လူသစ္တန္းမ်ားအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပညာေလ့လာစရာ

[ Zawgyi ]

ဦးေဆာင္စီမံခန္႔ခြဲမႈ (Corporate Management)

လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းတုိင္းတြင္ အဆင့္ (၄) ဆင့္ျဖင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ႐ႈျမင္ႏုိင္ၾကပါလိမ့္မည္။ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ေဆာင္ရန္ မလိုအပ္ေသာဝန္ထမ္း (Non-managerial employee) မ်ားမွတပါး က်န္အဆင့္ဝင္မ်ားသည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ၾကရေလ့ရွိသည္။ ထိပ္ဆံုးအဆင့္ဝင္မ်ား၏က႑ကို ဦးေဆာင္ခန္႔ခြဲမႈ (Corporate Management) ဟုသတ္မွတ္ၾကသကဲ့သုိ႔ ထိပ္ဆံုးအဆင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးလုပ္ငန္း (Top Management) ဟု ေခၚဆိုၾကသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုဇယားကို ၾကည့္မည္ဆုိပါက Top Management က႑အတြက္ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ဒါ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ စီအီးအို (Chief Executive Officer) စီအိုအို (Chief Operation Officer) စီအက္ဖ္အို (Chief Finance Officer) တုိ႔က တာဝန္ယူလုပ္ကိုင္ၾကရသည္။ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ဒါ႐ိုက္တာ (Board of Directors) မ်ားသည္ အစုရွယ္ယာဝင္မ်ား၏ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္မႈအရ လုပ္ကိုင္ၾကရသူမ်ားျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္း၏ သေဘာထားဦးတည္ခ်က္မ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ ေပၚလစီမ်ားႏွင့္ စီမံ
ခ်က္မ်ားကို ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ဒါ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္အတူ စီအီးအို၊ စီအိုအို၊ စီအက္ဖ္အိုတုိ႔က ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရသည္။ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္း၏ သေဘာထားဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ေရးအတြက္ စီအီးအို၊ စီအိုအုိ၊ စီအက္ဖ္
အိုတုိ႔က တာဝန္ယူၾကရသည္။ အလယ္အလတ္ အရြယ္အစားရွိေသာ စီးပြားလုပ္ငန္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္မူ စီအီးအိုတစ္ဦးတည္း
ကပင္ စီအိုအိုႏွင့္ စီအက္ဖ္အိုတုိ႔၏ တာဝန္ကို ထမ္းေစသည္။ ထုိအခါ ဦးေဆာင္စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ဒါ႐ိုက္တာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္း၏ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ စီအီးအိုတုိ႔ကသာ ေဆာင္ရြက္ လုပ္ကိုင္ၾကရေတာ့သည္။

ၿခံဳငံုေလ့လာၾကည့္မည္ဆုိပါက ဦးေဆာင္စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားသည္ ေရရွည္စီမံကိန္းမ်ားကို အထူးအ ေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ ရွိၾကသကဲ့သုိ႔ အလယ္ဆင့္စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားႏွင့္ ေအာက္အဆင့္စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားသည္ ေရတုိစီမံကိန္း မ်ားကိုဂ႐ုျပဳေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ရွိၾကသည္။ ေခတ္သစ္ဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္မႈမ်ားတြင္ စီအီးအို ႏွင့္ဒါ႐ိုက္တာမ်ားအျပင္ ဌာနမွဴးႀကီးမ်ားကိုပင္ Top Management ေပၚတြင္ ပါဝင္ေစၾကသည္။ ဘုတ္အဖြဲ႕မွခ်မွတ္ေသာ ေပၚလစီႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ပိုမိုတက္ေရာက္သည့္အ က်ိဳးဆက္မ်ား ရရွိလာၾကသည္။

စီမံခန္႔ခြဲမႈအဆင့္ဝင္သူမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ရန္ တာဝန္မ်ားတြင္ မလြဲမေသြပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရေသာ ကိစၥမ်ားမွာ စီမံခ်က္မ်ားေရးဆြဲျခင္း (Planning)၊ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ျခင္း (Organizing)၊ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပျပဳလုပ္ျခင္း (Leading) ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းကြပ္ကဲျခင္း (Controlling) တုိ႔ျဖစ္သည္။ အတိုေကာက္အားျဖင့္ POLC လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားဟု ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ POSDCRB လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ထားရွိလုပ္ကိုင္ၾကသည္။ စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္း (Planning)၊ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ျခင္း (Organizing)၊ ဝန္ထမ္းေရးရာစီမံျခင္း (Staffing)၊ ၫႊန္ၾကား ေဆာင္ရြက္ျခင္း (Directing)၊ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း (Coordi-nating)၊ တင္ျပေဆာင္ရြက္ျခင္း (Reporting) ႏွင့္ သံုးစြဲေငြခြဲေဝျခင္း (Budgeting) တုိ႔၏ အတိုေကာက္ေဝါဟာရျဖစ္သည္။

