အဆင့္ျမႇင့္လာေသာ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအေထာက္ အကူျပဳနည္းပညာမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ျခင္း

[ Zawgyi ]

ယေန႔အခ်ိန္အခါႀကီးတြင္ သရီးဒီနည္းပညာသည္ နည္းပညာတိုင္း၏ က႑တိုင္းတြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားလ်က္ရွိသည္ကို သိရွိၾကၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ စက္မႈဆိုင္ရာ ေသးငယ္သည့္အစိတ္အပိုင္းမ်ားမွသည္ ႀကီးမားသည့္ တံတားမ်ားတည္ ေဆာက္သည့္ နယ္ပယ္အထိ အသံုးျပဳေနၾကၿပီလည္းျဖစ္သည္။ ထုိသို႔အသံုးဝင္လာသည့္ နည္းပညာသည္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အတြက္လည္း အေထာက္အကူ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ထိုအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မၾကာေသးမီက သရီးဒီနည္းပညာျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေစမည့္ အေလာင္းတုမ်ားကို တီထြင္ထုတ္ လုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။

လူေသအေလာင္းမ်ားကို ေဆးဘက္ဆိုင္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ အေရအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပားလာျခင္းသည္ ဖိအားတစ္ခု ျဖစ္လာေစခဲ့သည့္အတြက္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ဆရာဝန္ေလာင္းမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းအသစ္မ်ားကို ရွာေဖြလ်က္ရိွၾကပါသည္။ ယခုအခါ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံရိွ Montpellier Medical University မွ သုေတသီမ်ားအေနျဖင့္ လူေသအေလာင္း
အတုကို သံုးဘက္ျမင္စကန္နာမ်ား (3D Scanners) အသံုးျပဳ၍ ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့ၾကၿပီျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေလာင္းတုမ်ားကို အသံုးျပဳကာ အေျခခံခဲြစိတ္ျခင္းအဆင့္မ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ သင္ၾကားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္ဟု သုေတသီမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကပါသည္။ ခႏၶာေဗဒအေၾကာင္းကို ေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ လက္ေတြ႕ ခဲြစိတ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆးေက်ာင္းသား မဟုတ္သူမ်ားမဟုတ္လ်င္လည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးရိွသင့္ေၾကာင္း ခဲြစိတ္ဆရာဝန္ႏွင့္ ပါေမာကၡျဖစ္သူ Captier ကဆိုသည္။

Captier ဦးေဆာင္၍ သူ၏အဖဲြ႕အေနျဖင့္ လူေသအ ေလာင္းအတု၏ လည္ပင္းေနရာ တစ္ဝိုက္ႏွင့္ တင္ပါးဆံု႐ိုးေနရာမ်ားကို ခဲြစိတ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ Captier အေနျဖင့္ အေလာင္း အစစ္ေပၚတြင္ အလႊာလိုက္ခဲြစိတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း အဆင့္တစ္ဆင့္ေရာက္တိုင္း နည္းပညာရွင္ျဖစ္သူ Benjamin Moreno အေနျဖင့္ အသားအေရ လတ္ဆတ္ေနသည့္ ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္း မ်ားကို ကိုယ္ထည္တစ္ခုလံုးရသည္အထိ Artec 3D Scanner ကိုအသံုးျပဳလ်က္ စကန္ဖတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ Virtual ခဲြစိတ္ျခင္းကို အင္တာနက္ ခိ်တ္ဆက္မႈမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခဲြစိတ္ျခင္းေလ့က်င့္မႈအတြက္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ ဖန္သားျပင္ထိေတြ႕စနစ္ (Surgical Simulation) မွေသာ္လည္းေကာင္း အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ကတည္းကပင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံရိွ High Authority of Health-HAS အဖဲြ႕အေနျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ခဲြစိတ္ျခင္းနည္းလမ္း
မ်ားကို သင္ၾကားႏိုင္ရန္အတြက္ အၾကံေပးခဲ့ျခင္းမ်ားရိွခဲ့ပါသည္။ ယခုကဲ့သို႔ နည္းလမ္းမ်ားရိွလာျခင္းသည္ ခဲြစိတ္မႈအတြက္ လံုေလာက္ေသာ ေလ့က်င့္မႈကိုရရိွရန္အတြက္ 3D Database စနစ္ကို အသံုးျပဳကာ လိုအပ္ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ျပန္လည္ထုတ္
လုပ္၍ အသံုးခ်လာႏိုင္စြမ္းလည္း ရိွေစပါသည္ဟု Captier ကဆိုသည္။

