September 20, 2018

ယေန႔ “ဧရာမနည္းပညာေခတ္” ကို 5G ျဖင့္ စတင္ဖြင့္လွစ္

[ Zawgyi ]

James Wu၊ Huawei အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသဆုိင္ရာ ဥကၠ႒

၂၀၅၀ တြင္ မည္သည့္နည္းပညာမ်ား ထြက္ေပၚလာမည္ကို ေသခ်ာစြာသိရွိဖို႔ရာ မျဖစ္ႏိုင္သည္မွာ အထင္အရွားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဧရာမနည္းပညာေခတ္သည္ 5G ေပၚထြက္လာမႈႏွင့္အတူ ဧကန္မုခ်စတင္လာၿပီ ျဖစ္သည္။

ေျဖာင္းခ်န္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဆာင္းရာသီအိုလံပစ္ အားကစားပြဲေတာ္ က ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို 5G အသံုးျပဳမႈအား ပထမဦးဆံုး ၾကည့္ရႈခြင့္ ေပးလိုက္ပါသည္။ ဆီးႏွင္းပြင့္မ်ားႏွင့္ ေရခဲတံုးမ်ားကိုပင္ အႏုစိတ္ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ေသာ ultra-HD စနစ္ျဖင့္ အားကစားပြဲြဲးမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္ လ်က္ရွိသည္။ ဒ႐ုန္းမ်ားက အခ်ိန္မေရြးပ်ံသန္း ႐ိုက္ကူးရန္ အသင့္ျဖစ္ေနၿပီး live ေဒတာမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ပို႔ေဆာင္ေပးေနသည္။ ၃၆၀ ဒီဂရီျပည့္ ျမင္ကြင္းက်ယ္ virtual reality (VR) နည္းပညာက ၾကည့္႐ႈသူမ်ားအား အားကစားကြင္း၏ ေထာင့္တုိင္းကို လႊမ္းၿခံဳ၍ ၾကည့္ျမင္ခံစားရေစသည္။ ၾကည့္႐ႈသူတို႔အား ၿပိဳင္ပြဲဝင္အားကစားသမား ၏ ေဘးမွ အတူတြဲဖက္လုိက္ပါ၍ ႏွင္းေလွ်ာစီးေနရသကဲ့သို႔ ခံစားရေစႏိုင္သည္။ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ Gangwon (ဂန္ဝန္) ျပည္နယ္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေဒသတစ္ခုျဖစ္ေသာ ေျဖာင္းခ်န္သည္ 5G နည္းပညာကို ကမာၻ႔ပထမဆံုးတပ္ဆင္ အသံုးျပဳသည့္ေနရာ ျဖစ္ပါသည္။ ေမာင္းသူမဲ့ကားမ်ား၊ ဒ႐ုန္းမ်ား၊ သံုးဖက္ျမင္နည္းပညာႏွင့္ ေတာဝက္မ်ားကိုပင္ အလိုအေလ်ာက္ ေျခရာခံေထာက္လွမ္းသိရိွၿပီး ေမာင္းထုတ္ေပးႏိုင္ေသာ smart box မ်ား ကဲ့သို႔ အလံုးစံုခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကမာၻတစ္ခုတြင္ ပ႐ုိဂရမ္အမ်ားအျပား၏ အေရးႀကီးသည့္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို ၎ကကြ်န္ေတာ္တို႔တုိ႔အား ျပသလုိက္ပါသည္။ ထိုအရာအားလံုးသည္ 5G မရိွဘဲႏွင့္ ျဖစ္လာႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။

သို႔ေသာ္ ယင္းက တကယ့္ 5G ကမာၻသည္ မည္သုို႔ျဖစ္ေပၚလာလိမ့္မည္ ကို အျမည္းအေနျဖင့္ သိရွိေစ႐ံုမွ်သာ ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ အနည္းငယ္ေက်ာ္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာ (ICT) သည္ “လိႈင္းလံုး”မ်ား သ႑ာန္ နည္းပညာ စဥ္ဆက္မျပတ္ ထြက္ေပၚလာမႈပံုစံျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လ်က္ ရိွပါသည္။ အေစာပိုင္း Mainframe ကြန္ပ်ဴတာႀကီးမ်ားမွ ယေန႔ေခတ္ စမတ္စက္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ Internet of Things (IoT) အထိ ကြန္ရက္ဝင္ေရာက္မႈသည္ ပိုမိုျမန္ဆန္လာၿပီး စက္ပစၥည္းအမ်ားအျပားႏွင့္ သက္ရွိမ်ားသည္ပင္ ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လာၾကသည္။ သင္စိတ္ကူးၾကည့္သည့္ အတိုင္းပင္ ဤနည္းပညာလိႈင္းသစ္က ယူေဆာင္လာသည့္ ယင္းဧရာမနည္းပညာသည္ အလြန္႔အလြန္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္မားေသာ ဆက္သြယ္မႈမ်ား၏ “ေျမဆီလႊာ”ထဲမွ ထိုးထြက္လာသည့္ အသံုးဝင္မႈ “မ်ဳိးစိတ္” သစ္တစ္ခု ျဖစ္ဖြယ္ရာရိွပါသည္။

႐ိုးရွင္းစြာ ရွင္းျပရလ်ွင္ 5G က 4G ထက္ အဆဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီသည့္ ပိုမိုျမန္ဆန္ေသာ ျမန္ႏႈန္းမ်ားကို သယ္ေဆာင္လာပါလိမ့္မည္။ အနာဂတ္တြင္ မည္သို႔ေသာ ဧရာမနည္းပညာႀကီးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမင္ေတြ႕ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းသင့္ပါသနည္း။ အမွန္စင္စစ္အားျဖင့္ ထိုအနာဂတ္သည္ မညီမညာ ျပန္႔က်ဲလ်က္ရွိေသာ္လည္း တကယ့္လက္ေတြ႔တြင္ ျဖစ္ႏွင့္ေနၿပီး ျဖစ္သည္။ အေရးႀကီးသည့္ ေခတ္စီးေၾကာင္း အေရြ႕ေပၚအေျခခံၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ပညာရွင္မ်ား မွ ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

ျပည့္ျပည့္စံုစံု ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ရိွသည့္ ကမာၻတစ္ခု

ျပည့္ျပည့္စံုစံု ဆက္သြယ္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာလံုးဥႆံု ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွသည့္ ကမာၻတစ္ခု ကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ ျမဳပ္ႏွံထားေသာ ခ်စ္(ပ္)ျပား ဘီလ်ံေပါင္းမ်ားစြာမွ ထုတ္လႊတ္သည့္ႀကီးမားေသာ ေဒတာ ေရစီးေခ်ာင္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ဖို႔ မွန္ကန္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို မျဖစ္မေနရွာေဖြၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 5G သည္ ယင္းနည္းလမ္းမ်ား ကို ရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ အဓိက ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။

အျပည့္အဝ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကမာၻတစ္ခု၏က်င့္သံုးမႈတစ္ခုျဖစ္ေသာ ေမာင္းသူမဲ့ကားမ်ားက အမွန္တကယ္ပင္ လ်င္ျမန္စြာ လက္ေတြ႔ျဖစ္ေပၚ လာပါသည္။ ၎၏ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ဆက္သြယ္မႈမ်ား ႏွင့္ ေဒတာ အသြားအလာ ၾကန္႔ၾကာမႈႏႈန္းနည္းပါးျခင္းတို႔ႏွင့္အတူ 5G သည္ ေမာင္းသူမဲ့စနစ္ကို ထြက္ေပၚလာေစရန္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအား ကူညီရန္ သမား႐ိုးက်ကားမ်ားတြင္ ေမာင္းသူမဲ့ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းကို ထည့္သြင္းႏိုင္သည္။ အသစ္စက္စက္ ေမာင္းသူမဲ့ ကားမ်ားကိုလည္း မွ်ေဝသံုးစြဲႏိုင္ေသာရင္းျမစ္မ်ားအျဖစ္ ဖန္တီးႏိုင္ပါသည္။ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာကားမ်ားသည္ ယာဥ္အသြားအလာပံုစံကို ေျပာင္းပစ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး လူအမ်ားစုက ကိုယ္ပိုင္ကားမ်ားကို လိုအပ္ေတာ့မည္ မဟုတ္ဘဲ ယာဥ္ရပ္နားရန္ေနရာမ်ားကိုလည္း ေနအိမ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ပန္းၿခံမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကားမ်ားေႀကာင့္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ားလည္း သိသိသာသာ ေလ်ာ့က်သြားမည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၅၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ လူတို႔က ပထမဦးစားေပးအေနျဖင့္ ကားမ်ားကို ေမာင္းသူမဲ့ ေမာင္းႏွင္သင့္ သည္ဟု ေတြးျမင္ေကာင္း ေတြးျမင္ႏိုင္ပါသည္။ စက္ယႏၱရားမ်ား၊ ေဒတာဖန္တီးမႈႏွင့္ ေဒတာလဲလွယ္မႈတို႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစရန္ ျပည့္စံုစြာ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ စက္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ မွတ္ဥာဏ္တု artificial intelligence (AI) ထည့္သြင္းထားေသာ ကားမ်ားသည္ လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ ႐ႈပ္ေထြးေသာ အေျခအေနမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာ၌ သိသိသာသာ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာပါလိမ့္မည္။ ယခုပင္လွ်င္ သင္က ေလယဥ္မွဴးမ်ားကို autopilot စနစ္ ပိတ္ၿပီး ယခင္က ကဲ့သို ေခါင္းေဆာင္းဦးထုပ္မ်ားႏွင့္ ေလကာမ်က္မွန္မ်ားျဖင့္သာ သူတုိ႔ဘာသာ ေတာက္ေလွ်ာက္ထိန္းခ်ဳပ္၍ ေလယာဥ္ဆင္းသက္ေစရန္ ေတာင္းဆိုလာပါက ေလယာဥ္မွဴးမ်ားအဖို႔ အခက္ႀကံဳ ရေပေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ေဒတာမ်ားျဖင့္ ေမာင္းႏွင္လည္ပတ္ေနေသာ ကမာၻ

အတုိင္းအတာႀကီးမားၿပီး ဆန္းသစ္တီထြင္မႈရွိကာ ပံုမွန္ေတြ႔ရေလ့ရိွသည့္ ေဒတာအသံုးခ်မႈမ်ား က ကိစၥအေတာ္မ်ားမ်ားကို ပိုမိုလြယ္ကူလာေစမည္ျဖစ္သည္။ မ်ားျပားလွသည့္ တြက္ခ်က္မႈမ်ားကို သံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ကီလိုမီတာရာေပါင္းမ်ားစြာ ကြာေဝးေသာ ဂိုေဒါင္မ်ားတြင္ ပိုမိုျပဳလုပ္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ – သင္က မိုဘိုင္းလ္လက္ေထာက္တစ္ေယာက္ကို ေတာင္းဆုိမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ပါက၎သည္ကမာၻ႔တစ္ဖက္ျခမ္းရွိ ေဒတာစင္တာတစ္ခု၏ ကြန္ပ်ဴတာ တစ္ခုတြင္ အေျဖရွာေပးလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ 5G က လြန္စြာႀကီးမားေသာ ေဒတာစီဆင္းမႈမ်ား ကို အလိုက္သင့္ျဖစ္ေစမည့္ ဧရာမပိုက္လိုင္းမ်ား ကို စီစဥ္ေပးလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

၂၁ ရာစုကို ေဒတာဟုေခၚေသာ အခ်က္အလက္မ်ားက ေမာင္းႏွင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုအခါ လူအမ်ားမွ တညီတညြတ္တည္း လက္ခံေနၾကၿပီျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ ၁၆၃၈ ခုႏွစ္က ဂယ္လီလီယို၏ အဆိုတစ္ရပ္မွ ဆင္းသက္လာျခင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ဂယ္လီလီယိုက သဘာဝျဖစ္စဥ္ အားလံုးကို သခ်ၤာနည္းျဖင့္ ေဖာ္ျပႏိုင္သည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကမာၻေပၚတြင္ အျဖစ္အပ်က္ အားလံုးမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ာကို ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာ စုေဆာင္းျခင္းအားျဖင့္ ၎အျဖစ္အပ်က္မ်ားအား ပိုမိုနားလည္ၿပီး တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္သည့္ ေခတ္သစ္တစ္ခုျဖစ္ေပၚလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆင့္ျမင့္ ICT၊ big data ႏွင့္​ ဉာဏ္ရည္တု AI နည္းပညာမ်ားက ယင္းတို႔တို လက္ေတြ႕အမွန္တကယ္ ျဖစ္လာေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဥပမာ – အနာဂတ္တြင္ ကြ်န္ေတာ္္တုိ႔သည္ ေရာဂါမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ စစ္ေဆးကုသမည္နည္း။ ကြန္ပ်ဴတာထဲရွိွ ေဒတာအစုအေဝးတစ္ခု ကလည္း ကမာၻ႔အေတာ္ဆံုးဆရာဝန္ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္လာႏုိင္သည္။ ၎အခ်က္အလက္အစုအေဝးသည္ ေရာဂါ အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခုစီတိုင္းကို မွတ္မိႏိုင္ပါသည္။ မ်ဳိးဗီဇပိုင္းျခား စိတ္ျဖာတတ္ျခင္းေၾကာင့္ ၎အခ်က္အလက္အစုအေဝးသည္ ကုသမႈႏွင့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားအၾကား ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းျဖင့္ အထိေရာက္ဆံုးကုသမႈကို ရွာေဖြေပးႏုိင္သည္။ ေရာဂါ ရွာေဖြစစ္ေဆးမႈမ်ား ၊ ေဆး၀ါးသစ္ဒီဇုိင္းႏွင့္ စက္႐ုပ္နည္းပညာသံုး ခြဲစိတ္မႈမ်ားအားလံုးက ႀကီးမားမ်ားျပားေသာ အခ်က္အလက္ စနစ္မ်ားအေပၚတည္မီွေနသည္။ ေနာက္ထပ္ဥပမာတစ္ခု ျပရေသာ္ – အနာဂတ္ တြင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ မည္ကဲ့သို႔ ပညာသင္ေပးၾကမည္နည္း။ တန္းတူညီမွ် ျပည္သူ႔ပညာေရး ၏ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးစီတိုင္းကို ညႊန္ၾကားခ်က္အဆင့္မ်ား စီမံ ထားေပးရန္၊ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာက သင္ၾကားရန္အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးျဖစ္သည္ကို ေလ့လာရန္ႏွင့္ ဆရာမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သည္ ေဒတာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

စစ္မွန္သည့္ကမာၻႏွင့္ ပံုရိပ္ေယာင္ကမာၻတို႔ တစ္ေနရာတည္း၌ ဆံုမႈ

လြန္ခဲ့ေသာ ၂၅ ႏွစ္ထက္မနည္းသည့္ အခ်ိန္ကတည္းက လူတို႔သည္ VR ေပၚေပါက္လာျခင္းကို ေမွ်ာ္မွန္းေတြးဆ ၾကည့္လာခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ထိုစဥ္က နည္းပညာရွင္မ်ား သည္ အင္တာနက္ကို လက္လွမ္းမမွီႏိုင္ခဲ့ၾကေပ။ ရွိခဲ့သည့္တုိင္ သူတို႔သည္ အလြန္ႀကီးမားေသာ ကြန္ပ်ဴတာႀကီးအား တယ္လီဖုန္းလိုင္းႏွင့္ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ရန္ modem (ကြန္ပ်ဴတာအခ်င္းခ်င္း အခ်က္အလက္မ်ား လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ေပးပို႔ႏိုင္ေရးအတြက္ တယ္လီဖုန္းလုိင္းႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ကို ဆက္သြယ္ေပးေသာကိရိယာ) ကို ေစာင့္ဆုိင္းခဲ့ရေပမည္။ သို႔ေသာ္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားၾကာလာေသာအခါ သင့္မိုဘိုင္းဖုန္း သို႔မဟုတ္ သင့္စားပြဲတင္ကြန္ပ်ဴတာမွတစ္ဆင့္ အင္တာနက္အသံုးျပဳရန္ အလို႔ငွာ ထိုနည္းက ေခတ္ကုန္သြားႏုိင္ေပသည္။ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္စြမ္းရွိေသာ ကမာၻတြင္ ကြ်န္ေတာ္္တုို႔ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ အရာရာတုိင္း၌ ကြန္ပ်ဴတာသံုးစြဲႏုိင္သည့္ စြမ္းရည္ရွိေသာအခါ ကေလးမ်ားက ကြန္ပ်ဴတာသည္ အတိအက်အားျဖင့္ မည္သည့္အရာျဖစ္သည္ဟု အံ့အားသင့္ ေကာင္း အံ့အားသင့္ႏိုင္သည္။

