လမ္းေဘးဗံုးေပါက္ကြဲမႈအေပၚ တားဆီးကာကြယ္ႏုိင္မည့္ နည္းစနစ္မ်ား

[ Zawgyi ]

“ဗံုးေတြ႕လို႔၊ ဗံုးေထာင္ထားတယ္” ဟူေသာစကားသံကို ၾကားလုိက္မိသည္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ စိတ္ထဲတြင္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈသည္ မိမိႏွင့္ေဝးကြာသည့္ ေနရာသို႔ေရာက္ရွိေနလွ်င္ေတာင္မွ အျမင့္ဆံုးအေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ျပည္သူတို႔အေနျဖင့္လည္း ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ဖြယ္ရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ပင္ ဗံုးဟူေသာအရာသည္ အဖ်က္စြမ္းအားႀကီးမားေပသည္။ ထို႔အျပင္ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ လက္လုပ္ဗံုးမ်ားကို အလြယ္တကူျပဳလုပ္ကာ အသံုးခ်တုိက္ခုိက္ႏုိင္သည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ၎အားသာခ်က္ကို အခြင့္ေကာင္းယူလ်က္ ႏိုင္ငံတကာမွ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအေနျဖင့္ လက္လုပ္ဗံုးမ်ားကို ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ လူထုအၾကား ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေရးကို ေႏွာင့္ယွက္ ဖ်က္ဆီးေစရန္အလို႔ငွာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ိဳးစံုျဖင့္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိၾကေပသည္။ သမား႐ိုးက်အားျဖင့္ ဗံုးမ်ားရွင္းလင္းမႈကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စစ္ဘက္၊ ရဲဘက္ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေပသည္။ ထိုသုိ႔ရွင္းလင္းရာတြင္လည္း အေျခအေနႏွင့္ ဗံုးအမ်ိဳးအစားအေပၚ မူတည္ကာ အသက္မဲ့ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
အဖ်က္စြမ္းအား နည္းပါးပါက အျခားေပါက္ကြဲေစသည့္ စနစ္တစ္ခုကို အသံုးျပဳကာ အစပ်ိဳးေပါက္ကြဲေစျခင္းျဖင့္ ဗံုးကိုရွင္းလင္းတတ္ ၾကေပသည္။

မည္သည့္နည္းလမ္းမဆို အႏၲရာယ္ရွိသည္ခ်ည္းပင္ျဖစ္သည္။ ဗံုးရွင္းလင္းရာမွ ရွင္းလင္းသူ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မွားယြင္းမႈေၾကာင့္ ေပါက္ကြဲေစႏုိင္သလို၊ အခ်ိန္မီ မရွင္းလင္းႏိုင္မႈေၾကာင့္လည္း ပတ္ဝန္းက်င္အေဆာက္အဦ ထိခိုက္ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ လူအမ်ားထိခုိက္ျခင္းမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေပသည္။ ထို႔အတြက္ ႏုိင္ငံတကာမွ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ သုေတသီမ်ားအေနျဖင့္ ဗံုးရွင္းလင္းရန္ အခ်ိန္မမီခဲ့ပါက ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈ ျဖစ္ေပၚျခင္း မရွိေစရန္ႏွင့္ ဗံုးကိုအသက္မဲ့ေအာင္ ျပဳလုပ္ေစရန္အတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်သည့္ေနရာသို႔ သယ္ေဆာင္ရာတြင္ မေတာ္တဆ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈ ရွိေစရန္အတြက္ ဗံုးထည့္ျခင္း၊ ဗံုးကိုဖံုးအုပ္သည့္အလႊာႏွင့္ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးပစၥည္းမ်ားကို အသီးသီးတီထြင္ႀကံဆ ထုတ္လုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၎ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေနရာေဒသႏွင့္ အဖ်က္စြမ္းအင္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္အေပ ၚမူတည္ကာအသံုးခ်လ်က္လည္း ရွိေပသည္။

ဗံုးထည့္ျခင္း (Bomb Basket)