ယခုနည္းပညာ အက်ိဳးေက်းဇူးေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္သူမ်ားအေနျဖင့္ ခႏၶာေဗဒဘာသာရပ္ကို ေလ့လာသည့္အခါတြင္ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္သည့္ အခန္းအတြင္းသို႔မဝင္မီ ျပင္ပတြင္အေလာင္းတုကို အသံုးျပဳလ်က္ ေလ့က်င့္ခဲြစိတ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ေဆးေက်ာင္းသား အေရအတြက္ တိုးတက္လာသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေလ့က်င့္မႈ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ အေလာင္းအစစ္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေပၚမႈသည္ ယခုႏွစ္အတြင္း ပိုမိုတိုးျမင့္လာလ်က္ရိွပါသည္။ နားလည္တတ္ကြ်မ္းသည့္ ဆရာဝန္မ်ားျဖစ္လာေစရန္ ထိုဆရာဝန္မ်ား၏ ေဆးပညာေလ့က်င့္မႈကို အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစျခင္းငွာ ေလ့က်င့္မႈ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ လူေသအေလာင္းမ်ား လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ သုေတသီမ်ားႏွင့္ ေဆးကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္လည္း ထိုအေလာင္းမ်ားကိုပင္ ေလ့လာမႈအသစ္မ်ားႏွင့္ ကုသမႈ
အသစ္မ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေနျပန္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုနည္းလမ္းသာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါက အထက္ပါလုပ္ငန္း မ်ားအတြက္ အလွဴခံျခင္းျဖင့္ အေလာင္းအစစ္မ်ား ရွာေဖြေနရျခင္းမ်ားမွ ကင္းေဝးေစေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ယေန႔ေခတ္ ေဆးပညာနယ္ပယ္ကို ေလ့လာၾကည့္မည္ဆိုပါက Virtual Reality-VR မိုက္ခြက္ပါ နားၾကပ္မ်ားပါဝင္ေသာ ခဲြစိတ္မႈဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္ေရးစနစ္သစ္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ေဆးေက်ာင္းသားမ်ားအား ေလ့က်င့္ေပးလ်က္ရိွသည္ကို ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါစနစ္ကို တံု႔ျပန္မႈရိွေသာ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္သံုး စက္ခန္းတစ္ခုတြင္ အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ဤစနစ္တြင္ Haptic Feedback စနစ္ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ခဲြစိတ္မႈအစစ္တြင္ ခံစားရမည့္အတိုင္း တုပထားၿပီး Digital Tissue မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ ေပၚလာေသာ ဖိအားတစ္မ်ိဳးကို ခဲြစိတ္သူမွခံစားရေစရန္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။