လက္ရွိေအာင္ျမင္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားစုကို ေလ့လာ ၾကည့္ရာတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဦးေဆာင္စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားသည္ ေရွ႕ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို ၂၀% လုပ္ေဆာင္၍ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈ နည္းစနစ္မ်ားကို ဖန္တီးမႈအတြက္ ၃၅% လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ စီမံခ်က္ေရးဆြဲမႈတာဝန္မ်ားကို ၃၀% လုပ္ကိုင္ၾကကာ ထိန္းသိမ္းကြပ္ကဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ၁၅% ပါဝင္ၾကသည္ကိုေတြ႕ရွိသည္ဟု သုေတသနမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ျပဆုိထားၾကသည္။

စီးပြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခု၏ေအာင္ျမင္မႈဆုိသည္မွာ ရသံုးေငြစာရင္းခိုင္မာမႈႏွင့္ ဝင္ေငြ ေကာင္းမြန္မႈရလဒ္မ်ားျဖင့္ ၫႊန္ၾကားမည္သာျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ ေအာင္ျမင္မႈသည္ ဦးေဆာင္စီမံ ခန္႔ခြဲမႈအေပၚမူတည္ပါသည္။ ဦးေဆာင္စီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ အဓိက
ရည္မွန္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ မိမိတုိ႔ပိုင္ဆုိင္ထားရွိၿပီးျဖစ္ေသာ အရင္းအျမစ္ (Resources) မ်ားကို အက်ိဳးရွိစြာအသံုးခ်ႏုိင္ရမည္။ ထိ
ေရာက္စြာ ျဖစ္ထြန္းမႈရွိရမည္ျဖစ္သည္။ အရင္းအျမစ္ဆုိရာတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အံဝင္ခြင္က်တာဝန္ခ်ထားေပးျခင္း၊ လုပ္ငန္းတြင္ အသံုးခ်ရေသာ ကိရိယာပစၥည္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳေစျခင္းႏွင့္ ေခတ္မီေသာနည္းပညာမ်ား အသံုးျပဳႏုိင္ျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။
ဝန္ထမ္းမ်ားလုပ္ကိုင္ေဆာင္ ရြက္ၾကရာတြင္လည္း ဆုတ္သာ တက္သာ ျပဳလြယ္ေျပာင္းလြယ္ ျဖစ္ေစမည့္ေပၚလစီကို ေဖာ္ထုတ္ ေပးၾကရသည္။ ထုိသုိ႔ေဖာ္ထုတ္ ေပးေသာေပၚလစီ (Policy For-mulation) သည္ ဌာနခြဲအသီးသီးတြင္ရွိၾကေသာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္
သူမ်ားကို လုိက္နာေဆာင္ရြက္လြယ္ေသာ လမ္းစဥ္မ်ား ျဖစ္ေနေစရေပမည္။ ႀကီးမားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ဖြဲ႕စည္းပံုတြင္ ဘ႑ာေရး
က႑အတြက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဌာနတုိင္းတြင္ထားရွိေစကာ အလံုးစံုကိုေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ဘ႑ာေရးဌာနကိုလည္း ထားရွိၾကသည္။
အေၾကာင္းမွာ ဦးေဆာင္စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ ဘ႑ာေငြေၾကးဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားအတြက္ မွန္ကန္ျမန္ဆန္စြာ သိရွိထားၾကရမည္ျဖစ္ေသာ
ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ေငြေၾကးခြဲေဝသံုးစြဲမႈမ်ား မွန္ကန္မႈရွိေစရန္ႏွင့္ တာဝန္ေပးအပ္ထားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ဝင္ေငြလစာမ်ားကို ေက်နပ္ျမတ္ႏိုးစြာရရွိႏုိင္ေစရန္ အေရးႀကီးလွသည္။

