အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳ အဂၤလိပ္စကားေျပာႏွင့္ သဒၵါဆုိင္ရာ Android OS စနစ္သုံး App မ်ား

[ Zawgyi ]

အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေလ့လာေနသူေတြအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမယ့္ Android OS စနစ္သုံး App ေတြျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ဘာသာႏွစ္မ်ဳိးနဲ႔ အသုံးျပဳႏုိင္ေအာင္ ဖန္တီးထားတဲ့ App ေတြျဖစ္ၿပီး အသံဖုိင္နဲ႔တကြ ေလ့လာႏိုင္မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အြန္လုိင္း၊ Offline အေနနဲ႔ ေလ့လာႏုိင္မယ့္ App ေတြနဲ႔ အခမဲ့အေနနဲ႔ေရာ အခေပးအေနနဲ႔ပါ ေလ့လာႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ App ေတြကို အဂၤလိပ္သဒၵါဆုိင္ရာနဲ႔ စကားေျပာဆုိင္ရာဆိုၿပီး ခြဲျခားေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

အဂၤလိပ္စကားေျပာဆုိင္ရာ App မ်ား

အဂၤလိပ္စကားေျပာ ၁ (Lite)

Say It Right အဂၤလိပ္စကားေျပာ မူရင္းစာအုပ္နဲ႔ အသံဖုိင္မ်ားကို မိုဘုိင္း App မွ ေလ့လာႏုိင္ရန္ ဖန္တီးထားတဲ့ App ျဖစ္ပါတယ္။ Say It Right ပထမတြဲစာအုပ္ပါ အေၾကာင္းအရာေတြကို ျမန္မာဘာသာနဲ႔ ဘာသာျပန္ဆိုေပးထားၿပီး စကားေျပာအသုံးအႏႈန္း၊ ရွင္းလင္းခ်က္ေတြကို အသံနဲ႔တကြ ေလ့လာႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္ခန္းစာ (၃) အထိကို အခမဲ့ ေလ့လာႏုိင္မွာျဖစ္ၿပီး သင္ခန္းစာ (၄) ကေန က်န္တဲ့အခန္းေတြ ေလ့လာဖို႔ကို ၂ဝဝဝ က်ပ္ က်သင့္မွာျဖစ္ပါတယ္။ App ကို Android version 4.0 နဲ႔ အထက္မွာ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး PlayStore ကေန အခမဲ့ download လုပ္ယူႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Download ျပဳလုပ္လိုသူမ်ား ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။

အဂၤလိပ္စကားေျပာ၂

Say It Right အဂၤလိပ္စကားေျပာမူရင္းစာအုပ္နဲ႔ အသံဖုိင္မ်ားကို မိုဘုိင္း App မွ ေလ့လာႏုိင္ရန္ ဖန္တီးထားတဲ့ App ျဖစ္ပါတယ္။ Say It Right ဒုတိယတြဲစာအုပ္ပါ အေၾကာင္းအရာေတြကို ျမန္မာဘာသာနဲ႔ ဘာသာျပန္ဆိုေပးထားၿပီး စကားေျပာအသုံးအႏႈန္း၊ ရွင္းလင္းခ်က္ေတြကို အသံနဲ႔တကြ ေလ့လာႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ App ကို Android version 4.1 နဲ႔အထက္မွာ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး PlayStore ကေန အခမဲ့ download လုပ္ယူႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Download ျပဳလုပ္လိုသူမ်ား ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။