အဆိုပါ Fundamental Surgery Simulator ကို လန္ဒန္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ FundamentalVR ကုမၸဏီက တီထြင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားက ထိုစနစ္ကိုအသံုးျပဳသည့္အခါ ထိေတြ႕မႈကို ခံစားရႏိုင္ေသာ လက္ကိုင္ ၂ ခုကို လိုအပ္သလို လႈပ္ရွားျခင္းႏွင့္ Virtual Surgical Tool မ်ားကို ေကာင္းစြာအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ အသံႏွင့္အျမင္မ်ားကို ပကတိခဲြစိတ္ေနသည့္အတိုင္း ၾကားျမင္ရမည္ျဖစ္
သည္။ Virtual Surgical Tool မ်ားက ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ဖန္တီးထားေသာ လူ႔အ႐ိုးႏွင့္အသားမ်ားကို ဖိျခင္း၊ ေထာက္စမ္းျခင္းႏွင့္ ျဖတ္
ေတာက္ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္သည့္အခါ လက္ကိုင္အေနျဖင့္ Submillimeter Accuracy ႏွင့္အတူ အသံုးျပဳသူ၏လက္မ်ားကို ျပန္လည္
တြန္းကန္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔တံု႔ျပန္မႈသည္ ခဲြစိတ္ဆရာဝန္မ်ားက ပကတိခဲြစိတ္ခန္းတြင္ ႀကံဳေတြ႕ေနၾကရသည့္ ဖိအားဒဏ္ကို ခံစားၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ၎စနစ္တြင္ Flight Simulator တြင္ ထည့္သြင္းထားသည့္အတိုင္း ခက္ခဲနက္နဲေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေရးဆဲြႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဥပမာ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေသြးထြက္လြန္ျခင္းႏွင့္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ကိုယ္ခႏၶာတည္ေဆာက္မႈဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ လက္ရိွတြင္ အဆိုပါနည္းပညာကို အ႐ိုး ကုသမႈဆိုင္ရာ Simulation ပံုစံအျဖစ္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ စတင္ မိတ္ဆက္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး အျခားခဲြစိတ္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးပါဝင္ေသာ အမိ်ဳးအစားမ်ားကိုလည္း လာမည့္ႏွစ္တြင္ မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ သြားမည္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ အရပ္ဘက္ဆုိင္ရာ ေဆးနည္းပညာမ်ားသည္သာမက စစ္ေျမျပင္ဆိုင္ရာတြင္လည္း ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ကုသမႈစနစ္မ်ားကို ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြမႈရွိၿပီးကုသႏုိင္ရန္၊ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးႏိုင္ရန္အတြက္ စစ္ေျမျပင္ဆုိင္ရာ ေဆးဘက္အသံုးျပဳ နည္းပညာမ်ားကို တီထြင္အသံုးျပဳလ်က္ ရွိေနခဲ့ၿပီလည္းျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ ထုိသို႔ေသာ ကုသျခင္းဆိုင္ရာႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ေနသူမွာ အေမရိကန္ တပ္မေတာ္ပင္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ တပ္မေတာ္ေလသည္ စစ္ေျမျပင္ရိွ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မည့္ ဝတ္ဆင္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ေဆးဘက္နည္းပညာသစ္မ်ားကို အသံုးျပဳေနၿပီျဖစ္ၿပီး Ohio ျပည္နယ္၊ Wright-Patterson ေလတပ္စခန္းဌာနမွ သုေတသီမ်ားသည္ အဆိုပါေဆးဘက္ နည္းပညာသစ္၏ တိုးတက္တီထြင္မႈ အဆင့္မ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေၾကာင္း သိရိွရသည္။ အဆိုပါနည္းပညာသစ္သည္ ေဆးကုသမႈပံုစံအသစ္ကို ေပးစြမ္းႏိုင္မည့္အျပင္ ေဆးကုသေပးရန္အတြက္ တစ္ေနရာမွတစ္ေနရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနစဥ္အခိ်န္အတြင္း လူနာမ်ားကို ပိုမိုေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးစြမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Csmng.com တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ ဝတ္ဆင္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ေဆးဘက္နည္းပညာသစ္၏ ဒီဇိုင္းပံုစံသည္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ေလယာဥ္အမႈထမ္း စစ္သည္မ်ားအတြက္ မလိုလားအပ္ေသာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ရန္ ဒီဇိုင္းေရးဆဲြထားသျဖင့္ အရြယ္အစား ေသးငယ္ကာ အေလးခိ်န္ေပါ့ပါးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္း၌ျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေန ေသာ ေလယာဥ္ေပၚတြင္ျဖစ္ေစ၊ ေလယာဥ္အမႈ ထမ္းစစ္သည္မ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္အေျခအေနမိ်ဳးတြင္မဆို အဆိုပါနည္းပညာကို အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွရသည္။

