ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္မွ သင္တန္းမ်ား

[ Zawgyi ]

လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဌာန ရန္ကုန္ႏုိင္ငံျခားဘာ သာတကၠသိုလ္တြင္ တ႐ုတ္၊ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမန္၊ အီတာလ်ံ၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ ႐ုရွား၊ စပိန္၊ ထိုင္းႏွင့္ ျမန္မာဘာသာ သင္တန္းမ်ားကို တက္ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။ YUFL သို႔ တက္မယ္ဆုိရင္ အြန္လုိင္းကေနပဲ ေလွ်ာက္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တက္ေရာက္လုိ သူေတြဟာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ရက္မွာ www.yufl.edu.mm/chrd သို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီး ျမန္မာေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြဆိုရင္ Local student button ကုိႏွိပ္ကာ ေဖာင္ျဖည့္ရမွာျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားသား ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြဆိုရင္ intern-ational student button ကို ႏွိပ္ကာ ျဖည့္စြက္ေလွ်ာက္ထား ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းကာလအေနနဲ႔ အဂၤလိပ္ဘာ သာ ၃ လ၊ က်န္ ဘာသာေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ ၆ လၾကာျမင့္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခ်ိန္ပိုင္း၊ အခ်ိန္ျပည့္ မဟာ၀ိဇၨာ၊ ဒီပလိုမာသင္တန္းမ်ား ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္မွာ မဟာ၀ိဇၨာအခ်ိန္ ျပည့္သင္တန္းေတြျဖစ္တဲ့ အဂၤလိပ္ဘာသာကို ႏိုင္ငံျခားဘာသာအျဖစ္ သင္ၾကားျခင္းအခ်ိန္ ျပည့္ ၂ ႏွစ္သင္တန္း၊ အဂၤလိပ္ဘာသာ ဒီပလိုမာ ၁ ႏွစ္သင္တန္း၊ အီတာလ်ံအခ်ိန္ ျပည့္ ၂ ႏွစ္သင္တန္း၊ အေထြေထြ ဘာသာေဗဒ အခ်ိန္ပုိင္း ၂ ႏွစ္သင္တန္းႏွင့္ အခ်ိန္ပိုင္း ၄ ႏွစ္သင္တန္းေတြျဖစ္တဲ့ တ႐ုတ္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမန္၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ ႐ုရွား၊ ထိုင္းဘာသာသင္တန္း ေတြကိုလည္း ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိပါတယ္။

သင္တန္း၀င္ခြင့္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ေတြကေတာ့ မဟာ၀ိဇၨာ (အဂၤလိပ္ဘာသာကို ႏိုင္ငံျခားဘာသာအျဖစ္ သင္ၾကားျခင္း) ပထမႏွစ္သင္တန္း တက္ေရာက္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စုံသူ၊ ဒီပလိုမာ ဘြဲ႕သင္တန္းေတြအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္က အသိအမွတ္ျပဳထားတဲ့ ဘြဲ႕တစ္ခုခုရရွိထားသူ၊ အေထြေထြ ဘာသာေဗဒ သင္တန္းအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္က အသိအမွတ္ျပဳထားတဲ့ ၀ိဇၨာဘြဲ႕ တစ္ခုခု ရရွိထားသူ၊ အျခား ဘြဲ႕ရရွိထားသူေတြအေနနဲ႔လည္း ဒီဘာသာရပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ ႏွီးနြယ္တဲ့ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ မ်ား(ဘာသာျပန္၊ စကားျပန္
ျပဳလုပ္သူမ်ား၊ ဘာသာစကား သင္ၾကားသူမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား) လည္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။