ဗံုးထည့္ျခင္းဆုိသည္မွာ ေတာင္းပံုစံ jပဳလုပ္ထားသည့္ ပစၥည္းတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ၎ျခင္းအတြင္း လက္လုပ္ဗံုးမ်ားကို ထည့္သြင္းကာ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ေနရာသို႔ ယူေဆာင္သြားရန္ အတြက္ျဖစ္ေစ၊ အခ်ိန္မမီပါက ၎ျခင္းအတြင္း၌ ပင္ေပါက္ကြဲေစၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ ပ်က္စီးမႈနည္းပါးရန္အတြက္ျဖစ္ေစ အသံုးျပဳႏိုင္ေပသည္။ ဗံုးထည့္ျခင္း၏ ကိုယ္ထည္အတြင္း၌ ျပင္းထန္ေသာ ထိခိုက္မႈမ်ားကို တားဆီးႏုိင္မည့္ အရည္အေသြး အလြန္ျမင့္မားေသာ ေကာ္ေစး (Resin)၊ သို႔မဟုတ္ Apoxy ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ပိုက္ကြန္ပါရွိပါသည္။ ၎ပိုက္ကြန္ကို ျခင္းကိုယ္ထည္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ္လည္း တြဲကပ္ထားျခင္းမဟုတ္သည့္အတြက္ ဗံုးအေနျဖင့္ျခင္းအတြင္း လြတ္လပ္စြာျဖင့္ တည္ရွိေနႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ထုိအခ်က္သည္ ျခင္း၏ေအာက္ေျခႏွင့္ နံရံမ်ားအား သယ္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း ဗံုးေပါက္ကြဲခဲ့ပါက ထိခိုက္မႈသက္သာေစရန္အတြက္ ျဖစ္ေပသည္။ ထိုဗံုးထည့္ျခင္းကို
လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ ေနရာသို႔သယ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ခ်ိတ္တြဲသယ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္လည္း ျပဳလုပ္ထားသည္။ ဗံုးအတြင္းခ်ိတ္ဆြဲထားေသာ ပိုက္ကြန္ကိုလည္း အလြယ္တကူ ျဖဳတ္တပ္ႏိုင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိၿပီး သံသယရွိသည့္ ပစၥည္းအေနျဖင့္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးရန္အတြက္ X-ray ျဖင့္စစ္ေဆးျခင္းကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ေစ်းကြက္အတြင္း အရြယ္အစား အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၿပီး တစ္ခါသံုး ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားလည္း ျဖစ္သည္။ ဗံုးထည့္ျခင္းကို ေလဆိပ္မ်ား၊ စူပါမားကတ္မ်ား၊ ဘူတာမ်ား၊ ကားဂိတ္မ်ား အစရွိသည့္ လူဦးေရထူထပ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အေရးေပၚျဖစ္ေပၚလာပါက အသံုးျပဳၾကပါသည္။

ဗံုးေစာင္ (Bomb Blanket)

အဆိုပါပစၥည္းကေတာ့ ဗံုးထည့္ျခင္းက့ဲသို႔ ဗံုးကိုထည့္၍ ယူေဆာင္သြားႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ေပါက္ကြဲေစႏုိင္သည္ဟု သံသယရွိေသာပစၥည္း၊ သို႔မဟုတ္ လက္လုပ္ဗံုးမ်ားကို ေနရာမွာပဲ ေဖာက္ခြဲရန္အတြက္ လိုအပ္လာတဲ့အခါ အဆိုပါ ဗံုးဖံုးအုပ္အလႊာ (ေစာင္) ကို အသံုးျပဳၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးကို ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အ
ၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ အသံုးျပဳၾကပါသည္။ ၎ပစၥည္းအား အသံုးျပဳသည့္နည္းလမ္းမွာ ဗံုးကိုေတြ႕ရွိၿပီဆိုသည္ႏွင့္ ေပါက္ကြဲမႈမွတစ္ဆင့္ ထြက္ေပၚလာသည့္ ခဲယမ္းအစအနမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ ပထမဦးဆံုး အဆိုပါဗံုးပတ္လည္ကို Blast Containment Safety Circle တစ္ခုနဲ႔ ဝိုင္းပတ္လုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ အဆိုပါပတ္လည္ ကာရံထားေသာ ကိရိယာအေပၚမွတစ္ဆင့္ ဗံုးေစာင္ကို ဖံုးအုပ္လုိက္ပါတယ္။ ထုိသို႔ျပဳလုပ္လုိက္ျခင္းျဖင့္ ဗံုးဆီကေနထြက္ေပၚလာမည့္ အစအနမ်ားအား ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္ ပ်က္စီးမႈကိုနည္းပါးေစရန္ ကာကြယ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ဗံုးေစာင္မ်ား၏အားသာခ်က္သည္ အလြယ္တကူ သယ္ေဆာင္သြားႏုိင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ၎တြင္ အႀကီးစားႏိုင္လြန္မ်ားကို ကြန္ရက္သဖြယ္ ရက္လုပ္အသံုးျပဳထားၿပီး လမ္းေဘးဗံုးမ်ား ေပါက္ကြဲမႈအေပၚ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ တားဆီးကာကြယ္ေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ဗံုးထိန္းခ်ဳပ္ေရး အလံုခန္းစနစ္ (Bomb Containment Chamber)