ဝတ္ဆင္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ နည္းပညာသစ္ေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း ပိုမိုျမင့္မားလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း En Route Care Medical
Technology Solutions Research Group တြင္ဦးေဆာင္ေနေသာ ဇီဝေဗဒေဆးဝါးသုေတသန အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ ေဆးဘက္နည္းပညာ အဖဲြ႕၏ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္သူ ေဒါက္တာ David Burch ကဆိုသည္။ “စစ္ေျမျပင္ရိွ ဆရာဝန္မ်ားအေနျဖင့္ ေဆးဝါးကုသရာ တြင္ လိုအပ္သည့္ပစၥည္းမွန္သမွ်ကို သယ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေလယာဥ္ေပၚတြင္ ေနရာၾကပ္တည္းမႈႏွင့္ အေလးခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္ ရိွေနသည့္အခ်က္မ်ားက ေဆးကုသမႈေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေစေၾကာင္း၊ ယခုနည္းပညာသစ္ကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ကုသမႈပံုစံျဖင့္ ေဆးဝါးကုသမႈမ်ားကို ရရိွေစႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း” ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဝတ္ဆင္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ေဆးဘက္နည္းပညာ သစ္မ်ားထဲမွတစ္မိ်ဳးမွာ Tissue Oxygenation အာ႐ံုခံစနစ္ပင္ျဖစ္ၿပီး ၎စနစ္ကို
ပုဂၢလိကကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ တဲြဖက္တီထြင္ ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါအာ႐ံုခံ ကိရိယာသည္ ေသးငယ္ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းၿပီး ထိုးသြင္းႏိုင္ေသာ အာ႐ံုခံစနစ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ လူနာမ်ား၏ေသြးသည္ ေအာက္ဆီဂ်င္ကို တစ္သွ်ဴးစမ်ားအထိ ေပးပို႔ႏိုင္စြမ္းမည္မွ် ရိွမရိွကို အကဲျဖတ္ေပးေစျခင္းျဖင့္ လူနာမ်ားကို ေဘးကင္းရာသို႔ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ျခင္း ရိွမရိွဆိုသည္ကို ဆရာဝန္မ်ားအား အသိေပးေစမည္ျဖစ္ ပါသည္။ “အဆိုပါအာ႐ံုခံစနစ္သည္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွသည့္အခိ်န္ႏွင့္ ေဆးဝါးကုသမႈေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အခ်ိန္ကာလ တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အလြယ္တကူ ရရိွေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း” အမွတ္ ၇၁၁ HPW’s Airman Systems ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုးမွ Dr. James Christensen ကဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ အျခားေသာ Wearable ေဆးဘက္နည္းပညာ တစ္ခုမွာ အပိုဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမျဖစ္ေစဘဲ ေလေၾကာင္းစစ္သည္မ်ားကို အဆက္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေထာက္လွမ္းႏိုင္မည့္ နည္းပညာပင္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါနည္းပညာမွာ စစ္သည္မ်ား၏ဝတ္စံုေအာက္တြင္
ခံဝတ္ထားႏိုင္ေသာ ေအာက္ခံအက်ႌပင္ျဖစ္ပါသည္။ PHYSIO ဟုေခၚဆိုေသာ အဆိုပါေအာက္ခံအက်ႌကို ေလေၾကာင္းစစ္သည္မ်ား ဝတ္ဆင္ရန္ႏွင့္ ပံ်သန္းေနစဥ္အခ်ိန္အတြင္း အေရးႀကီးေသာ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ဒီဇိုင္းေရးဆဲြထားကာ အေဝးမွေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္ရိွမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Christensen ကဆိုသည္။

ထို႔အတူ အေမရိကန္ေလတပ္မွ သုေတသီမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါေခတ္မီ ကိရိယာမ်ားကို အသံုးျပဳေစျခင္းျဖင့္ ႀကီးမားေသာ အကိ်ဳးရလဒ္မ်ားကို ရရိွေစမည္ဟု ယံုၾကည္လ်က္ရိွေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ ဝတ္ဆင္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ေဆးဘက္နည္းပညာမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ေလေၾကာင္းစစ္သည္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားမွာ ပိုမိုေပါ့ပါးဖ်တ္လတ္ လာေစမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ပိုမိုတိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ အေမရိကန္တပ္ဖဲြ႕မ်ား၏ အသက္ကယ္ဆယ္ေရး
အတြက္ အဆင္သင့္ရိွေနမႈကို ပိုမိုတိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္ေတာ့မည္ကို ေဖာ္ျပရင္း အရပ္ဘက္စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ေဆးကုသမႈစနစ္ႏွင့္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ေဆးကုသမႈစနစ္မ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေၾကာင္းကို ေရးသားေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

-ေက်ာ္လင္း (အမိေျမ)

[ Unicode ]

