပြားေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္အရ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္အတြက္ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေလွ်ာက္ထားသူေတြအတြက္ သင္တန္းေၾကး၊ ေနထုိင္ စရိတ္ေတြအျပင္ အသြားအျပန္ ေလယာဥ္လက္မွတ္ခ၊ ေန႔စဥ္အသံုးစရိတ္၊ စာအုပ္အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ အိႏၵိယႏုိင္ငံအတြင္း ေလ့လာေရး ခရီးေတြကို ပံ့ပုိးေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ လုိအပ္တဲ့ အရည္အခ်င္းေတြကေတာ့ ေလွ်ာက္ထားသူေတြဟာ အနိမ့္ဆံုး ပညာအရည္အခ်င္းအေနနဲ႔ ဘြဲ႕တစ္ခုရရွိထားရမွာျဖစ္ၿပီး ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားမယ့္ သက္ဆုိင္ရာ နယ္ပယ္မွာ အနည္းဆံုး လုပ္သက္ ၅ ႏွစ္ရွိသူေတြ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကုိ ေကာင္းမြန္စြာ ေရးသားေျပာဆုိႏုိင္သူေတြ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါတယ္။
ေလွ်ာက္ထားရာမွာ အစိုးရ၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းနဲ႔ နာမည္ေကာင္း ရရွိထားေသာ ပုဂၢလိက အဖြဲ႕အစည္းေတြက ေလွ်ာက္ထားလုိသူေတြဟာ အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္နဲ႔အတူ အမည္စာရင္းေပးသြင္း ႏုိင္ပါတယ္။

သင္တန္းတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ အေရအတြက္ကန္႔သတ္ထားၿပီး ေလွ်ာက္ထားသူေတြဟာ အမွတ္ ၅၄၅-၅၄၇၊ ကုန္သည္လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဖုန္း-၀၁-၂၄၃၉၇၂၊ ၀၁-၃၈၈၄၁၂ ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ေလွ်ာက္ ထားႏိုင္ပါတယ္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြကိုေတာ့ embassyofindiayangon.in သုိ႔၀င္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။