အဖြဲ႕အစည္း၏ ရည္မွန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေသြဖည္မႈမရွိေစရန္ႏွင့္ ပ်က္ကြက္မႈမရွိေစရန္ ဦးေဆာင္စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားက ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား မၾကာခဏျပဳလုပ္ၾကရေလ့ရွိသကဲ့သုိ႔ မိမိတို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္း မ်ားျဖင့္လည္း အဆက္အသြယ္မျပတ္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ကိုင္ၾကရသည္။ ထိုသို႔ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ထိန္းသိမ္း ကြပ္ကဲမႈကို အလိုအေလ်ာက္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ေနေစမည္ျဖစ္သည္။ စီမံခန္႔ခြဲမႈတာဝန္ရွိသူတုိင္းက ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈကို ကြ်မ္းက်င္ပါက ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္း ထိန္းသိမ္းကြပ္ကဲျခင္းကိစၥအဝဝကို ေအာင္ျမင္မႈရေစသည္။ ဦး ေဆာင္စီမံခန္႔ခြဲမႈတုိင္းသည္ မိမိ တုိ႔လက္ေအာက္ရွိ လုပ္ကုိင္ေနၾကသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏အရည္အခ်င္းႏွင့္ လုပ္အားစိုက္မႈအေပၚ မွန္ကန္စြာအကဲျဖတ္ေပးရေသာ လုပ္
ငန္းစဥ္သည္လည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ေအာင္ျမင္ေစသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဆင့္လိုက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို ထုိက္တန္ေသာကၽြမ္း
က်င္မႈအရည္အခ်င္းမ်ား၊ ျပည့္စံုေသာ ဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ နည္းပညာမ်ားကို သံုးစြဲတတ္သည့္ အသိနားလည္မႈမ်ားရေစရန္ ေလ့က်င့္
သင္ၾကားေပးျခင္းမ်ားကိုလည္း ဦးေဆာင္စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ပါဝင္ေနမည္ျဖစ္ပါသည္။

(ေရွ႕အပတ္ Management Innovation အေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ေပးပါမည္)

-ေရႊပုလဲအိမ္

[ Unicode ]

ဦးဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှု (Corporate Management)

လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းတိုင်းတွင် အဆင့် (၄) ဆင့်ဖြင့် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေသည်ကို ရှုမြင်နိုင်ကြပါလိမ့်မည်။ စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ဆောင်ရန် မလိုအပ်သောဝန်ထမ်း (Non-managerial employee) များမှတပါး ကျန်အဆင့်ဝင်များသည် စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်များကို လုပ်ကိုင်ကြရလေ့ရှိသည်။ ထိပ်ဆုံးအဆင့်ဝင်များ၏ကဏ္ဍကို ဦးဆောင်ခန့်ခွဲမှု (Corporate Management) ဟုသတ်မှတ်ကြသကဲ့သို့ ထိပ်ဆုံးအဆင့် စီမံခန့်ခွဲရေးလုပ်ငန်း (Top Management) ဟု ခေါ်ဆိုကြသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံဇယားကို ကြည့်မည်ဆိုပါက Top Management ကဏ္ဍအတွက် ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်ဒါရိုက်တာများနှင့် စီအီးအို (Chief Executive Officer) စီအိုအို (Chief Operation Officer) စီအက်ဖ်အို (Chief Finance Officer) တို့က တာဝန်ယူလုပ်ကိုင်ကြရသည်။ ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်ဒါရိုက်တာ (Board of Directors) များသည် အစုရှယ်ယာဝင်များ၏ ရွေးချယ်တင်မြှောက်မှုအရ လုပ်ကိုင်ကြရသူများဖြစ်သည်။

လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း၏ သဘောထားဦးတည်ချက်များ၊ ရည်မှန်းချက်များ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် ပေါ်လစီများနှင့် စီမံ
ချက်များကို ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်ဒါရိုက်တာများနှင့်အတူ စီအီးအို၊ စီအိုအို၊ စီအက်ဖ်အိုတို့က ချမှတ်ဆောင်ရွက်ပေးကြရသည်။ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း၏ သဘောထားဦးတည်ချက်များနှင့် ရည်မှန်းချက်များကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရေးအတွက် စီအီးအို၊ စီအိုအို၊ စီအက်ဖ်
အိုတို့က တာဝန်ယူကြရသည်။ အလယ်အလတ် အရွယ်အစားရှိသော စီးပွားလုပ်ငန်း အဖွဲ့အစည်းများတွင်မူ စီအီးအိုတစ်ဦးတည်း
ကပင် စီအိုအိုနှင့် စီအက်ဖ်အိုတို့၏ တာဝန်ကို ထမ်းစေသည်။ ထိုအခါ ဦးဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်များကို ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်ဒါရိုက်တာများ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း၏ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့ဝင်များနှင့် စီအီးအိုတို့ကသာ ဆောင်ရွက် လုပ်ကိုင်ကြရတော့သည်။