Diploma in China Studies

Diploma in China Studies တက္ေရာက္ လိုသူေတြအေနနဲ႔ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္၊ မႏၲေလးႏိုင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္ေတြက တ႐ုတ္ဘာသာ အထူးျပဳဘြဲ႕နဲ႔ ဒီပလိုမာ ေအာင္လက္မွတ္ ရရွိသူေတြ (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက အသိအမွတ္ျပဳထားတဲ့ တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွဘြဲ႕ ရရွိထားၿပီး ၂ ႏွစ္အတြင္း ေျဖဆိုထားတဲ့ တ႐ုတ္ဘာသာ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲ HSK Level 3 နဲ႔အထက္ ေအာင္ျမင္ၿပီးသူေတြ ျဖစ္ရမွာျဖစ္ ၿပီး သင္တန္းခ်ိန္ေတြမွာ တနလၤာ မွ ေသာၾကာေန႔၊ နံနက္ ၇ နာရီမွ ၉ နာရီအထိ တက္ေရာက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။၂ ႏွစ္သင္တန္းျဖစ္ၿပီး Semester တစ္ခုကို ေငြက်ပ္ငါးေသာင္းနဲ႔ Semester ေလးခု တက္ေရာက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲအေနျဖင့္ အဂၤလိပ္နဲ႔ တ႐ုတ္ဘာသာကို ေျဖဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိသူေတြအေနနဲ႔ ဒုတိယစာသင္ႏွစ္ ဒုတိယပညာသင္ႏွစ္ဝက္တြင္ ဘြဲ႕ယူစာတမ္းျပဳစု တင္သြင္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Diploma in International Relations

Diploma in International Relations ကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက အသိအမွတ္ျပဳထားတဲ့ တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွဘြဲ႕ ရရွိထားသူ ေတြေလၽွာက္ထားႏိုင္ၿပီး သင္တန္းခ်ိန္မွာ တနလၤာမွ ေသာၾကာ ေန႔၊ နံနက္ ၇ နာရီမွ ၉ နာရီအထိ တက္ေရာက္ရမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ကိုးလသင္တန္းျဖစ္ၿပီး Semester တစ္ခုကို ေငြက်ပ္ငါးေသာင္းနဲ႔ Sermester ႏွစ္ခု တက္ေရာက္ ရမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ဝင္ခြင့္အေနနဲ႔ Current International Issues ကို ေရးေျဖနွင့္ႏႈတ္ေျဖနွစ္ခုေျဖဆိုရမွာ ျဖစ္ပါသည္။

အခ်ိန္ျပည့္ ျမန္မာစာဒီပလိုမာသင္တန္း

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား တက္ေရာက္တဲ့ ျမန္မာစာဒီပလိုမာသင္ တန္းျဖစ္ပါတယ္။ အတန္းသုံးမ်ိဳးခြဲျခားထားၿပီး ပထမအတန္း အေနနဲ႔ တ႐ုတ္တကၠသိုလ္ေတြက ျမန္မာစာအထူးျပဳအေနနဲ႔ ဖြင့္ထား ပါတယ္။ သူတို႔မွာ ျမန္မာစာေမဂ်ာဆိုတာရွိပါတယ္။ ျမန္မာစာေမဂ်ာရွိတဲ့အတြက္ သူတို႔ေတြက ပထမႏွစ္ကေန ေနာက္ဆုံးႏွစ္ထိ သင္ၾကားရပါတယ္။ တတိယႏွစ္ေရာက္ရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လာေနရတယ္။ လာတဲ့အခါမွာ ရန္ကုန္ (ႏိုင္ငံျခားဘာသာ) သုိ႔ မႏၲေလး (ႏိုင္ငံျခားဘာသာ) တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ သူတို႔ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ အစီအစဥ္နဲ႔ လာတတ္ရပါတယ္။ အခ်ိဳ႕တကၠသိုလ္ေတြက ၂ ေက်ာင္းလုံးနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္တာေတြ ရွိတယ္။

အုပ္စုလိုက္ ေရာက္လာတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒုတိယအုပ္စုကေတာ့ အခ်ိဳ႕ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စီးပြားေရးလာလုပ္မယ္လို႔ ရည္ရြယ္ထားတဲ့သူေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လာတက္ၾကတယ္။ တတိယအတန္းကေတာ့ ၂ ႏွစ္ တက္မယ္ ဘြဲ႕ေတာ့ မယူဘူး။ ဒီပလိုမာလက္မွတ္ပဲ လာယူတာ ေတြရွိပါတယ္။

Certificate in Interpretation Course (English)

Certificate in Interpretation Course(English) ကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက အသိအမွတ္ျပဳထားတဲ့ တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွဘြဲ႕ ရရွိထားသူေတြ ေလၽွာက္ထားႏိုင္ၿပီး သင္တန္းခ်ိန္မွာ တနလၤာ၊ ဗုဒၶဟူး၊ ေသာၾကာညေန ၅:၂ဝ မွ ၇ နာရီအထိ တက္ေရာက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျခာက္လသင္တန္းျဖစ္ၿပီး ေငြက်ပ္တစ္သိန္းက်သင့္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ English Language Proficiency Test ကို ေျဖဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Certificate in French Translation and Interpretation