Shwe English Lessons

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို ေလ့လာေနသူတုိင္းေဆာင္ထားသင့္တဲ့ App ျဖစ္ပါတယ္။ သဒၵါဆုိင္ရာ ၀ါစဂၤ (၈) ပါး ဖြင့္ဆိုခ်က္၊ Verb to be၊ Verb to do ၀ါက်တည္ေဆာက္ပုံ၊ ေ၀ါဟာရ၊ အေျခခံစကားေျပာ၊ စကားေျပာပုံစံေတြနဲ႔ လြယ္ကူတဲ့စကားေျပာပုံစံေတြကို Offline အေနနဲ႔ ေလ့လာႏုိင္ရန္ဖန္တီးထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အဂၤလိပ္သီခ်င္း ၂၂ ပုဒ္ကို ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ ႏွစ္ဘာသာနဲ႔ ထည့္သြင္းထားၿပီး သီခ်င္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္လည္း အဂၤလိပ္ဘာသာကို ေလ့လာႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ App ကို Android version 4.0.3 နဲ႔အထက္မွာ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး PlayStore ကေန အခမဲ့ download လုပ္ယူႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Download ျပဳလုပ္လိုသူမ်ား ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။

Eng4mm (Lite)

အဂၤလိပ္စာ 4 Skills ကို တုိးတက္ေအာင္လုပ္ခ်င္သူေတြ ေဆာင္ထားသင့္တဲ့ app ျဖစ္ပါတယ္။ စကားေျပာခန္းေပါင္း ၇၅ ခုေက်ာ္၊ စကားေျပာ Phrases ေပါင္း ၅ဝ ေက်ာ္၊ စကားေျပာ Pattern ေပါင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္၊ ဒီယီယံ၊ အဂၤလိပ္စာအုပ္နဲ႔ ပုံျပင္ စတာေတြကို App ကေန ေလ့လာႏုိင္ေအာင္ ဖန္တီးထားပါတယ္။ App ကို Android version 4.0.3 နဲ႔အထက္မွာ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး PlayStore ကေန အခမဲ့ download ျပဳလုပ္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Download ျပဳလုပ္လိုသူမ်ား ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။

English Speaking for Myanmar

အဂၤလိပ္စကားေျပာကို Offline အေနနဲ႔ ေလ့လာႏုိင္မယ့္ App ျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္သဒၵါဆုိင္ရာ အေမးအေျဖမ်ားအျပင္ စကားေျပာသင္ခန္းစာေတြကို အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာနဲ႔ ေလ့လာႏုိင္မွာျဖစ္ၿပီး အသံနဲ႔လည္း ေလ့က်င့္ႏုိင္ေအာင္ ဖန္တီးေပးထားပါတယ္။ App ကို Android version 4.0.3 နဲ႔အထက္မွာ သံုးႏိုင္ၿပီး PlayStore ကေန အခမဲ့ download လုပ္ယူႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Download ျပဳလုပ္လိုသူမ်ား ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။

Speak English For Myanmar Lite

ေန႔စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာ သင္ခန္းစာေတြကို အသံဖုိင္နဲ႔တကြ ေလ့လာႏုိင္မယ့္ App ျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာေလ့လာရမွာျဖစ္ၿပီး Offline အေနနဲ႔ ေလ့လာႏုိင္မယ့္ App ျဖစ္ပါတယ္။ စကားေျပာသင္ခန္းစာအျပင္ စကားစု အမ်ဳိးအစားအလိုက္၊ စကားလုံးအလိုက္ သီးသန္႔ ေလ့လာႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ App ကို Android version 4.0 နဲ႔အထက္မွာ သံုးႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး PlayStore ကေန အခမဲ့ download လုပ္ယူႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Download ျပဳလုပ္လိုသူမ်ား ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။

Speak English

ေန႔စဥ္သုံး အဂၤလိပ္စကားေျပာ သင္ခန္းစာေတြကို အသံဖုိင္နဲ႔တကြ ေလ့လာႏုိင္မယ့္ App ျဖစ္ပါတယ္။ စကားေျပာသင္ခန္းစာေပါင္း ၂ဝ ပါ၀င္ၿပီး အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာေလ့လာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ နားေထာင္မႈဆုိင္ရာေ့လက်င့္ခန္း၊ ေမးခြန္းဆုိင္ရာေလ့က်င့္ခန္းေတြကိုလည္း App မွာတင္ ေလ့က်င့္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ App ကို Android version 4.0 နဲ႔အထက္မွာ သံုးႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး PlayStore ကေန အခမဲ့ download လုပ္ယူႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Download ျပဳလုပ္လိုသူမ်ား ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။