ယနေ့အချိန်အခါကြီးတွင် သရီးဒီနည်းပညာသည် နည်းပညာတိုင်း၏ ကဏ္ဍတိုင်းတွင် ပါဝင်လှုပ်ရှားလျက်ရှိသည်ကို သိရှိကြပြီး ဖြစ်ပါသည်။ စက်မှုဆိုင်ရာ သေးငယ်သည့်အစိတ်အပိုင်းများမှသည် ကြီးမားသည့် တံတားများတည် ဆောက်သည့် နယ်ပယ်အထိ အသုံးပြုနေကြပြီလည်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့အသုံးဝင်လာသည့် နည်းပညာသည် နောက်ဆုံးတွင် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အတွက်လည်း အထောက်အကူ ဖြစ်လာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မကြာသေးမီက သရီးဒီနည်းပညာဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအတွက် အထောက်အကူပြုစေမည့် အလောင်းတုများကို တီထွင်ထုတ် လုပ်နိုင်ခဲ့သည်ဟု သိရှိရသည်။

လူသေအလောင်းများကို ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် အရေအတွက် လိုအပ်ချက်များ ပြားလာခြင်းသည် ဖိအားတစ်ခု ဖြစ်လာစေခဲ့သည့်အတွက် သိပ္ပံပညာရှင်များအနေဖြင့် ဆရာဝန်လောင်းများကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနိုင်မည့် နည်းလမ်းအသစ်များကို ရှာဖွေလျက်ရှိကြပါသည်။ ယခုအခါ ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိ Montpellier Medical University မှ သုတေသီများအနေဖြင့် လူသေအလောင်း
အတုကို သုံးဘက်မြင်စကန်နာများ (3D Scanners) အသုံးပြု၍ ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ကြပြီဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သော အလောင်းတုများကို အသုံးပြုကာ အခြေခံခွဲစိတ်ခြင်းအဆင့်များကို ကျောင်းသားများ အနေဖြင့် သင်ကြားနိုင်မည် ဖြစ်သည်ဟု သုတေသီများက မျှော်လင့်ထားကြပါသည်။ ခန္ဓာဗေဒအကြောင်းကို လေ့လာနိုင်ရန်အတွက် လက်တွေ့ ခွဲစိတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆေးကျောင်းသား မဟုတ်သူများမဟုတ်လျင်လည်း ပြုလုပ်နိုင်သည့် အခွင့်အရေးရှိသင့်ကြောင်း ခွဲစိတ်ဆရာဝန်နှင့် ပါမောက္ခဖြစ်သူ Captier ကဆိုသည်။

Captier ဦးဆောင်၍ သူ၏အဖွဲ့အနေဖြင့် လူသေအ လောင်းအတု၏ လည်ပင်းနေရာ တစ်ဝိုက်နှင့် တင်ပါးဆုံရိုးနေရာများကို ခွဲစိတ်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ Captier အနေဖြင့် အလောင်း အစစ်ပေါ်တွင် အလွှာလိုက်ခွဲစိတ်ခြင်းများ ပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်း အဆင့်တစ်ဆင့်ရောက်တိုင်း နည်းပညာရှင်ဖြစ်သူ Benjamin Moreno အနေဖြင့် အသားအရေ လတ်ဆတ်နေသည့် ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်း များကို ကိုယ်ထည်တစ်ခုလုံးရသည်အထိ Artec 3D Scanner ကိုအသုံးပြုလျက် စကန်ဖတ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ Virtual ခွဲစိတ်ခြင်းကို အင်တာနက် ချိတ်ဆက်မှုမှသော်လည်းကောင်း၊ ခွဲစိတ်ခြင်းလေ့ကျင့်မှုအတွက် ပြုလုပ်နိုင်သည့် ဖန်သားပြင်ထိတွေ့စနစ် (Surgical Simulation) မှသော်လည်းကောင်း အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။

၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်ကတည်းကပင် ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိ High Authority of Health-HAS အဖွဲ့အနေဖြင့် ထိုကဲ့သို့သော ခွဲစိတ်ခြင်းနည်းလမ်း
များကို သင်ကြားနိုင်ရန်အတွက် အကြံပေးခဲ့ခြင်းများရှိခဲ့ပါသည်။ ယခုကဲ့သို့ နည်းလမ်းများရှိလာခြင်းသည် ခွဲစိတ်မှုအတွက် လုံလောက်သော လေ့ကျင့်မှုကိုရရှိရန်အတွက် 3D Database စနစ်ကို အသုံးပြုကာ လိုအပ်သော အစိတ်အပိုင်းများကို ပြန်လည်ထုတ်
လုပ်၍ အသုံးချလာနိုင်စွမ်းလည်း ရှိစေပါသည်ဟု Captier ကဆိုသည်။

