သင့္ကေလးရဲ႕ screen ၾကည့္႐ႈခ်ိန္ ဘယ္ေလာက္ ရိွသင့္သလဲ

ေမြးကင္းစမွ ၅ ႏွစ္အထိ

(၁) အသက္ ၂၄ လေအာက္ ကေလးငယ္ေတြကို video chatting ကလြဲၿပီး ဘယ္ digital media ကိုမွ ေပးမသံုးသင့္ပါဘူး။

(၂) အသက္ ၁၈ လမွ ၂၄ လအရြယ္ ကေလးငယ္ေတြကို digital media နဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးႏိုင္ပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ကေလးေတြနဲ႔ အတူတူသံုးပါ။ ကေလးကို တစ္ေယာက္တည္း သံုးစြဲခိုင္းတာမ်ိဳး ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

(၃) အသက္ ၂ ႏွစ္မွ ၅ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးေတြကို အရည္အေသြးျမင့္ တီဗီအစီအစဥ္ေတြအတြက္ screen ၾကည့္႐ႈခ်ိန္ တစ္ေန႔ တစ္နာရီ ကန္႔သတ္ပါ။

(၄) အိပ္ရာမဝင္မီ တစ္နာရီအတြင္း screen ေပးမၾကည့္ပါႏွင့္။

(၅) ကေလးကို ေခ်ာ့ျမႇဴဖို႔အတြက္ screen အသံုးျပဳခြင့္ေပးတာမ်ိဳး ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

(၆) အာ႐ံုေထြျပားမႈျဖစ္ေစတဲ့ program ေတြနဲ႔ app ေတြကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

(၇) ကေလးေတြရဲ႕ media content ကို ေစာင့္ၾကည့္ပါ။ သူတို႔ကို ေပးမသံုးမီ app ေတြကို အရင္စမ္းသပ္သံုးစြဲပါ။ App ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကေလးေတြရဲ႕ ထင္ျမင္ခ်က္ေတြကို ေမးျမန္းပါ။

(၈) အိပ္ခန္း၊ အစာစားခ်ိန္နဲ႔ ကစားခ်ိန္ေတြမွာ မိဘနဲ႔ ကေလးေတြက screen ကို မသံုးဘဲေနသင့္ပါတယ္။

၅ ႏွစ္မွ ၁၈ ႏွစ္အထိ

(၁) မီဒီယာအမ်ိဳးအစားမ်ား၊ အသံုးျပဳတဲ့ပမာဏ၊ ကေလးနဲ႔သင့္ေတာ္တဲ့အရာမ်ား စတာေတြကို စိစစ္ပိုင္းျခားပါ။ မီဒီယာသံုးစြဲရာမွာ မိသားစုလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္း တစ္ေသြမတိမ္း လိုက္နာပါ။

(၂) ေန႔စဥ္ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားျပဳလုပ္ခ်ိန္ တစ္နာရီနဲ႔ အသက္အရြယ္ေပၚမူတည္ၿပီး အိပ္ခ်ိန္ ၈ နာရီကေန ၁၂ နာရီ ရိွေစရန္ အခ်ိန္နဲ႔ အသံုးျပဳရမယ့္ မီဒီယာမ်ားကို ကန္႔သတ္ပါ။

(၃) ကေလးေတြကို အိပ္ခန္းထဲမွာ တီဗီ၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ စမတ္ဖုန္းေတြနဲ႔ အိပ္စက္တာမ်ိဳး ခြင့္မျပဳပါႏွင့္။

(၄) အိပ္ရာမဝင္မီ တစ္နာရီအတြင္း ဒီဂ်စ္တယ္မီဒီယာ အသံုးျပဳတာမ်ိဳး ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

(၅) မိသားစုညစာစားခ်ိန္လို အခ်ိန္ေတြကို ဒီဂ်စ္တယ္မီဒီယာမပါဘဲ ျဖတ္သန္းပါ။ အိမ္မွာ ဒီဂ်စ္တယ္မီဒီယာကင္းလြတ္တဲ့ ေနရာေတြ ဖန္တီးပါ။

(၆) အဲ့ဒီ လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြကို ကေလးထိန္းေတြထံ လက္ဆင့္ကမ္းပါ။

(၇) အြန္လိုင္းလံုၿခံဳေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကေလးေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးပါ။

(၈) လူမႈေရးမီဒီယာမွာ ကေလးနဲ႔ အခ်ိတ္အဆက္ရိွတဲ့ ယံုၾကည္ရသူေတြကို ထားထားပါ။

Ref: DailyMail