Certificate in French Translation and Interpretation ကို ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္နဲ႔ မႏၲေလးႏိုင္ငံျခား ဘာသာတကၠသိုလ္မွ ေပးအပ္တဲ့ ျပင္သစ္ဘာသာ ဘြဲ႕လြန္ဒီပလိုမာ ဒုတိယႏွစ္ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား၊ ဝိဇၨာဘြဲ႕ႀကိဳဒုတိယ ႏွစ္ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား၊ CHRD သင္တန္းေတြမွာ ျပင္သစ္ဘာသာ Intermediate Level 1 ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား၊ ျပင္သစ္ ဘာသာကို DELF A2 အဆင့္ေအာင္ျမင္ၿပီး b1 အဆင့္ရရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ ႏိုင္ၿပီး သင္တန္းခ်ိန္မွာ တနလၤာ၊ ဗုဒၶဟူး၊ ေသာၾကာညေန ၅း၂ဝ မွ ည ၇ နာရီအထိျဖစ္ပါတယ္။

ေျခာက္လသင္တန္းျဖစ္ၿပီး ေငြက်ပ္တစ္သိန္းက်သင့္မွာ ျဖစ္ပါသည္။ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေျဖဆိုဖို႔ မလိုအပ္ပါဘူး။ ဝင္ခြင့္ေျဖဆိုမယ့္ သူေတြအေနနဲ႔ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲေအာင္လက္မွတ္ မိတၱဴနဲ႔မူရင္း၊ ဘြြဲ႕လက္မွတ္/ဒီပလိုမာေအာင္လက္ မွတ္မိတၱဴနဲ႔မူရင္း၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား မိတၱဴနဲ႔မူရင္း၊ Passport Size ဓာတ္ပုံ ၄ ပုံတို႔ကို ယူေဆာင္လာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဌာန (ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္) ဘာသာစကား သင္တန္းလူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဌာန (ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္) တြင္လည္း
ဘာသာစကား သင္တန္းကိုလည္း ႏွစ္စဥ္ေခၚယူလ်က္ရွိပါတယ္။

တ႐ုတ္၊ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမန္၊ အီတာလ်ံ၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ ႐ုရွား၊ စပိန္၊ ထိုင္းနွင့္ ျမန္မာဘာသာ သင္တန္းမ်ားဖြင့္ လွစ္မည္ျဖစ္သျဖင့္ အြန္လုိင္းကေနလည္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါ တယ္။ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ အခ်ိန္ပိုင္း သင္တန္းအား ေရြးခ်ယ္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။ ပညာအရည္အခ်င္းအေနနဲ႔ တကၠသိုလ္ ဝင္စာေမးပြဲေအာင္ တင္ျပရန္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္လက္မွတ္ မူရင္းႏွင့္မိတၱဴ(သို႔) အမွတ္စာရင္း မူရင္းႏွင့္မိတၱဴ၊ မွတ္ပံုတင္မူရင္း ႏွင့္မိတၱဴ (သို႔) ဘြဲ႕လက္မွတ္မူရင္းႏွင့္မိတၱဴ၊ ဓာတ္ပံု (၃) ပံု၊ (online တြင္ စတင္ေလွ်ာက္ထားၿပီး မိမိအမည္အား လက္ခံေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေတြ႕ရွိၿပီးမွ သာ ေက်ာင္းသို႔ ယူေဆာင္လာရမည့္ အေထာက္အထား မ်ားျဖစ္တင္ျပရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Online မွ ေလွ်ာက္လႊာတင္ သြင္းရာတြင္ ျပည့္စံုစြာျဖည့္စြက္ထားၿပီး ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခား ဘာသာ တကၠသုိလ္ Sever သို႔ အရင္ေရာက္ရွိလာေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ဦးစားေပးအစီအစဥ္ အတိုင္း လက္ခံေပးတာျဖစ္ပါတယ္။