ခြုံငုံလေ့လာကြည့်မည်ဆိုပါက ဦးဆောင်စီမံခန့်ခွဲသူများသည် ရေရှည်စီမံကိန်းများကို အထူးအ လေးထားဆောင်ရွက်ရန် တာဝန် ရှိကြသကဲ့သို့ အလယ်ဆင့်စီမံခန့်ခွဲသူများနှင့် အောက်အဆင့်စီမံခန့်ခွဲသူများသည် ရေတိုစီမံကိန်း များကိုဂရုပြုဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ရှိကြသည်။ ခေတ်သစ်ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်မှုများတွင် စီအီးအို နှင့်ဒါရိုက်တာများအပြင် ဌာနမှူးကြီးများကိုပင် Top Management ပေါ်တွင် ပါဝင်စေကြသည်။ ဘုတ်အဖွဲ့မှချမှတ်သော ပေါ်လစီနှင့် ဦးတည်ချက်များ၊ ရည်မှန်းချက်များကို ပိုမိုတက်ရောက်သည့်အ ကျိုးဆက်များ ရရှိလာကြသည်။

စီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်ဝင်သူများ၏ လုပ်ဆောင်ရန် တာဝန်များတွင် မလွဲမသွေပါဝင်ဆောင်ရွက်ရသော ကိစ္စများမှာ စီမံချက်များရေးဆွဲခြင်း (Planning)၊ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခြင်း (Organizing)၊ ရှေ့ဆောင်လမ်းပြပြုလုပ်ခြင်း (Leading) နှင့် ထိန်းသိမ်းကွပ်ကဲခြင်း (Controlling) တို့ဖြစ်သည်။ အတိုကောက်အားဖြင့် POLC လုပ်ငန်းစဉ်များဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ အချို့သောအဖွဲ့အစည်းများတွင် POSDCRB လုပ်ငန်းစဉ်များ ထားရှိလုပ်ကိုင်ကြသည်။ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း (Planning)၊ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခြင်း (Organizing)၊ ဝန်ထမ်းရေးရာစီမံခြင်း (Staffing)၊ ညွှန်ကြား ဆောင်ရွက်ခြင်း (Directing)၊ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း (Coordi-nating)၊ တင်ပြဆောင်ရွက်ခြင်း (Reporting) နှင့် သုံးစွဲငွေခွဲဝေခြင်း (Budgeting) တို့၏ အတိုကောက်ဝေါဟာရဖြစ်သည်။

လက်ရှိအောင်မြင်နေသော အဖွဲ့အစည်းအများစုကို လေ့လာ ကြည့်ရာတွင် ယေဘုယျအားဖြင့် ဦးဆောင်စီမံခန့်ခွဲသူများသည် ရှေ့ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို ၂၀% လုပ်ဆောင်၍ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှု နည်းစနစ်များကို ဖန်တီးမှုအတွက် ၃၅% လုပ်ဆောင်ကြသည်။ စီမံချက်ရေးဆွဲမှုတာဝန်များကို ၃၀% လုပ်ကိုင်ကြကာ ထိန်းသိမ်းကွပ်ကဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ၁၅% ပါဝင်ကြသည်ကိုတွေ့ရှိသည်ဟု သုတေသနမှတ်တမ်းများတွင်ပြဆိုထားကြသည်။

စီးပွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း တစ်ခု၏အောင်မြင်မှုဆိုသည်မှာ ရသုံးငွေစာရင်းခိုင်မာမှုနှင့် ဝင်ငွေ ကောင်းမွန်မှုရလဒ်များဖြင့် ညွှန်ကြားမည်သာဖြစ်သည်။ ထိုသို့ အောင်မြင်မှုသည် ဦးဆောင်စီမံ ခန့်ခွဲမှုအပေါ်မူတည်ပါသည်။ ဦးဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှု၏ အဓိက
ရည်မှန်းဆောင်ရွက်မှုသည် မိမိတို့ပိုင်ဆိုင်ထားရှိပြီးဖြစ်သော အရင်းအမြစ် (Resources) များကို အကျိုးရှိစွာအသုံးချနိုင်ရမည်။ ထိ
ရောက်စွာ ဖြစ်ထွန်းမှုရှိရမည်ဖြစ်သည်။ အရင်းအမြစ်ဆိုရာတွင် ဝန်ထမ်းများကို အံဝင်ခွင်ကျတာဝန်ချထားပေးခြင်း၊ လုပ်ငန်းတွင် အသုံးချရသော ကိရိယာပစ္စည်းများကို ထိရောက်စွာ အသုံးပြုစေခြင်းနှင့် ခေတ်မီသောနည်းပညာများ အသုံးပြုနိုင်ခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။
ဝန်ထမ်းများလုပ်ကိုင်ဆောင် ရွက်ကြရာတွင်လည်း ဆုတ်သာ တက်သာ ပြုလွယ်ပြောင်းလွယ် ဖြစ်စေမည့်ပေါ်လစီကို ဖော်ထုတ် ပေးကြရသည်။ ထိုသို့ဖော်ထုတ် ပေးသောပေါ်လစီ (Policy For-mulation) သည် ဌာနခွဲအသီးသီးတွင်ရှိကြသော တာဝန်ထမ်းဆောင်
သူများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်လွယ်သော လမ်းစဉ်များ ဖြစ်နေစေရပေမည်။ ကြီးမားသော အဖွဲ့အစည်းများ၏ဖွဲ့စည်းပုံတွင် ဘဏ္ဍာရေး
ကဏ္ဍအတွက်ဆောင်ရွက်ရန် ဌာနတိုင်းတွင်ထားရှိစေကာ အလုံးစုံကိုဆောင်ရွက်ပေးသော ဘဏ္ဍာရေးဌာနကိုလည်း ထားရှိကြသည်။
အကြောင်းမှာ ဦးဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် ဘဏ္ဍာငွေကြေးဆိုင်ရာ ကိစ္စများအတွက် မှန်ကန်မြန်ဆန်စွာ သိရှိထားကြရမည်ဖြစ်သော
ကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။ ငွေကြေးခွဲဝေသုံးစွဲမှုများ မှန်ကန်မှုရှိစေရန်နှင့် တာဝန်ပေးအပ်ထားသော ဝန်ထမ်းများ၏ ဝင်ငွေလစာများကို ကျေနပ်မြတ်နိုးစွာရရှိနိုင်စေရန် အရေးကြီးလှသည်။

အဖွဲ့အစည်း၏ ရည်မှန်းဆောင်ရွက်မှုများ သွေဖည်မှုမရှိစေရန်နှင့် ပျက်ကွက်မှုမရှိစေရန် ဦးဆောင်စီမံခန့်ခွဲသူများက ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများ မကြာခဏပြုလုပ်ကြရလေ့ရှိသကဲ့သို့ မိမိတို့နှင့် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း များဖြင့်လည်း အဆက်အသွယ်မပြတ် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုများ လုပ်ကိုင်ကြရသည်။ ထိုသို့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုများသည် ထိန်းသိမ်း ကွပ်ကဲမှုကို အလိုအလျောက် ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်နေစေမည်ဖြစ်သည်။ စီမံခန့်ခွဲမှုတာဝန်ရှိသူတိုင်းက ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုကို ကျွမ်းကျင်ပါက ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်း ထိန်းသိမ်းကွပ်ကဲခြင်းကိစ္စအဝဝကို အောင်မြင်မှုရစေသည်။ ဦး ဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှုတိုင်းသည် မိမိ တို့လက်အောက်ရှိ လုပ်ကိုင်နေကြသည့် ဝန်ထမ်းများ၏အရည်အချင်းနှင့် လုပ်အားစိုက်မှုအပေါ် မှန်ကန်စွာအကဲဖြတ်ပေးရသော လုပ်
ငန်းစဉ်သည်လည်း စီမံခန့်ခွဲမှုကို အောင်မြင်စေသည်။ ဝန်ထမ်းများနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်လိုက် တာဝန်ရှိသူများကို ထိုက်တန်သောကျွမ်း
ကျင်မှုအရည်အချင်းများ၊ ပြည့်စုံသော ဗဟုသုတများနှင့် နည်းပညာများကို သုံးစွဲတတ်သည့် အသိနားလည်မှုများရစေရန် လေ့ကျင့်
သင်ကြားပေးခြင်းများကိုလည်း ဦးဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှုတွင် ပါဝင်နေမည်ဖြစ်ပါသည်။

(ရှေ့အပတ် Management Innovation အကြောင်း ဖော်ပြ ပေးပါမည်)