ဗံုးထိန္းခ်ဳပ္ေရး အလံုခန္းစနစ္မ်ားကို လက္ရွိအခ်ိန္ကာလအတြင္း က်ယ္ျပန္႔စြာအသံုးျပဳၾကပါသည္။ အဆိုပါစနစ္သည္ ဗံုးထည့္ျခင္းႏွင့္ ဗံုးေစာင္စနစ္မ်ားထက္ ပုိမုိအဆင့္ျမင့္ေသာ ကာကြယ္ေရး စနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ယခင္စနစ္မ်ားသည္ သမား႐ိုးက်ေပါက္ကြဲ မႈမ်ားသာျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ ဗံုးမ်ား၏အႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ေပးျခင္းသာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုစနစ္သည္ သမား႐ိုးက် ဗံုးမ်ားကိုသာမက ပ်ံ႕ႏွ႔ံသက္ေရာက္ႏုိင္ေသာ ဓာတုေဗဒ၊ ဇီဝေဗဒဆုိင္ရာႏွင့္ ေရဒီယိုသတၱိႂကြႏုိင္ေသာ ျဒပ္ပစၥည္းမ်ားကိုပါ အႏၲရာယ္ကင္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္း ရွိေပသည္။ အဆိုပါစနစ္မ်ား၏ ကိုယ္ထည္ကို ေပါက္ကြဲမႈဒဏ္ကို ခံႏိုင္ရန္အတြက္ စတီးလ္အထူျဖင့္ အသံုးျပဳထားၿပီး အလံုပိတ္စနစ္မ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ အရြယ္အစား ပံုသ႑ာန္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၿပီး ေပါက္ကြဲတတ္သည့္ ပစၥည္းအေပၚတြင္မူတည္ကာ အရည္စနစ္အတြက္ျဖစ္ေစ၊ ဓာတ္ေငြ႕အတြက္ျဖစ္ေစ အမ်ိဳးမ်ိဳးတီထြင္ထားရွိပါသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ Gas-tight Explosion Contain-
ment Chambers၊ Fragment Containing Suppression Chambers ႏွင့္ Horizontal Protection Suppression Chambers အမ်ိဳးအစားတို႔ ျဖစ္သည္။

ဗံုးသယ္ယာဥ္

ဗံုးမ်ားကို ဖယ္ရွားရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဗံုးသယ္ျခင္းမ်ား၊ ဗံုးေစာင္မ်ားႏွင့္ ဗံုးထိန္းခ်ဳပ္ေရး အလံုခန္းစနစ္မ်ားထက္ ၎စနစ္မ်ားကို ယာဥ္ႏွင့္တစ္ပါတည္း ခ်ိတ္ဆက္ကာ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ေနရာသို႔ ယူေဆာင္သြားႏုိင္သည့္ ဗံုးသယ္ယာဥ္မ်ားကို အသံုးျပဳလာခဲ့ၾကၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔သို႔ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္သည့္အတြက္ လမ္းခရီးတြင္ တစ္စံုတစ္ရာ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ၿပီး ထိခိုက္မည္ကိုလည္း စိုးရိမ္စရာ မလိုေတာ့ေပ။ ဗံုးသယ္ယာဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အသံုးျပဳရသည့္ နယ္ပယ္အေပၚ မူတည္ကာ အသံုးခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတီထြင္ ထားရွိခဲ့ၾကပါသည္။

ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ိဳးစံုႏွင့္ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ရလ်က္ရွိရာ လူအေျမာက္အျမားကို ေသေစပ်က္စီးေစႏုိင္ေသာ ဗံုးကဲ့သို႔ေသာ ေပါက္ကြဲေစတတ္သည့္ အၾကမ္းဖက္ပစၥည္းမ်ားကို မၾကာခဏဆိုသလို အသံုးခ်လာေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ မည္သည့္အခ်ိန္အခါ၊ မည္သည့္ေနရာတြင္ အဆိုပါအႏၲရာယ္နဲ႔ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ရမည္ကိုလည္း ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္း၍ ရႏိုင္သည္မဟုတ္သည့္အတြက္ အဆိုပါစနစ္မ်ားကို သက္ဆိုင္သည့္နယ္ပယ္အလုိက္ အသင့္ျပင္ဆင္ထားရွိေစျခင္းျဖင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈကို တားဆီးႏုိင္မည္
ျဖစ္သလို၊ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္မည္လည္း ျဖစ္ေပသည္။ အထူးသျဖင့္ လူဦးေရထူထပ္စြာ သြားလာလႈပ္ရွားတတ္သည့္ ေစ်းဝယ္စင္တာမ်ား၊ ရထားဂိတ္၊ ကားဂိတ္၊ ေလဆိပ္ႏွင့္ သေဘၤာဆိပ္မ်ားတြင္ ဗံုးထည့္ျခင္းႏွင့္ ဗံုးေစာင္ကဲ့သို႔ေသာ အေပ့ါစားကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားကို တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ အသင့္ျပင္ဆင္ထားရွိေစျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္မႈ ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပ လိုက္ရပါသည္။

-ေက်ာ္လင္း (အမိေျမ)

[ Unicode ]

“ဗုံးတွေ့လို့၊ ဗုံးထောင်ထားတယ်” ဟူသောစကားသံကို ကြားလိုက်မိသည်နှင့် ပြည်သူလူထု၏ စိတ်ထဲတွင် စိုးရိမ်ပူပန်မှုသည် မိမိနှင့်ဝေးကွာသည့် နေရာသို့ရောက်ရှိနေလျှင်တောင်မှ အမြင့်ဆုံးအခြေအနေသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ပြည်သူတို့အနေဖြင့်လည်း ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ရာ ကောင်းလောက်အောင်ပင် ဗုံးဟူသောအရာသည် အဖျက်စွမ်းအားကြီးမားပေသည်။ ထို့အပြင် စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသည်မှာ လက်လုပ်ဗုံးများကို အလွယ်တကူပြုလုပ်ကာ အသုံးချတိုက်ခိုက်နိုင်သည့် အချက်ပင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းအားသာချက်ကို အခွင့်ကောင်းယူလျက် နိုင်ငံတကာမှ အကြမ်းဖက်သမားများအနေဖြင့် လက်လုပ်ဗုံးများကို ပုံစံမျိုးစုံဖြင့် အများပြည်သူ လူထုအကြား ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စေရန်နှင့် နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်ရေးကို နှောင့်ယှက် ဖျက်ဆီးစေရန်အလို့ငှာ ရည်ရွယ်ချက်မျိုးစုံဖြင့် အသုံးပြုလျက်ရှိကြပေသည်။ သမားရိုးကျအားဖြင့် ဗုံးများရှင်းလင်းမှုကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် စစ်ဘက်၊ ရဲဘက်ကျွမ်းကျင်သူများမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပေသည်။ ထိုသို့ရှင်းလင်းရာတွင်လည်း အခြေအနေနှင့် ဗုံးအမျိုးအစားအပေါ် မူတည်ကာ အသက်မဲ့အောင် ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊
အဖျက်စွမ်းအား နည်းပါးပါက အခြားပေါက်ကွဲစေသည့် စနစ်တစ်ခုကို အသုံးပြုကာ အစပျိုးပေါက်ကွဲစေခြင်းဖြင့် ဗုံးကိုရှင်းလင်းတတ် ကြပေသည်။