စစ္မွန္ေသာ ကမာၻႏွင့္ ပံုရိပ္ေယာင္ကမာၻတို႔ တစ္ေနရာတည္း၌ ဆံုျခင္းကို VR ၏ သံုးဖက္ျမင္ကြင္း အေတြ႔အႀကံဳမွတဆင့္ ရရွိလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ယာဥ္ေရွ႕ေလကာမွန္မ်ား သို႔မဟုတ္ စမတ္ဖုန္းကဲ့သို႔ အသံုးဝင္ေသာ ဂူဂဲလ္မ်က္မွန္ တို႔ကဲ့သို႔အရာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳသည့္ augmented reality (AR) နည္းပညာမွလည္း ျဖစ္ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။ အေစာဆံုးကနဦးနည္းပညာရွင္မ်ား၏ အိပ္မက္မ်ား သည္ 5G ေပၚေပါက္လာျခင္း၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ လက္ေတြ႔ အမွန္တကယ္ျဖစ္လာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ကြန္ရက္မ်ားက VR ႏွင့္ AR အသံုးခ်မႈမ်ား ကို ပံ့ပိုးေပးရန္ ႀကီးမားမ်ားျပားေသာ ေဒတာအဆက္အသြယ္မ်ား ကို စီစဥ္ေပးႏိုင္သည္။ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ တြက္ခ်က္ျခင္းကို လုိအပ္သည့္ ေဒတာအသြားအလာၾကန္႔ၾကာမႈႏႈန္းနည္းပါးျခင္းကိုလည္း ေပးစြမ္း ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ – စိတ္ကူးယဥ္ သိပၸံဇာတ္ကားမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ဗီဒီယိုမ်ားကို သံုးဖက္ျမင္ပံုစံျဖင့္ ျပသရန္အလို႔ငွာ AR ကို နားလည္ရန္ႏွင့္ လက္ေတြ႔ကမာၻျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္လိုအပ္ၿပီး ယင္း၏အနက္ႏွင့္ အက်ယ္ တို႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ကို ေလ့လာ၊ ဆက္စပ္၊ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူတို႔၏ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို နားလည္ေအာင္နိုင္ေစရန္ ႀကိဳးစားၿပီး ခြဲျခားေဖာ္ထုတ္ရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ မွန္ကန္ေသာ ရလဒ္မ်ားကို မွန္ကန္ေသာ အေနအထားမ်ားတြင္ ျပသလာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားက ပိုမို ေပါ့ပါးလာသျဖင့္ ၎တို႔သည္ အားေကာင္းေသာ အေဝးထိန္းကြန္ပ်ဴတာမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ဆက္သြယ္ရန္ လိုအပ္လာသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ ေဒတာကို ပိုက္လိုင္းတစ္ခုျဖင့္ ေပးပို႔ထုတ္လႊင့္ႏိုင္ပါ က ယင္းတခ်ိန္တည္းတြင္ ေဒတာ၏ အနက္ႏွင့္ အက်ယ္သည္လည္း ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ ကဲ့သို႔ပင္ ျပန္႔ကားသြားမည္ ျဖစ္သည္။