အဂၤလိပ္သဒၵါဆုိင္ရာ App မ်ား

English Thaddar

ျပည္တြင္းမွ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေလ့လာသူမ်ား ေဆာင္ထားသင့္တဲ့ App ျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္သဒၵါ၊ စကားေျပာနဲ႔ ေ၀ါဟာရမ်ားအေၾကာင္းကို က႑အလိုက္ ျမန္မာလိုေလ့လာႏုိင္မွာျဖစ္ၿပီး အေမး-အေျဖ ပုံစံနဲ႔လည္း မိမိ နားလည္ထားတာေတြကို ေလ့က်င့္ႏုိင္ရန္ ဖန္တီးထားပါတယ္။ App ကို Android version 4.1 နဲ႔အထက္မွာ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး PlayStore ကေန အခမဲ့ download လုပ္ယူႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Download ျပဳလုပ္လိုသူမ်ား ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။

Grammar Master

ဒီ App က အဂၤလိပ္သဒၵါ အေျခခံကေန Intermediate Level အထိ ေလ့လာႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Cambridge Essential Grammar in Use စာအုပ္ကို ဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ၿပီး Offline အေနနဲ႔ အသံဖိုင္ေတြကို နားဆင္ႏုိင္ေအာင္ ဖန္တီးထားပါတယ္။ သဒၵါဆုိင္ရာရွင္းလင္းခ်က္ အခန္းေပါင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္ ပါ၀င္ပါတယ္။ App ကို Android version 4.0.3 နဲ႔အထက္မွာ သံုးႏိုင္ၿပီး PlayStore ကေန အခမဲ့ download လုပ္ယူႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Download ျပဳလုပ္လိုသူမ်ား ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။

Matric Grammar Helper

၁၀ တန္းေက်ာင္းသားေတြအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေစမယ့္ အဂၤလိပ္သဒၵါဆုိင္ရာ App ျဖစ္ပါတယ္။ ၁ဝ တန္း အတြက္ လိုအပ္တဲ့အဂၤလိပ္သဒၵါဆုိင္ရာ ရွင္းလင္းခ်က္အစုံ အျပင္ ၀ါက်ဖြဲ႔ထုံးနဲ႔ ေမးခြန္းေဟာင္းေတြကိုပါ App ကေန အလြယ္တကူ ေလ့လာႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ App ကို Android version 4.4 နဲ႔အထက္မွာ သံုးႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး PlayStore ကေန အခမဲ့ download လုပ္ယူႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Download ျပဳလုပ္လိုသူမ်ား ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။

-ရဲထြဋ္ဝင္း

[ Unicode ]

အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား လေ့လာနေသူတွေအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့် Android OS စနစ်သုံး App တွေဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ဘာသာနှစ်မျိုးနဲ့ အသုံးပြုနိုင်အောင် ဖန်တီးထားတဲ့ App တွေဖြစ်ပြီး အသံဖိုင်နဲ့တကွ လေ့လာနိုင်မှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အွန်လိုင်း၊ Offline အနေနဲ့ လေ့လာနိုင်မယ့် App တွေနဲ့ အခမဲ့အနေနဲ့ရော အခပေးအနေနဲ့ပါ လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ App တွေကို အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါဆိုင်ရာနဲ့ စကားပြောဆိုင်ရာဆိုပြီး ခွဲခြားဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။

အင်္ဂလိပ်စကားပြောဆိုင်ရာ App များ

အင်္ဂလိပ်စကားပြော ၁ (Lite)