မည်သည့်နည်းလမ်းမဆို အန္တရာယ်ရှိသည်ချည်းပင်ဖြစ်သည်။ ဗုံးရှင်းလင်းရာမှ ရှင်းလင်းသူ၏ ဆုံးဖြတ်ချက် မှားယွင်းမှုကြောင့် ပေါက်ကွဲစေနိုင်သလို၊ အချိန်မီ မရှင်းလင်းနိုင်မှုကြောင့်လည်း ပတ်ဝန်းကျင်အဆောက်အဦ ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်းနှင့် လူအများထိခိုက်ခြင်းများလည်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပေသည်။ ထို့အတွက် နိုင်ငံတကာမှ ပညာရှင်များနှင့် သုတေသီများအနေဖြင့် ဗုံးရှင်းလင်းရန် အချိန်မမီခဲ့ပါက ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဖြစ်ပေါ်ခြင်း မရှိစေရန်နှင့် ဗုံးကိုအသက်မဲ့အောင် ပြုလုပ်စေရန်အတွက် လုံခြုံစိတ်ချသည့်နေရာသို့ သယ်ဆောင်ရာတွင် မတော်တဆ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါက လုံခြံုစိတ်ချရမှု ရှိစေရန်အတွက် ဗုံးထည့်ခြင်း၊ ဗုံးကိုဖုံးအုပ်သည့်အလွှာနှင့် ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ထိန်းချုပ်ရေးပစ္စည်းများကို အသီးသီးတီထွင်ကြံဆ ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းပစ္စည်းများကိုလည်း လက်ရှိအချိန်တွင် နေရာဒေသနှင့် အဖျက်စွမ်းအင် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်အပေ ါ်မူတည်ကာအသုံးချလျက်လည်း ရှိပေသည်။

ဗုံးထည့်ခြင်း (Bomb Basket)

ဗုံးထည့်ခြင်းဆိုသည်မှာ တောင်းပုံစံ jပုလုပ်ထားသည့် ပစ္စည်းတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းခြင်းအတွင်း လက်လုပ်ဗုံးများကို ထည့်သွင်းကာ လုံခြံုစိတ်ချရသည့်နေရာသို့ ယူဆောင်သွားရန် အတွက်ဖြစ်စေ၊ အချိန်မမီပါက ၎င်းခြင်းအတွင်း၌ ပင်ပေါက်ကွဲစေပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက် ပျက်စီးမှုနည်းပါးရန်အတွက်ဖြစ်စေ အသုံးပြုနိုင်ပေသည်။ ဗုံးထည့်ခြင်း၏ ကိုယ်ထည်အတွင်း၌ ပြင်းထန်သော ထိခိုက်မှုများကို တားဆီးနိုင်မည့် အရည်အသွေး အလွန်မြင့်မားသော ကော်စေး (Resin)၊ သို့မဟုတ် Apoxy ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ပိုက်ကွန်ပါရှိပါသည်။ ၎င်းပိုက်ကွန်ကို ခြင်းကိုယ်ထည်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော်လည်း တွဲကပ်ထားခြင်းမဟုတ်သည့်အတွက် ဗုံးအနေဖြင့်ခြင်းအတွင်း လွတ်လပ်စွာဖြင့် တည်ရှိနေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ထိုအချက်သည် ခြင်း၏အောက်ခြေနှင့် နံရံများအား သယ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း ဗုံးပေါက်ကွဲခဲ့ပါက ထိခိုက်မှုသက်သာစေရန်အတွက် ဖြစ်ပေသည်။ ထိုဗုံးထည့်ခြင်းကို
လုံခြံုစိတ်ချရသည့် နေရာသို့သယ်ဆောင်ရန်အတွက် ချိတ်တွဲသယ်ဆောင်နိုင်ရန်လည်း ပြုလုပ်ထားသည်။ ဗုံးအတွင်းချိတ်ဆွဲထားသော ပိုက်ကွန်ကိုလည်း အလွယ်တကူ ဖြုတ်တပ်နိုင်စေရန် ဆောင်ရွက်ထားရှိပြီး သံသယရှိသည့် ပစ္စည်းအနေဖြင့် စမ်းသပ်စစ်ဆေးရန်အတွက် X-ray ဖြင့်စစ်ဆေးခြင်းကိုလည်း ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ စျေးကွက်အတွင်း အရွယ်အစား အမျိုးမျိုးရှိပြီး တစ်ခါသုံး ပစ္စည်းအမျိုးအစားလည်း ဖြစ်သည်။ ဗုံးထည့်ခြင်းကို လေဆိပ်များ၊ စူပါမားကတ်များ၊ ဘူတာများ၊ ကားဂိတ်များ အစရှိသည့် လူဦးရေထူထပ်သော နေရာများတွင် အရေးပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာပါက အသုံးပြုကြပါသည်။