ယခုနည်းပညာ အကျိုးကျေးဇူးကြောင့် ကျောင်းသားများနှင့် လေ့ကျင့်သူများအနေဖြင့် ခန္ဓာဗေဒဘာသာရပ်ကို လေ့လာသည့်အခါတွင် လက်တွေ့ဆောင်ရွက်သည့် အခန်းအတွင်းသို့မဝင်မီ ပြင်ပတွင်အလောင်းတုကို အသုံးပြုလျက် လေ့ကျင့်ခွဲစိတ် ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ဆေးကျောင်းသား အရေအတွက် တိုးတက်လာသည့်အတွက်ကြောင့် လေ့ကျင့်မှု အစီအစဉ်များအတွက် အလောင်းအစစ် လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပေါ်မှုသည် ယခုနှစ်အတွင်း ပိုမိုတိုးမြင့်လာလျက်ရှိပါသည်။ နားလည်တတ်ကျွမ်းသည့် ဆရာဝန်များဖြစ်လာစေရန် ထိုဆရာဝန်များ၏ ဆေးပညာလေ့ကျင့်မှုကို အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေခြင်းငှာ လေ့ကျင့်မှု ပြုလုပ်ရန်အတွက် လူသေအလောင်းများ လိုအပ်ပါသည်။ ထို့အပြင် သုတေသီများနှင့် ဆေးကုမ္ပဏီများ အနေဖြင့်လည်း ထိုအလောင်းများကိုပင် လေ့လာမှုအသစ်များနှင့် ကုသမှု
အသစ်များ ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်နေပြန်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ယခုနည်းလမ်းသာ အောင်မြင်ခဲ့ပါက အထက်ပါလုပ်ငန်း များအတွက် အလှူခံခြင်းဖြင့် အလောင်းအစစ်များ ရှာဖွေနေရခြင်းများမှ ကင်းဝေးစေတော့မည်ဖြစ်သည်။

ယနေ့ခေတ် ဆေးပညာနယ်ပယ်ကို လေ့လာကြည့်မည်ဆိုပါက Virtual Reality-VR မိုက်ခွက်ပါ နားကြပ်များပါဝင်သော ခွဲစိတ်မှုဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်ရေးစနစ်သစ်များကို အသုံးပြု၍ ဆေးကျောင်းသားများအား လေ့ကျင့်ပေးလျက်ရှိသည်ကို တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါစနစ်ကို တုံ့ပြန်မှုရှိသော ကွန်ပျူတာစနစ်သုံး စက်ခန်းတစ်ခုတွင် အသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည်။ ဤစနစ်တွင် Haptic Feedback စနစ်ပါဝင်သောကြောင့် ခွဲစိတ်မှုအစစ်တွင် ခံစားရမည့်အတိုင်း တုပထားပြီး Digital Tissue များကြောင့်ဖြစ် ပေါ်လာသော ဖိအားတစ်မျိုးကို ခွဲစိတ်သူမှခံစားရစေရန် ပြုလုပ်ထားပါသည်။