Say It Right အင်္ဂလိပ်စကားပြော မူရင်းစာအုပ်နဲ့ အသံဖိုင်များကို မိုဘိုင်း App မှ လေ့လာနိုင်ရန် ဖန်တီးထားတဲ့ App ဖြစ်ပါတယ်။ Say It Right ပထမတွဲစာအုပ်ပါ အကြောင်းအရာတွေကို မြန်မာဘာသာနဲ့ ဘာသာပြန်ဆိုပေးထားပြီး စကားပြောအသုံးအနှုန်း၊ ရှင်းလင်းချက်တွေကို အသံနဲ့တကွ လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သင်ခန်းစာ (၃) အထိကို အခမဲ့ လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပြီး သင်ခန်းစာ (၄) ကနေ ကျန်တဲ့အခန်းတွေ လေ့လာဖို့ကို ၂ဝဝဝ ကျပ် ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ App ကို Android version 4.0 နဲ့ အထက်မှာ ထည့်သွင်း အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး PlayStore ကနေ အခမဲ့ download လုပ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Download ပြုလုပ်လိုသူများ ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ။

အင်္ဂလိပ်စကားပြော၂

Say It Right အင်္ဂလိပ်စကားပြောမူရင်းစာအုပ်နဲ့ အသံဖိုင်များကို မိုဘိုင်း App မှ လေ့လာနိုင်ရန် ဖန်တီးထားတဲ့ App ဖြစ်ပါတယ်။ Say It Right ဒုတိယတွဲစာအုပ်ပါ အကြောင်းအရာတွေကို မြန်မာဘာသာနဲ့ ဘာသာပြန်ဆိုပေးထားပြီး စကားပြောအသုံးအနှုန်း၊ ရှင်းလင်းချက်တွေကို အသံနဲ့တကွ လေ့လာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ App ကို Android version 4.1 နဲ့အထက်မှာ ထည့်သွင်း အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး PlayStore ကနေ အခမဲ့ download လုပ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Download ပြုလုပ်လိုသူများ ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ။

Shwe English Lessons

အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို လေ့လာနေသူတိုင်းဆောင်ထားသင့်တဲ့ App ဖြစ်ပါတယ်။ သဒ္ဒါဆိုင်ရာ ၀ါစင်္ဂ (၈) ပါး ဖွင့်ဆိုချက်၊ Verb to be၊ Verb to do ၀ါကျတည်ဆောက်ပုံ၊ ဝေါဟာရ၊ အခြေခံစကားပြော၊ စကားပြောပုံစံတွေနဲ့ လွယ်ကူတဲ့စကားပြောပုံစံတွေကို Offline အနေနဲ့ လေ့လာနိုင်ရန်ဖန်တီးထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အင်္ဂလိပ်သီချင်း ၂၂ ပုဒ်ကို မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် နှစ်ဘာသာနဲ့ ထည့်သွင်းထားပြီး သီချင်းများမှ တစ်ဆင့်လည်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာကို လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ App ကို Android version 4.0.3 နဲ့အထက်မှာ ထည့်သွင်း အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး PlayStore ကနေ အခမဲ့ download လုပ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Download ပြုလုပ်လိုသူများ ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ။

Eng4mm (Lite)

အင်္ဂလိပ်စာ 4 Skills ကို တိုးတက်အောင်လုပ်ချင်သူတွေ ဆောင်ထားသင့်တဲ့ app ဖြစ်ပါတယ်။ စကားပြောခန်းပေါင်း ရ၅ ခုကျော်၊ စကားပြော Phrases ပေါင်း ၅ဝ ကျော်၊ စကားပြော Pattern ပေါင်း ၁ဝဝ ကျော်၊ ဒီယီယံ၊ အင်္ဂလိပ်စာအုပ်နဲ့ ပုံပြင် စတာတွေကို App ကနေ လေ့လာနိုင်အောင် ဖန်တီးထားပါတယ်။ App ကို Android version 4.0.3 နဲ့အထက်မှာ ထည့်သွင်း အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး PlayStore ကနေ အခမဲ့ download ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Download ပြုလုပ်လိုသူများ ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ။

English Speaking for Myanmar

အင်္ဂလိပ်စကားပြောကို Offline အနေနဲ့ လေ့လာနိုင်မယ့် App ဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါဆိုင်ရာ အမေးအဖြေများအပြင် စကားပြောသင်ခန်းစာတွေကို အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ နှစ်ဘာသာနဲ့ လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပြီး အသံနဲ့လည်း လေ့ကျင့်နိုင်အောင် ဖန်တီးပေးထားပါတယ်။ App ကို Android version 4.0.3 နဲ့အထက်မှာ သုံးနိုင်ပြီး PlayStore ကနေ အခမဲ့ download လုပ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Download ပြုလုပ်လိုသူများ ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ။