ဗုံးစောင် (Bomb Blanket)

အဆိုပါပစ္စည်းကတော့ ဗုံးထည့်ခြင်းကဲ့သို့ ဗုံးကိုထည့်၍ ယူဆောင်သွားနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။ ပေါက်ကွဲစေနိုင်သည်ဟု သံသယရှိသောပစ္စည်း၊ သို့မဟုတ် လက်လုပ်ဗုံးများကို နေရာမှာပဲ ဖောက်ခွဲရန်အတွက် လိုအပ်လာတဲ့အခါ အဆိုပါ ဗုံးဖုံးအုပ်အလွှာ (စောင်) ကို အသုံးပြုကြသည်။ အထူးသဖြင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို ဆောင်ရွက်နေသော ရဲတပ်ဖွဲ့များနှင့် အ
ကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် အသုံးပြုကြပါသည်။ ၎င်းပစ္စည်းအား အသုံးပြုသည့်နည်းလမ်းမှာ ဗုံးကိုတွေ့ရှိပြီဆိုသည်နှင့် ပေါက်ကွဲမှုမှတစ်ဆင့် ထွက်ပေါ်လာသည့် ခဲယမ်းအစအနများကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် ပထမဦးဆုံး အဆိုပါဗုံးပတ်လည်ကို Blast Containment Safety Circle တစ်ခုနဲ့ ဝိုင်းပတ်လိုက်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် အဆိုပါပတ်လည် ကာရံထားသော ကိရိယာအပေါ်မှတစ်ဆင့် ဗုံးစောင်ကို ဖုံးအုပ်လိုက်ပါတယ်။ ထိုသို့ပြုလုပ်လိုက်ခြင်းဖြင့် ဗုံးဆီကနေထွက်ပေါ်လာမည့် အစအနများအား ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက် ပျက်စီးမှုကိုနည်းပါးစေရန် ကာကွယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ဗုံးစောင်များ၏အားသာချက်သည် အလွယ်တကူ သယ်ဆောင်သွားနိုင်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် အကြီးစားနိုင်လွန်များကို ကွန်ရက်သဖွယ် ရက်လုပ်အသုံးပြုထားပြီး လမ်းဘေးဗုံးများ ပေါက်ကွဲမှုအပေါ် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ တားဆီးကာကွယ်ပေးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

ဗုံးထိန်းချုပ်ရေး အလုံခန်းစနစ် (Bomb Containment Chamber)

ဗုံးထိန်းချုပ်ရေး အလုံခန်းစနစ်များကို လက်ရှိအချိန်ကာလအတွင်း ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုကြပါသည်။ အဆိုပါစနစ်သည် ဗုံးထည့်ခြင်းနှင့် ဗုံးစောင်စနစ်များထက် ပိုမိုအဆင့်မြင့်သော ကာကွယ်ရေး စနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခင်စနစ်များသည် သမားရိုးကျပေါက်ကွဲ မှုများသာဖြစ်စေနိုင်သည့် ဗုံးများ၏အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ပေးခြင်းသာ ဖြစ်သော်လည်း ယခုစနစ်သည် သမားရိုးကျ ဗုံးများကိုသာမက ပျံ့နှ့ံသက်ရောက်နိုင်သော ဓာတုဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာနှင့် ရေဒီယိုသတ္တိကြွနိုင်သော ဒြပ်ပစ္စည်းများကိုပါ အန္တရာယ်ကင်းစေရန် ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်း ရှိပေသည်။ အဆိုပါစနစ်များ၏ ကိုယ်ထည်ကို ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ကို ခံနိုင်ရန်အတွက် စတီးလ်အထူဖြင့် အသုံးပြုထားပြီး အလုံပိတ်စနစ်များလည်း ဖြစ်သည်။ အရွယ်အစား ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးရှိပြီး ပေါက်ကွဲတတ်သည့် ပစ္စည်းအပေါ်တွင်မူတည်ကာ အရည်စနစ်အတွက်ဖြစ်စေ၊ ဓာတ်ငွေ့အတွက်ဖြစ်စေ အမျိုးမျိုးတီထွင်ထားရှိပါသည်။ ဥပမာအနေဖြင့် Gas-tight Explosion Contain-
ment Chambers၊ Fragment Containing Suppression Chambers နှင့် Horizontal Protection Suppression Chambers အမျိုးအစားတို့ ဖြစ်သည်။