English Interpretation သင္တန္း

ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္မွ English Interpretation Course ကို ဇြန္လ (၃) ရက္မွာ စတင္ဖြင့္လွစ္ မွာျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္က အေမရိ ကန္သံ႐ံုးဝန္ထမ္းမ်ားကိုသာ Exclusive Training ေပးေနတဲ့ သင္တန္းကို အမ်ားျပည္သူအတြက္ စတင္ဖြင့္လွစ္ေပးလ်က္ ရွိပါတယ္။

-ေဝေဝ

[ Unicode]

ရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာသာ တက္ကသိုလ်မှ သင်တန်းများ လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးမှုဌာန ရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာ သာတက္ကသိုလ်တွင် တရုတ်၊ အင်္ဂလိပ်၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမန်၊ အီတာလျံ၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ ရုရှား၊ စပိန်၊ ထိုင်းနှင့် မြန်မာဘာသာ သင်တန်းများကို တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ YUFL သို့ တက်မယ်ဆိုရင် အွန်လိုင်းကနေပဲ လျှောက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တက်ရောက်လို သူတွေဟာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်မှာ www.yufl.edu.mm/chrd သို့ ဝင်ရောက်ပြီး မြန်မာကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေဆိုရင် Local student button ကိုနှိပ်ကာ ဖောင်ဖြည့်ရမှာဖြစ်ပြီး နိုင်ငံခြားသား ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေဆိုရင် intern-ational student button ကို နှိပ်ကာ ဖြည့်စွက်လျှောက်ထား နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။သင်တန်းကာလအနေနဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာ သာ ၃ လ၊ ကျန် ဘာသာတွေအနေနဲ့ကတော့ ၆ လကြာမြင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

အချိန်ပိုင်း၊ အချိန်ပြည့် မဟာဝိဇ္ဇာ၊ ဒီပလိုမာသင်တန်းများ ရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာသာ တက္ကသိုလ်မှာ မဟာဝိဇ္ဇာအချိန် ပြည့်သင်တန်းတွေဖြစ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာကို နိုင်ငံခြားဘာသာအဖြစ် သင်ကြားခြင်းအချိန် ပြည့် ၂ နှစ်သင်တန်း၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ဒီပလိုမာ ၁ နှစ်သင်တန်း၊ အီတာလျံအချိန် ပြည့် ၂ နှစ်သင်တန်း၊ အထွေထွေ ဘာသာဗေဒ အချိန်ပိုင်း ၂ နှစ်သင်တန်းနှင့် အချိန်ပိုင်း ၄ နှစ်သင်တန်းတွေဖြစ်တဲ့ တရုတ်၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမန်၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ ရုရှား၊ ထိုင်းဘာသာသင်တန်း တွေကိုလည်း ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိပါတယ်။

သင်တန်းဝင်ခွင့်အတွက် လိုအပ်ချက်တွေကတော့ မဟာဝိဇ္ဇာ (အင်္ဂလိပ်ဘာသာကို နိုင်ငံခြားဘာသာအဖြစ် သင်ကြားခြင်း) ပထမနှစ်သင်တန်း တက်ရောက်ရန်အတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ အရည်အချင်းနှင့် ပြည့်စုံသူ၊ ဒီပလိုမာ ဘွဲ့သင်တန်းတွေအတွက် နိုင်ငံတော်က အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားသူ၊ အထွေထွေ ဘာသာဗေဒ သင်တန်းအတွက် နိုင်ငံတော်က အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ ၀ိဇ္ဇာဘွဲ့ တစ်ခုခု ရရှိထားသူ၊ အခြား ဘွဲ့ရရှိထားသူတွေအနေနဲ့လည်း ဒီဘာသာရပ်နှင့် ဆက်စပ် နှီးနွယ်တဲ့ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ များ(ဘာသာပြန်၊ စကားပြန်
ပြုလုပ်သူများ၊ ဘာသာစကား သင်ကြားသူများ၊ သတင်းမီဒီယာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူများ) လည်း လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။