အဆိုပါ Fundamental Surgery Simulator ကို လန်ဒန်မြို့အခြေစိုက် FundamentalVR ကုမ္ပဏီက တီထွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းသားများက ထိုစနစ်ကိုအသုံးပြုသည့်အခါ ထိတွေ့မှုကို ခံစားရနိုင်သော လက်ကိုင် ၂ ခုကို လိုအပ်သလို လှုပ်ရှားခြင်းနှင့် Virtual Surgical Tool များကို ကောင်းစွာအသုံးပြုခြင်းဖြင့် အသံနှင့်အမြင်များကို ပကတိခွဲစိတ်နေသည့်အတိုင်း ကြားမြင်ရမည်ဖြစ်
သည်။ Virtual Surgical Tool များက ကွန်ပျူတာဖြင့်ဖန်တီးထားသော လူ့အရိုးနှင့်အသားများကို ဖိခြင်း၊ ထောက်စမ်းခြင်းနှင့် ဖြတ်
တောက်ခြင်းများဆောင်ရွက်သည့်အခါ လက်ကိုင်အနေဖြင့် Submillimeter Accuracy နှင့်အတူ အသုံးပြုသူ၏လက်များကို ပြန်လည်
တွန်းကန်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့တုံ့ပြန်မှုသည် ခွဲစိတ်ဆရာဝန်များက ပကတိခွဲစိတ်ခန်းတွင် ကြုံတွေ့နေကြရသည့် ဖိအားဒဏ်ကို ခံစားကြရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ၎င်းစနစ်တွင် Flight Simulator တွင် ထည့်သွင်းထားသည့်အတိုင်း ခက်ခဲနက်နဲသော ဖြစ်စဉ်များကိုလည်း ထည့်သွင်းရေးဆွဲနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ဥပမာ မမျှော်လင့်ဘဲ သွေးထွက်လွန်ခြင်းနှင့် ပုံမှန်မဟုတ်သော ကိုယ်ခန္ဓာတည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာ ပြဿနာများဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိတွင် အဆိုပါနည်းပညာကို အရိုး ကုသမှုဆိုင်ရာ Simulation ပုံစံအဖြစ် အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် စတင် မိတ်ဆက်နေပြီဖြစ်ပြီး အခြားခွဲစိတ်မှု အမျိုးမျိုးပါဝင်သော အမျိုးအစားများကိုလည်း လာမည့်နှစ်တွင် မိတ်ဆက်ဖြန့်ချိ သွားမည်တော့မည်ဖြစ်သည်။ အရပ်ဘက်ဆိုင်ရာ ဆေးနည်းပညာများသည်သာမက စစ်မြေပြင်ဆိုင်ရာတွင်လည်း ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကုသမှုစနစ်များကို ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေနှင့် လိုက်လျော ညီထွေမှုရှိပြီးကုသနိုင်ရန်၊ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးနိုင်ရန်အတွက် စစ်မြေပြင်ဆိုင်ရာ ဆေးဘက်အသုံးပြု နည်းပညာများကို တီထွင်အသုံးပြုလျက် ရှိနေခဲ့ပြီလည်းဖြစ်သည်။

အထူးသဖြင့် ထိုသို့သော ကုသခြင်းဆိုင်ရာနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများကို ဦးဆောင်ပြုလုပ်နေသူမှာ အမေရိကန် တပ်မတော်ပင်ဖြစ်သည်။ အမေရိကန် တပ်မတော်လေသည် စစ်မြေပြင်ရှိ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်များကို အဆင့်မြှင့်တင်ပေးနိုင်မည့် ဝတ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်သော ဆေးဘက်နည်းပညာသစ်များကို အသုံးပြုနေပြီဖြစ်ပြီး Ohio ပြည်နယ်၊ Wright-Patterson လေတပ်စခန်းဌာနမှ သုတေသီများသည် အဆိုပါဆေးဘက် နည်းပညာသစ်၏ တိုးတက်တီထွင်မှု အဆင့်များကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ အဆိုပါနည်းပညာသစ်သည် ဆေးကုသမှုပုံစံအသစ်ကို ပေးစွမ်းနိုင်မည့်အပြင် ဆေးကုသပေးရန်အတွက် တစ်နေရာမှတစ်နေရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းနေစဉ်အချိန်အတွင်း လူနာများကို ပိုမိုစောင့်ရှောက်မှု ပေးစွမ်းနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း Csmng.com တွင် ဖော်ပြထားသည်။

အဆိုပါ ဝတ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်သော ဆေးဘက်နည်းပညာသစ်၏ ဒီဇိုင်းပုံစံသည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ လေယာဉ်အမှုထမ်း စစ်သည်များအတွက် မလိုလားအပ်သော ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများကို လျှော့ချပေးနိုင်ရန် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသဖြင့် အရွယ်အစား သေးငယ်ကာ အလေးချိန်ပေါ့ပါးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်း၌ဖြစ်စေ၊ သို့မဟုတ် နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေ သော လေယာဉ်ပေါ်တွင်ဖြစ်စေ၊ လေယာဉ်အမှု ထမ်းစစ်သည်များအနေဖြင့် မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆို အဆိုပါနည်းပညာကို အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