ဗုံးသယ်ယာဉ်

ဗုံးများကို ဖယ်ရှားရှင်းလင်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ပိုင်းတွင် ဗုံးသယ်ခြင်းများ၊ ဗုံးစောင်များနှင့် ဗုံးထိန်းချုပ်ရေး အလုံခန်းစနစ်များထက် ၎င်းစနစ်များကို ယာဉ်နှင့်တစ်ပါတည်း ချိတ်ဆက်ကာ လုံခြံုစိတ်ချရသည့်နေရာသို့ ယူဆောင်သွားနိုင်သည့် ဗုံးသယ်ယာဉ်များကို အသုံးပြုလာခဲ့ကြပြီဖြစ်သည်။ ထို့သို့ဆောင်ရွက်လာနိုင်သည့်အတွက် လမ်းခရီးတွင် တစ်စုံတစ်ရာ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီး ထိခိုက်မည်ကိုလည်း စိုးရိမ်စရာ မလိုတော့ပေ။ ဗုံးသယ်ယာဉ်နှင့် ပတ်သက်၍လည်း လိုအပ်ချက်နှင့် အသုံးပြုရသည့် နယ်ပယ်အပေါ် မူတည်ကာ အသုံးချနိုင်ရန်အတွက် အမျိုးမျိုးတီထွင် ထားရှိခဲ့ကြပါသည်။

ယနေ့အချိန်အခါတွင် အကြမ်းဖက်မှုမျိုးစုံနှင့် ရင်ဆိုင်ကြံုတွေ့ရလျက်ရှိရာ လူအမြောက်အမြားကို သေစေပျက်စီးစေနိုင်သော ဗုံးကဲ့သို့သော ပေါက်ကွဲစေတတ်သည့် အကြမ်းဖက်ပစ္စည်းများကို မကြာခဏဆိုသလို အသုံးချလာနေကြပြီဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် မည်သည့်အချိန်အခါ၊ မည်သည့်နေရာတွင် အဆိုပါအန္တရာယ်နဲ့ ရင်ဆိုင်ကြံုတွေ့ရမည်ကိုလည်း ကြိုတင်မျှော်မှန်း၍ ရနိုင်သည်မဟုတ်သည့်အတွက် အဆိုပါစနစ်များကို သက်ဆိုင်သည့်နယ်ပယ်အလိုက် အသင့်ပြင်ဆင်ထားရှိစေခြင်းဖြင့် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုကို တားဆီးနိုင်မည်
ဖြစ်သလို၊ လျှော့ချပေးနိုင်မည်လည်း ဖြစ်ပေသည်။ အထူးသဖြင့် လူဦးရေထူထပ်စွာ သွားလာလှုပ်ရှားတတ်သည့် စျေးဝယ်စင်တာများ၊ ရထားဂိတ်၊ ကားဂိတ်၊ လေဆိပ်နှင့် သင်္ဘောဆိပ်များတွင် ဗုံးထည့်ခြင်းနှင့် ဗုံးစောင်ကဲ့သို့သော အပေ့ါစားကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများကို တာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့် အသင့်ပြင်ဆင်ထားရှိစေခြင်းဖြင့် ကာကွယ်မှု ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရေးသားဖော်ပြ လိုက်ရပါသည်။