Speak English For Myanmar Lite

နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြော သင်ခန်းစာတွေကို အသံဖိုင်နဲ့တကွ လေ့လာနိုင်မယ့် App ဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ နှစ်ဘာသာလေ့လာရမှာဖြစ်ပြီး Offline အနေနဲ့ လေ့လာနိုင်မယ့် App ဖြစ်ပါတယ်။ စကားပြောသင်ခန်းစာအပြင် စကားစု အမျိုးအစားအလိုက်၊ စကားလုံးအလိုက် သီးသန့် လေ့လာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ App ကို Android version 4.0 နဲ့အထက်မှာ သုံးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး PlayStore ကနေ အခမဲ့ download လုပ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Download ပြုလုပ်လိုသူများ ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ။

Speak English

နေ့စဉ်သုံး အင်္ဂလိပ်စကားပြော သင်ခန်းစာတွေကို အသံဖိုင်နဲ့တကွ လေ့လာနိုင်မယ့် App ဖြစ်ပါတယ်။ စကားပြောသင်ခန်းစာပေါင်း ၂ဝ ပါ၀င်ပြီး အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ နှစ်ဘာသာလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နားထောင်မှုဆိုင်ရာေ့လကျင့်ခန်း၊ မေးခွန်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုလည်း App မှာတင် လေ့ကျင့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ App ကို Android version 4.0 နဲ့အထက်မှာ သုံးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး PlayStore ကနေ အခမဲ့ download လုပ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Download ပြုလုပ်လိုသူများ ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ။

အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါဆိုင်ရာ App များ

English Thaddar

ပြည်တွင်းမှ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားလေ့လာသူများ ဆောင်ထားသင့်တဲ့ App ဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါ၊ စကားပြောနဲ့ ဝေါဟာရများအကြောင်းကို ကဏ္ဍအလိုက် မြန်မာလိုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပြီး အမေး-အဖြေ ပုံစံနဲ့လည်း မိမိ နားလည်ထားတာတွေကို လေ့ကျင့်နိုင်ရန် ဖန်တီးထားပါတယ်။ App ကို Android version 4.1 နဲ့အထက်မှာ ထည့်သွင်း အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး PlayStore ကနေ အခမဲ့ download လုပ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Download ပြုလုပ်လိုသူများ ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ။

Grammar Master

ဒီ App က အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါ အခြေခံကနေ Intermediate Level အထိ လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Cambridge Essential Grammar in Use စာအုပ်ကို ဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပြီး Offline အနေနဲ့ အသံဖိုင်တွေကို နားဆင်နိုင်အောင် ဖန်တီးထားပါတယ်။ သဒ္ဒါဆိုင်ရာရှင်းလင်းချက် အခန်းပေါင်း ၁ဝဝ ကျော် ပါ၀င်ပါတယ်။ App ကို Android version 4.0.3 နဲ့အထက်မှာ သုံးနိုင်ပြီး PlayStore ကနေ အခမဲ့ download လုပ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Download ပြုလုပ်လိုသူများ ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ။

Matric Grammar Helper

၁၀ တန်းကျောင်းသားတွေအတွက် အထောက်အကူပြုစေမယ့် အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါဆိုင်ရာ App ဖြစ်ပါတယ်။ ၁ဝ တန်း အတွက် လိုအပ်တဲ့အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းချက်အစုံ အပြင် ၀ါကျဖွဲ့ထုံးနဲ့ မေးခွန်းဟောင်းတွေကိုပါ App ကနေ အလွယ်တကူ လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ App ကို Android version 4.4 နဲ့အထက်မှာ သုံးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး PlayStore ကနေ အခမဲ့ download လုပ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Download ပြုလုပ်လိုသူများ ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ။