September 21, 2018

လူသစ္တန္းမ်ားအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပညာေလ့လာစရာ

[ Zawgyi ]

ႀကံဆဖန္တီးႏုိင္မႈႏွင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္ႏုိင္မႈ (Creativity and Innovtion)

ယေန႔ေခတ္ မည္သည့္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတြင္ျဖစ္ေစ ႀကံဆဖန္ တီးႏုိင္မႈ (Creativity) ႏွင့္ ဆန္း သစ္တီထြင္ႏုိင္မႈ (Innovation) လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ၾကရစၿမဲျဖစ္သည္။ မိမိတုိ႔၏ စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ထိုိုသို႔ေသာ ဖန္တီးႏုိင္မႈႏွင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္ႏုိင္မႈတုိ႔ကို ျဖည့္ဆည္းယူၾကေလ့ရွိသည္။ စိတ္ဓာတ္ခံစားမႈအရ ျဖစ္ေပၚလာေသာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ စိတ္ကူးကို အျခားအင္အားျဖည့္ စိတ္ကူးမ်ားျဖင့္မြမ္းမံယူကာ ကုန္ပစၥည္းသစ္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈသစ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ကိုင္ၾကရသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ပံုမွန္လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ပံုစံကိုေျပာင္းလဲေစသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေရွးဦး ကာလမ်ားဆီက အသံဖမ္းယူကာ ျပန္လည္နားေသာတ ဆင္ႏုိင္မည္ဟူေသာ ႀကံဆစိတ္ကူးမႈကို Creativity ဟုနားလည္ႏုိင္သကဲ့သုိ႔ Tape recorder မ်ား၊ Walk-man မ်ားႏွင့္ CD player မ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္းကို Innovation အျဖစ္ သတ္မွတ္ယူၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ႀကံဆဖန္တီးႏုိင္ေရးကိစၥတြင္ ဗဟုသုတအေျခခံမ်ား၊ သိလုိစိတ္ ျပင္းျပခ်က္မ်ား၊ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ား၊ ခ်င့္ခ်ိန္တြက္ခ်က္မႈမ်ား စုေပါင္းပါဝင္ေနသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ မိမိ၏ဗဟုသုတ အေျခခံႏွင့္ သိလုိစိတ္၊ စူးစမ္းလိုစိတ္ အဆင့္ျမင့္မားလာခ်ိန္တြင္ စိတ္ကူး
စိတ္သန္းမ်ား ပိုမိုထြက္ေပၚလာမွ ေပါင္းစပ္ယူကာ ပံုစံေဖာ္ယူျခင္းျဖင့္ အသစ္အသစ္ ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းအားမ်ား ရရွိႏုိင္ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ အေျခခံဗဟုသုတ မ်ားျပားစြာ ရွိေသာ္ျငားလည္း ထုိသုိ႔ပံုစံသစ္နည္းသစ္ အေသအခ်ာေပၚ ထြက္လာႏုိင္သည္ဟု အာမခံခ်က္ေပး
ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ပံုစံသစ္နည္းသစ္ကို ရရွိၿပီးသည့္တုိင္ အသုံးဝင္ႏုိင္မႈရွိမရွိႏွင့္ အေကာင္းအဆိုး အက်ိဳးအျပစ္မ်ားကို ခ်င့္တြက္ယူ
ရသည္။ ႀကံဆဖန္တီးႏုိင္မႈ၏ အေရးႀကီးေသာ အဆင့္သံုးမ်ိဳးကိုလည္း သိရွိနားလည္ထားၾကရန္ လုိအပ္ပါသည္။ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္
ျဖစ္ေသာ Creativity မွာ Discovery ျဖစ္သည္။ တစ္ခုခုအေပၚ အေသးစိတ္သိရွိလာျခင္းျဖစ္ေစ၊ တစ္စြန္းတစ္စ သိရွိျခင္းျဖစ္ေစ သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းျဖင့္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏုိင္ေသာ စိတ္ကူးအဆင့္ ျဖစ္သည္။ Innovation သည္ အဆင့္ျမင့္ေသာ Creativity အဆင့္
ျဖစ္သည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ တယ္လီဖုန္းျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေစရန္ ႀကံဆေပးခဲ့ေသာ Alexander Graham Bell ကို႐ႈျမင္ႏုိင္ပါသည္။ အဆင့္
အျမင့္ဆံုး Creativity မွာ Crea-tion ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မူရင္းရွိတ္စပီးယား ျပဇာတ္မ်ားထဲမွ Othello ကို Elizabethan ပြဲၾကည့္ ပရိသတ္အႀကိဳက္ Othello ဖန္တီးကျပမႈကို ႐ႈျမင္ႏုိင္ၾကသည္။

ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္သည္ျဖစ္ေစ၊ ေရာင္းခ်ျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္သည္ျဖစ္ေစ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္အသစ္ ဖန္တီးယူျခင္းျဖင့္ အလားအလာ ေကာင္းလာႏိုင္သကဲ့သို႔ အရွိန္အဟုန္ျမင့္မား လာေစႏုိင္ပါသည္။ Innovation လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ ရရွိ
ႏုိင္ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားစြာ ခံစားခြင့္ရၾကေလ့ရွိသည္။ အျမတ္အစြန္း (Profits/Margins) မ်ားျမင့္မားႏုိင္သည္။ ကုန္ပစၥည္းထုတ္
လုပ္မႈ သို႔မဟုတ္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်မႈကို တစ္ခုတည္း သာမက သံုးေလးမ်ိဳးခြဲလုပ္ျခင္း (Product Diver-sification) ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ကြဲျပားျခားနားသည့္ ကုန္ပစၥည္း (Product Diversification) ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ခြင့္လည္း ျဖစ္ေပၚလာ ေစႏိုင္သည္။

ဝယ္ယူအသံုးျပဳသူတုိ႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္စံုသြားေစျခင္း (Satisfying Consumer needs) ျဖစ္လာေစႏိုင္သကဲ့သုိ႔ ဝယ္ယူအသံုးျပဳမည့္သူ သို႔မဟုတ္ ေဖာက္သည္မ်ား ပိုမိုရရွိလာႏုိင္သည္။ ေစ်းကြက္ရွယ္ယာမ်ား ပို ရလာႏုိင္ကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသစ္၊ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားရယူ ႏုိင္ေစမည္ျဖစ္သည္။ Creativity ျမင့္မားေရးအ တြက္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ႀကံဆတီထြင္လုိသူသည္ သက္ေသာင့္သက္သာစြာ ေနထုိင္ရမည္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ အားသစ္ေလာင္းကာ စိတ္လက္ေပါ့ပါးစြာ ရွိေနရပါမည္။ လုိအပ္ပါက စိတ္ကုိတည္ၿငိမ္မႈ ရယူႏုိင္ေစသည့္ Meditation ကိုလည္း လုပ္ကိုင္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ မည္သည့္ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေတြးမိ ခံစားလာသည္ျဖစ္ေစ မွတ္သားျပဳစုထားရသည္။ ရံဖန္ရံခါ ထိုသုိ႔စုေဆာင္း ရရွိထားေသာေရးသား ခ်က္မွတ္တမ္းျဖင့္ ဉာဏ္ကြန္႔ျမဴးယူရသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိႏုိင္ပါသည္။ စဥ္းစားႀကံမႈျပဳခ်ိန္တြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဖိအားမ်ားကို ဖယ္ထုတ္ထားရွိရေပမည္။ လိုအပ္ပါက ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ေခတၱခဏစိတ္လြတ္ကိုယ္လြတ္ ေနထုိင္သင့္ပါသည္။

မိမိလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းတြင္ Innovative culture တစ္ခုကို ထားရွိၿပီးပါက မိမိလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ အစည္းသည္ အမ်ားႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္၍ စီးပြားလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္ အခြင့္အေရးရွိေနၿပီးျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကရေပမည္။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ Innovative company culture တစ္ခုအတြက္ အခ်က္ျပ အဂၤါရပ္အျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္စရာ (၉) ခ်က္ရွိႏုိင္ပါသည္။ မိမိအဖြဲ႕ အစည္း၏ အလုပ္ခြင္ဧရိယာသည္ က်ယ္က်ယ္ဝန္းဝန္းႏွင့္ သက္ေသာင့္သက္သာ ရွိေနေစရပါမည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္အတူ တာဝန္ယူႏုိင္ေသာ အေျခအေနရွိရမည္။ အတြင္းအျပင္ ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္အတူ ဝန္ထမ္းမ်ားေဆာင္ရြက္ ေနေစရပါမည္။ မည္သည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖစ္ေစ
အထက္ေအာက္အဆင့္မ်ား လ်င္ျမန္စြာ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ အေလ့အက်င့္ရွိရပါမည္။ ေစ်းကြက္အေျခအေနကို ဆန္းစစ္တတ္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားရွိရမည္။ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈျဖစ္ေသာ စီးပြားလုပ္ငန္းေလာကကို မွန္ကန္ေသာ ပါရာဒိုင္းအေရြ႕ဖန္တီးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕အစည္း၏ ရည္မွန္းခ်က္သည္ ေရရွည္ရပ္တည္ႏုိင္ေသာ အေျခအေနရွိရသည္။ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အဓိပၸာယ္ျပန္ဆိုမႈႏွင့္ လမ္းၫႊန္မႈအေလ့အက်င့္မ်ား မျပတ္ေဆာင္ရြက္ေနၾကရပါမည္။ ကုမၸဏီ၏အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေနရာတက်၊ စနစ္တက် အသံုးခ်ေနသည့္ အေနအထားရွိရပါသည္။ ႀကံဆတီထြင္ႏုိင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ D O I T ဟူေသာ နည္းပရိယာယ္ကို မလြဲမေသြသံုးၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ “D” သည္ Defined problem ကိုကိုယ္စားျပဳ၍ ျပဳလုပ္ရန္ကိစၥ၊ ဖန္တီးရန္၊ လုပ္ငန္း သုိ႔မဟုတ္ ေျဖရွင္းရမည့္အခက္အခဲကို တိက်စြာျပ႒ာန္းယူရသည္။ “O” သည္ Open mind & apply creative thinking ကို ကုိယ္စားျပဳသျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာ သေဘာထားျဖင့္ ႀကံဆဖန္တီးမႈကိုအသံုး
ခ်ခြင့္ရွိရသည္။ “I” သည္ Identify best solution ကိုကိုယ္စားျပဳျခင္း ျဖစ္တာေၾကာင့္ အေကာင္းဆံုးအေျဖ သုိ႔မဟုတ္ စိတ္ကူးဉာဏ္ေကာင္းကို ရယူႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။ “T” သည္ Transform ကို ကိုယ္စားျပဳ၍ စိတ္ကူးသစ္ကို ဖန္တီးကာ ေျပာင္းလဲမႈကို ရယူေစရမည္သာ ျဖစ္သည္။ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲစြာျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတုိင္းကို Creativity ႏွင့္ Inno-vation မ်ားကသာ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ ေပးႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

(ေရွ႕အပတ္ Strategic management ေဖာ္ျပပါမည္)

-ေရႊပုလဲအိမ္

[ Unicode ]

ကြံဆဖန်တီးနိုင်မှုနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်နိုင်မှု (Creativity and Innovtion)

ယနေ့ခေတ် မည်သည့်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွင်ဖြစ်စေ ကြံဆဖန် တီးနိုင်မှု (Creativity) နှင့် ဆန်း သစ်တီထွင်နိုင်မှု (Innovation) လုပ်ငန်းစဉ်များကို မဖြစ်မနေ လုပ်ဆောင်ကြရစမြဲဖြစ်သည်။ မိမိတို့၏ စီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ထိိုုသို့သော ဖန်တီးနိုင်မှုနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်နိုင်မှုတို့ကို ဖြည့်ဆည်းယူကြလေ့ရှိသည်။ စိတ်ဓာတ်ခံစားမှုအရ ဖြစ်ပေါ်လာသော တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ စိတ်ကူးကို အခြားအင်အားဖြည့် စိတ်ကူးများဖြင့်မွမ်းမံယူကာ ကုန်ပစ္စည်းသစ်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုသစ်များကို အကောင်အထည်ဖော် လုပ်ကိုင်ကြရသည်။ ဤသို့ဖြင့် ပုံမှန်လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နေသော ပုံစံကိုပြောင်းလဲစေသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ရှေးဦး ကာလများဆီက အသံဖမ်းယူကာ ပြန်လည်နားသောတ ဆင်နိုင်မည်ဟူသော ကြံဆစိတ်ကူးမှုကို Creativity ဟုနားလည်နိုင်သကဲ့သို့ Tape recorder များ၊ Walk-man များနှင့် CD player များ ထွက်ပေါ်လာခြင်းကို Innovation အဖြစ် သတ်မှတ်ယူကြရမည်ဖြစ်သည်။

ကြံဆဖန်တီးနိုင်ရေးကိစ္စတွင် ဗဟုသုတအခြေခံများ၊ သိလိုစိတ် ပြင်းပြချက်များ၊ စိတ်ကူးစိတ်သန်းများ၊ ချင့်ချိန်တွက်ချက်မှုများ စုပေါင်းပါဝင်နေသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် မိမိ၏ဗဟုသုတ အခြေခံနှင့် သိလိုစိတ်၊ စူးစမ်းလိုစိတ် အဆင့်မြင့်မားလာချိန်တွင် စိတ်ကူး
စိတ်သန်းများ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာမှ ပေါင်းစပ်ယူကာ ပုံစံဖော်ယူခြင်းဖြင့် အသစ်အသစ် ဖန်တီးနိုင်စွမ်းအားများ ရရှိနိုင်ကြသည်။ သို့ရာတွင် အခြေခံဗဟုသုတ များပြားစွာ ရှိသော်ငြားလည်း ထိုသို့ပုံစံသစ်နည်းသစ် အသေအချာပေါ် ထွက်လာနိုင်သည်ဟု အာမခံချက်ပေး
နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ပုံစံသစ်နည်းသစ်ကို ရရှိပြီးသည့်တိုင် အသုံးဝင်နိုင်မှုရှိမရှိနှင့် အကောင်းအဆိုး အကျိုးအပြစ်များကို ချင့်တွက်ယူ
ရသည်။ ကြံဆဖန်တီးနိုင်မှု၏ အရေးကြီးသော အဆင့်သုံးမျိုးကိုလည်း သိရှိနားလည်ထားကြရန် လိုအပ်ပါသည်။ အနိမ့်ဆုံးအဆင့်
ဖြစ်သော Creativity မှာ Discovery ဖြစ်သည်။ တစ်ခုခုအပေါ် အသေးစိတ်သိရှိလာခြင်းဖြစ်စေ၊ တစ်စွန်းတစ်စ သိရှိခြင်းဖြစ်စေ သွယ်ဝိုက်သောနည်းဖြင့် ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သော စိတ်ကူးအဆင့် ဖြစ်သည်။ Innovation သည် အဆင့်မြင့်သော Creativity အဆင့်
ဖြစ်သည်။ ဥပမာအနေဖြင့် တယ်လီဖုန်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်စေရန် ကြံဆပေးခဲ့သော Alexander Graham Bell ကိုရှုမြင်နိုင်ပါသည်။ အဆင့်
အမြင့်ဆုံး Creativity မှာ Crea-tion ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် မူရင်းရှိတ်စပီးယား ပြဇာတ်များထဲမှ Othello ကို Elizabethan ပွဲကြည့် ပရိသတ်အကြိုက် Othello ဖန်တီးကပြမှုကို ရှုမြင်နိုင်ကြသည်။

ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ ရောင်းချဖြန့်ဖြူးရေး လုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်သည်ဖြစ်စေ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်အသစ် ဖန်တီးယူခြင်းဖြင့် အလားအလာ ကောင်းလာနိုင်သကဲ့သို့ အရှိန်အဟုန်မြင့်မား လာစေနိုင်ပါသည်။ Innovation လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် ရရှိ
နိုင်သော အကျိုးဆက်များစွာ ခံစားခွင့်ရကြလေ့ရှိသည်။ အမြတ်အစွန်း (Profits/Margins) များမြင့်မားနိုင်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းထုတ်
လုပ်မှု သို့မဟုတ် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချမှုကို တစ်ခုတည်း သာမက သုံးလေးမျိုးခွဲလုပ်ခြင်း (Product Diver-sification) ဖြစ်လာနိုင်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသည့် ကုန်ပစ္စည်း (Product Diversification) ထုတ်လုပ် ရောင်းချခွင့်လည်း ဖြစ်ပေါ်လာ စေနိုင်သည်။

ဝယ်ယူအသုံးပြုသူတို့၏ လိုအပ်ချက်များ ပြည့်စုံသွားစေခြင်း (Satisfying Consumer needs) ဖြစ်လာစေနိုင်သကဲ့သို့ ဝယ်ယူအသုံးပြုမည့်သူ သို့မဟုတ် ဖောက်သည်များ ပိုမိုရရှိလာနိုင်သည်။ စျေးကွက်ရှယ်ယာများ ပို ရလာနိုင်ကာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်၊ အခွင့်အလမ်းသစ်များရယူ နိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။ Creativity မြင့်မားရေးအ တွက် ကြိုးစားဆောင်ရွက်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများစွာ ရှိပါသည်။ ကြံဆတီထွင်လိုသူသည် သက်သောင့်သက်သာစွာ နေထိုင်ရမည်ဖြစ်သကဲ့သို့ အားသစ်လောင်းကာ စိတ်လက်ပေါ့ပါးစွာ ရှိနေရပါမည်။ လိုအပ်ပါက စိတ်ကိုတည်ငြိမ်မှု ရယူနိုင်စေသည့် Meditation ကိုလည်း လုပ်ကိုင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ မည်သည့် စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေးမိ ခံစားလာသည်ဖြစ်စေ မှတ်သားပြုစုထားရသည်။ ရံဖန်ရံခါ ထိုသို့စုဆောင်း ရရှိထားသောရေးသား ချက်မှတ်တမ်းဖြင့် ဉာဏ်ကွန့်မြူးယူရသည့် အခွင့်အလမ်းများ ရှိနိုင်ပါသည်။ စဉ်းစားကြံမှုပြုချိန်တွင် မျှော်လင့်ချက်ဖိအားများကို ဖယ်ထုတ်ထားရှိရပေမည်။ လိုအပ်ပါက ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်များဖြင့် ခေတ္တခဏစိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် နေထိုင်သင့်ပါသည်။

မိမိလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းတွင် Innovative culture တစ်ခုကို ထားရှိပြီးပါက မိမိလုပ်ငန်းအဖွဲ့ အစည်းသည် အများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်၍ စီးပွားလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် အခွင့်အရေးရှိနေပြီးဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ကြရပေမည်။ ဤသို့ဆိုလျှင် Innovative company culture တစ်ခုအတွက် အချက်ပြ အင်္ဂါရပ်အဖြစ် တွေ့မြင်နိုင်စရာ (၉) ချက်ရှိနိုင်ပါသည်။ မိမိအဖွဲ့ အစည်း၏ အလုပ်ခွင်ဧရိယာသည် ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းနှင့် သက်သောင့်သက်သာ ရှိနေစေရပါမည်။ ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့်အတူ တာဝန်ယူနိုင်သော အခြေအနေရှိရမည်။ အတွင်းအပြင် ကွန်ရက်များနှင့်အတူ ဝန်ထမ်းများဆောင်ရွက် နေစေရပါမည်။ မည်သည့်ဆောင်ရွက်ချက်ဖြစ်စေ
အထက်အောက်အဆင့်များ လျင်မြန်စွာ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နေကြသော အလေ့အကျင့်ရှိရပါမည်။ စျေးကွက်အခြေအနေကို ဆန်းစစ်တတ်သော ဝန်ထမ်းများရှိရမည်။ ဆန်းစစ်လေ့လာမှုဖြစ်သော စီးပွားလုပ်ငန်းလောကကို မှန်ကန်သော ပါရာဒိုင်းအရွေ့ဖန်တီးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အဖွဲ့အစည်း၏ ရည်မှန်းချက်သည် ရေရှည်ရပ်တည်နိုင်သော အခြေအနေရှိရသည်။ ကွန်ရက်ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်သော ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် အဓိပ္ပာယ်ပြန်ဆိုမှုနှင့် လမ်းညွှန်မှုအလေ့အကျင့်များ မပြတ်ဆောင်ရွက်နေကြရပါမည်။ ကုမ္ပဏီ၏အရင်းအမြစ်များကို နေရာတကျ၊ စနစ်တကျ အသုံးချနေသည့် အနေအထားရှိရပါသည်။ ကြံဆတီထွင်နိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ D O I T ဟူသော နည်းပရိယာယ်ကို မလွဲမသွေသုံးကြရမည် ဖြစ်သည်။ “D” သည် Defined problem ကိုကိုယ်စားပြု၍ ပြုလုပ်ရန်ကိစ္စ၊ ဖန်တီးရန်၊ လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် ဖြေရှင်းရမည့်အခက်အခဲကို တိကျစွာပြဋ္ဌာန်းယူရသည်။ “O” သည် Open mind & apply creative thinking ကို ကိုယ်စားပြုသဖြင့် လွတ်လပ်သော သဘောထားဖြင့် ကြံဆဖန်တီးမှုကိုအသုံး
ချခွင့်ရှိရသည်။ “I” သည် Identify best solution ကိုကိုယ်စားပြုခြင်း ဖြစ်တာကြောင့် အကောင်းဆုံးအဖြေ သို့မဟုတ် စိတ်ကူးဉာဏ်ကောင်းကို ရယူနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ “T” သည် Transform ကို ကိုယ်စားပြု၍ စိတ်ကူးသစ်ကို ဖန်တီးကာ ပြောင်းလဲမှုကို ရယူစေရမည်သာ ဖြစ်သည်။ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲစွာဖြင့် အောင်မြင်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုင်းကို Creativity နှင့် Inno-vation များကသာ ဖန်တီးတည်ဆောက် ပေးနိုင်ပါလိမ့်မည်။

(ရှေ့အပတ် Strategic management ဖော်ပြပါမည်)

-ရွှေပုလဲအိမ်