အနာဂတ္ကို ေမွ်ာ္ေတြးျပင္ဆင္ရန္အလုိ႔ငွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားကို အေျခခံ႐ူပေဗဒ၊ ဇီဝ-မ်ဳိးဗီဇနည္းပညာ၊ စြမ္းအင္သစ္၊ ပစၥည္းသစ္ႏွင့္ အာကာသခရီး ကဲ့သို႔ေသာ နယ္ပယ္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ျဖန္႔က်က္စိတ္ကူးၾကည့္ႏိုုင္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အနာဂတ္တြင္ မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ားျဖင့္ ျပည္နွက္ေနေသာ္လည္း ေသခ်ာသည့္အရာမွာ ICT သည္ နည္းပညာသစ္မ်ား၏ အသံုးခ်မႈမ်ားအတြက္ အေျခခံအေဆာက္အအံု ျဖစ္လာမည္ဆို သည့္အခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္ ေလကဲ့သို႔ပင္ ေနရာတိုင္းတြင္ ရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။ အရာအားလံုး က အဖူးအရြက္မ်ား ရွင္သန္ႀကီးထြားလာျခင္းႏွင့္ အဆို႔အေညႇာင့္ေပါက္လာျခင္းတို အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ေျမဆီလႊာလည္း ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

ဒီဂ်စ္တယ္ကမာၻကို လူတုိင္း၊ အိမ္တုိင္းႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းတုိင္း လက္လွမ္းမီလာႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ အလံုးစံုခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး အသိဉာဏ္ရိွေသာ ကမာၻႀကီးတည္ေဆာက္ရန္ အတူတကြ ႀကိဳးပမ္းၾကပါစို႔။

========================

[ Unicode ]

ယနေ့ “ဧရာမနည်းပညာခေတ်” ကို 5G ဖြင့် စတင်ဖွင့်လှစ်

===================

James Wu၊ Huawei အရှေ့တောင်အာရှဒေသဆိုင်ရာ ဥက္ကဋ္ဌ

၂၀၅၀ တွင် မည်သည့်နည်းပညာများ ထွက်ပေါ်လာမည်ကို သေချာစွာသိရှိဖို့ရာ မဖြစ်နိုင်သည်မှာ အထင်အရှားပင် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ဧရာမနည်းပညာခေတ်သည် 5G ပေါ်ထွက်လာမှုနှင့်အတူ ဧကန်မုချစတင်လာပြီ ဖြစ်သည်။

ဖြောင်းချန် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဆောင်းရာသီအိုလံပစ် အားကစားပွဲတော် က ကျွန်တော်တို့ကို 5G အသုံးပြုမှုအား ပထမဦးဆုံး ကြည့်ရှုခွင့် ပေးလိုက်ပါသည်။ ဆီးနှင်းပွင့်များနှင့် ရေခဲတုံးများကိုပင် အနုစိတ်တွေ့မြင်နိုင်သော ultra-HD စနစ်ဖြင့် အားကစားပွဲွဲးများကို တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့် လျက်ရှိသည်။ ဒရုန်းများက အချိန်မရွေးပျံသန်း ရိုက်ကူးရန် အသင့်ဖြစ်နေပြီး live ဒေတာများကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ပို့ဆောင်ပေးနေသည်။ ၃၆၀ ဒီဂရီပြည့် မြင်ကွင်းကျယ် virtual reality (VR) နည်းပညာက ကြည့်ရှုသူများအား အားကစားကွင်း၏ ထောင့်တိုင်းကို လွှမ်းခြုံ၍ ကြည့်မြင်ခံစားရစေသည်။ ကြည့်ရှုသူတို့အား ပြိုင်ပွဲဝင်အားကစားသမား ၏ ဘေးမှ အတူတွဲဖက်လိုက်ပါ၍ နှင်းလျှောစီးနေရသကဲ့သို့ ခံစားရစေနိုင်သည်။ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ Gangwon (ဂန်ဝန်) ပြည်နယ် အရှေ့တောင်ပိုင်းရှိ ဝေးလံခေါင်ဖျားဒေသတစ်ခုဖြစ်သော ဖြောင်းချန်သည် 5G နည်းပညာကို ကမ္ဘာ့ပထမဆုံးတပ်ဆင် အသုံးပြုသည့်နေရာ ဖြစ်ပါသည်။ မောင်းသူမဲ့ကားများ၊ ဒရုန်းများ၊ သုံးဖက်မြင်နည်းပညာနှင့် တောဝက်များကိုပင် အလိုအလျောက် ခြေရာခံထောက်လှမ်းသိရှိပြီး မောင်းထုတ်ပေးနိုင်သော smart box များ ကဲ့သို့ အလုံးစုံချိတ်ဆက်ထားသော ကမ္ဘာတစ်ခုတွင် ပရိုဂရမ်အများအပြား၏ အရေးကြီးသည့် အခြေခံသဘောတရားများကို ၎င်းကကျွန်တော်တို့တို့အား ပြသလိုက်ပါသည်။ ထိုအရာအားလုံးသည် 5G မရှိဘဲနှင့် ဖြစ်လာနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။