Diploma in China Studies

Diploma in China Studies တက်ရောက် လိုသူတွေအနေနဲ့ ရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာသာ တက္ကသိုလ်၊ မန္တလေးနိုင်ငံခြားဘာသာ တက္ကသိုလ်တွေက တရုတ်ဘာသာ အထူးပြုဘွဲ့နဲ့ ဒီပလိုမာ အောင်လက်မှတ် ရရှိသူတွေ (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံတော်အစိုးရက အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ ရရှိထားပြီး ၂ နှစ်အတွင်း ဖြေဆိုထားတဲ့ တရုတ်ဘာသာ အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲ HSK Level 3 နဲ့အထက် အောင်မြင်ပြီးသူတွေ ဖြစ်ရမှာဖြစ် ပြီး သင်တန်းချိန်တွေမှာ တနင်္လာ မှ သောကြာနေ့၊ နံနက် ရ နာရီမှ ၉ နာရီအထိ တက်ရောက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။၂ နှစ်သင်တန်းဖြစ်ပြီး Semester တစ်ခုကို ငွေကျပ်ငါးသောင်းနဲ့ Semester လေးခု တက်ရောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲအနေဖြင့် အင်္ဂလိပ်နဲ့ တရုတ်ဘာသာကို ဖြေဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းသို့ တက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူတွေအနေနဲ့ ဒုတိယစာသင်နှစ် ဒုတိယပညာသင်နှစ်ဝက်တွင် ဘွဲ့ယူစာတမ်းပြုစု တင်သွင်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

Diploma in International Relations

Diploma in International Relations ကို နိုင်ငံတော်အစိုးရက အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ ရရှိထားသူ တွေလျှောက်ထားနိုင်ပြီး သင်တန်းချိန်မှာ တနင်္လာမှ သောကြာ နေ့၊ နံနက် ရ နာရီမှ ၉ နာရီအထိ တက်ရောက်ရမှာ ဖြစ်ပါသည်။ ကိုးလသင်တန်းဖြစ်ပြီး Semester တစ်ခုကို ငွေကျပ်ငါးသောင်းနဲ့ Sermester နှစ်ခု တက်ရောက် ရမှာ ဖြစ်ပါသည်။ ဝင်ခွင့်အနေနဲ့ Current International Issues ကို ရေးဖြေနှင့်နှုတ်ဖြေနှစ်ခုဖြေဆိုရမှာ ဖြစ်ပါသည်။

အချိန်ပြည့် မြန်မာစာဒီပလိုမာသင်တန်း

နိုင်ငံခြားသားများ တက်ရောက်တဲ့ မြန်မာစာဒီပလိုမာသင် တန်းဖြစ်ပါတယ်။ အတန်းသုံးမျိုးခွဲခြားထားပြီး ပထမအတန်း အနေနဲ့ တရုတ်တက္ကသိုလ်တွေက မြန်မာစာအထူးပြုအနေနဲ့ ဖွင့်ထား ပါတယ်။ သူတို့မှာ မြန်မာစာမေဂျာဆိုတာရှိပါတယ်။ မြန်မာစာမေဂျာရှိတဲ့အတွက် သူတို့တွေက ပထမနှစ်ကနေ နောက်ဆုံးနှစ်ထိ သင်ကြားရပါတယ်။ တတိယနှစ်ရောက်ရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ လာနေရတယ်။ လာတဲ့အခါမှာ ရန်ကုန် (နိုင်ငံခြားဘာသာ) သို့ မန္တလေး (နိုင်ငံခြားဘာသာ) တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ သူတို့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ အစီအစဉ်နဲ့ လာတတ်ရပါတယ်။ အချို့
တက္ကသိုလ်တွေက ၂ ကျောင်းလုံးနဲ့ ချိတ်ဆက်တာတွေ ရှိတယ်။

အုပ်စုလိုက် ရောက်လာတာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒုတိယအုပ်စုကတော့ အချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စီးပွားရေးလာလုပ်မယ်လို့ ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေ တော်တော်များများ လာတက်ကြတယ်။ တတိယအတန်းကတော့ ၂ နှစ် တက်မယ် ဘွဲ့တော့ မယူဘူး။ ဒီပလိုမာလက်မှတ်ပဲ လာယူတာ တွေရှိပါတယ်။

Certificate in Interpretation Course (English)

Certificate in Interpretation Course(English) ကို နိုင်ငံတော်အစိုးရက အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ ရရှိထားသူတွေ လျှောက်ထားနိုင်ပြီး သင်တန်းချိန်မှာ တနင်္လာ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ သောကြာညနေ ၅:၂ဝ မှ ရ နာရီအထိ တက်ရောက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခြောက်လသင်တန်းဖြစ်ပြီး ငွေကျပ်တစ်သိန်းကျသင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ English Language Proficiency Test ကို ဖြေဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။