ဝတ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်သော နည်းပညာသစ်ကြောင့် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း ပိုမိုမြင့်မားလာမည်ဖြစ်ကြောင်း En Route Care Medical
Technology Solutions Research Group တွင်ဦးဆောင်နေသော ဇီဝဗေဒဆေးဝါးသုတေသန အင်ဂျင်နီယာနှင့် ဆေးဘက်နည်းပညာ အဖွဲ့၏ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး ဖြစ်သူ ဒေါက်တာ David Burch ကဆိုသည်။ “စစ်မြေပြင်ရှိ ဆရာဝန်များအနေဖြင့် ဆေးဝါးကုသရာ တွင် လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းမှန်သမျှကို သယ်ဆောင်ရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်ပြီး လေယာဉ်ပေါ်တွင် နေရာကြပ်တည်းမှုနှင့် အလေးချိန်ကန့်သတ်ချက် ရှိနေသည့်အချက်များက ဆေးကုသမှုဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်စေကြောင်း၊ ယခုနည်းပညာသစ်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ကုသမှုပုံစံဖြင့် ဆေးဝါးကုသမှုများကို ရရှိစေနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း” ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။

ဝတ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်သော ဆေးဘက်နည်းပညာ သစ်များထဲမှတစ်မျိုးမှာ Tissue Oxygenation အာရုံခံစနစ်ပင်ဖြစ်ပြီး ၎င်းစနစ်ကို
ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့် တွဲဖက်တီထွင် ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါအာရုံခံ ကိရိယာသည် သေးငယ် ပျော့ပျောင်းပြီး ထိုးသွင်းနိုင်သော အာရုံခံစနစ်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ လူနာများ၏သွေးသည် အောက်ဆီဂျင်ကို တစ်သျှူးစများအထိ ပေးပို့နိုင်စွမ်းမည်မျှ ရှိမရှိကို အကဲဖြတ်ပေးစေခြင်းဖြင့် လူနာများကို ဘေးကင်းရာသို့ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခြင်း ရှိမရှိဆိုသည်ကို ဆရာဝန်များအား အသိပေးစေမည်ဖြစ် ပါသည်။ “အဆိုပါအာရုံခံစနစ်သည် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသည့်အချိန်နှင့် ဆေးဝါးကုသမှုဆောင်ရွက်နေသည့် အချိန်ကာလ တစ်လျှောက်လုံးတွင် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို အလွယ်တကူ ရရှိစေမည်ဖြစ်ကြောင်း” အမှတ် ရ၁၁ HPW’s Airman Systems ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးမှ Dr. James Christensen ကဆိုသည်။

ထို့အပြင် အခြားသော Wearable ဆေးဘက်နည်းပညာ တစ်ခုမှာ အပိုဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမဖြစ်စေဘဲ လေကြောင်းစစ်သည်များကို အဆက်မပြတ် စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းနိုင်မည့် နည်းပညာပင်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါနည်းပညာမှာ စစ်သည်များ၏ဝတ်စုံအောက်တွင်
ခံဝတ်ထားနိုင်သော အောက်ခံအကျႌပင်ဖြစ်ပါသည်။ PHYSIO ဟုခေါ်ဆိုသော အဆိုပါအောက်ခံအကျႌကို လေကြောင်းစစ်သည်များ ဝတ်ဆင်ရန်နှင့် ပျံသန်းနေစဉ်အချိန်အတွင်း အရေးကြီးသော စောင့်ကြည့်မှုများကို ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားကာ အဝေးမှစောင့်ကြည့်နိုင်သည့် စွမ်းရည်ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း Christensen ကဆိုသည်။

ထို့အတူ အမေရိကန်လေတပ်မှ သုတေသီများအနေဖြင့် အဆိုပါခေတ်မီ ကိရိယာများကို အသုံးပြုစေခြင်းဖြင့် ကြီးမားသော အကျိုးရလဒ်များကို ရရှိစေမည်ဟု ယုံကြည်လျက်ရှိကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့ ဝတ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်သော ဆေးဘက်နည်းပညာများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် လေကြောင်းစစ်သည်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်များမှာ ပိုမိုပေါ့ပါးဖျတ်လတ် လာစေမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်များ ပိုမိုတိုးမြှင့်လုပ်ဆောင် နိုင်မည်ဖြစ်ကာ အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့များ၏ အသက်ကယ်ဆယ်ရေး
အတွက် အဆင်သင့်ရှိနေမှုကို ပိုမိုတိုးမြှင့်ပေးနိုင်တော့မည်ကို ဖော်ပြရင်း အရပ်ဘက်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ဆေးကုသမှုစနစ်နှင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ဆေးကုသမှုစနစ်များ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအကြောင်းကို ရေးသားဖော်ပြလိုက်ရပါသည်။

-ကျော်လင်း (အမိမြေ)