Certificate in French Translation and Interpretation

Certificate in French Translation and Interpretation ကို ရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်နဲ့ မန္တလေးနိုင်ငံခြား ဘာသာတက္ကသိုလ်မှ ပေးအပ်တဲ့ ပြင်သစ်ဘာသာ ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ ဒုတိယနှစ်အောင်မြင်ပြီးသူများ၊ ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ကြိုဒုတိယ နှစ်အောင်မြင်ပြီးသူများ၊ CHRD သင်တန်းတွေမှာ ပြင်သစ်ဘာသာ Intermediate Level 1 အောင်မြင်ပြီးသူများ၊ ပြင်သစ် ဘာသာကို DELF A2 အဆင့်အောင်မြင်ပြီး b1 အဆင့်ရရှိသူများ တက်ရောက် နိုင်ပြီး သင်တန်းချိန်မှာ တနင်္လာ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ သောကြာညနေ ၅း၂ဝ မှ ည ရ နာရီအထိဖြစ်ပါတယ်။

ခြောက်လသင်တန်းဖြစ်ပြီး ငွေကျပ်တစ်သိန်းကျသင့်မှာ ဖြစ်ပါသည်။ ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။ ဝင်ခွင့်ဖြေဆိုမယ့် သူတွေအနေနဲ့ တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်လက်မှတ် မိတ္တူနဲ့မူရင်း၊ ဘွွဲ့လက်မှတ်/ဒီပလိုမာအောင်လက် မှတ်မိတ္တူနဲ့မူရင်း၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား မိတ္တူနဲ့မူရင်း၊ Passport Size ဓာတ်ပုံ ၄ ပုံတို့ကို ယူဆောင်လာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးမှုဌာန (ရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်) ဘာသာစကား သင်တန်းလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးမှုဌာန (ရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်) တွင်လည်းဘာသာစကား သင်တန်းကိုလည်း နှစ်စဉ်ခေါ်ယူလျက်ရှိပါတယ်။

တရုတ်၊ အင်္ဂလိပ်၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမန်၊ အီတာလျံ၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ ရုရှား၊ စပိန်၊ ထိုင်းနှင့် မြန်မာဘာသာ သင်တန်းများဖွင့် လှစ်မည်ဖြစ်သဖြင့် အွန်လိုင်းကနေလည်း လျှောက်ထားနိုင်ပါ တယ်။ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ အချိန်ပိုင်း သင်တန်းအား ရွေးချယ် လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ ပညာအရည်အချင်းအနေနဲ့ တက္ကသိုလ် ဝင်စာမေးပွဲအောင် တင်ပြရန် စာရွက်စာတမ်းများ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်လက်မှတ် မူရင်းနှင့်မိတ္တူ(သို့) အမှတ်စာရင်း မူရင်းနှင့်မိတ္တူ၊ မှတ်ပုံတင်မူရင်း နှင့်မိတ္တူ (သို့) ဘွဲ့လက်မှတ်မူရင်းနှင့်မိတ္တူ၊ ဓာတ်ပုံ (၃) ပုံ၊ (online တွင် စတင်လျှောက်ထားပြီး မိမိအမည်အား လက်ခံကြောင်း ကြေညာချက်တွင် တွေ့ရှိပြီးမှ သာ ကျောင်းသို့ ယူဆောင်လာရမည့် အထောက်အထား များဖြစ်တင်ပြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

Online မှ လျှောက်လွှာတင် သွင်းရာတွင် ပြည့်စုံစွာဖြည့်စွက်ထားပြီး ရန်ကုန်နိုင်ငံခြား ဘာသာ တက္ကသိုလ် Sever သို့ အရင်ရောက်ရှိလာသော လျှောက်လွှာများကို ဦးစားပေးအစီအစဉ် အတိုင်း လက်ခံပေးတာဖြစ်ပါတယ်။

English Interpretation သင်တန်း

ရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာသာ တက္ကသိုလ်မှ English Interpretation Course ကို ဇွန်လ (၃) ရက်မှာ စတင်ဖွင့်လှစ် မှာဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်က အမေရိ ကန်သံရုံးဝန်ထမ်းများကိုသာ Exclusive Training ပေးနေတဲ့ သင်တန်းကို အများပြည်သူအတွက် စတင်ဖွင့်လှစ်ပေးလျက် ရှိပါတယ်။