သို့သော် ယင်းက တကယ့် 5G ကမ္ဘာသည် မည်သိုု့ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မည် ကို အမြည်းအနေဖြင့် သိရှိစေရုံမျှသာ ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ် အနည်းငယ်ကျော်တွင် သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာ (ICT) သည် “လှိုင်းလုံး”များ သဏ္ဍာန် နည်းပညာ စဉ်ဆက်မပြတ် ထွက်ပေါ်လာမှုပုံစံဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လျက် ရှိပါသည်။ အစောပိုင်း Mainframe ကွန်ပျူတာကြီးများမှ ယနေ့ခေတ် စမတ်စက်ပစ္စည်းများ နှင့် Internet of Things (IoT) အထိ ကွန်ရက်ဝင်ရောက်မှုသည် ပိုမိုမြန်ဆန်လာပြီး စက်ပစ္စည်းအများအပြားနှင့် သက်ရှိများသည်ပင် ကွန်ရက်များနှင့် ချိတ်ဆက်လာကြသည်။ သင်စိတ်ကူးကြည့်သည့် အတိုင်းပင် ဤနည်းပညာလှိုင်းသစ်က ယူဆောင်လာသည့် ယင်းဧရာမနည်းပညာသည် အလွန့်အလွန် မြန်နှုန်းမြင့်မားသော ဆက်သွယ်မှုများ၏ “မြေဆီလွှာ”ထဲမှ ထိုးထွက်လာသည့် အသုံးဝင်မှု “မျိုးစိတ်” သစ်တစ်ခု ဖြစ်ဖွယ်ရာရှိပါသည်။

ရိုးရှင်းစွာ ရှင်းပြရလျှင် 5G က 4G ထက် အဆဒါဇင်နှင့်ချီသည့် ပိုမိုမြန်ဆန်သော မြန်နှုန်းများကို သယ်ဆောင်လာပါလိမ့်မည်။ အနာဂတ်တွင် မည်သို့သော ဧရာမနည်းပညာကြီးကို ကျွန်တော်တို့ မြင်တွေ့ရန် မျှော်မှန်းသင့်ပါသနည်း။ အမှန်စင်စစ်အားဖြင့် ထိုအနာဂတ်သည် မညီမညာ ပြန့်ကျဲလျက်ရှိသော်လည်း တကယ့်လက်တွေ့တွင် ဖြစ်နှင့်နေပြီး ဖြစ်သည်။ အရေးကြီးသည့် ခေတ်စီးကြောင်း အရွေ့ပေါ်အခြေခံပြီး ကျွန်တော်တို့ပညာရှင်များ မှ ကောက်ချက်ချကြည့်နိုင်ပါသည်။

ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်ထားသော ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိသည့် ကမ္ဘာတစ်ခု

ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဆက်သွယ် ချိတ်ဆက်ထားသောလုံးဥဿံု ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့် ကမ္ဘာတစ်ခု ကို ဖော်ထုတ်ရန် ကျွန်တော်တို့သည် မြုပ်နှံထားသော ချစ်(ပ်)ပြား ဘီလျံပေါင်းများစွာမှ ထုတ်လွှတ်သည့်ကြီးမားသော ဒေတာ ရေစီးချောင်းများကို ကိုင်တွယ်ဖို့ မှန်ကန် သင့်လျော်သည့် နည်းလမ်းများကို မဖြစ်မနေရှာဖွေကြရမည် ဖြစ်ပါသည်။ 5G သည် ယင်းနည်းလမ်းများ ကို ရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်ရန် အဓိက သော့ချက်ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။

အပြည့်အဝ ချိတ်ဆက်ထားသော ကမ္ဘာတစ်ခု၏ကျင့်သုံးမှုတစ်ခုဖြစ်သော မောင်းသူမဲ့ကားများက အမှန်တကယ်ပင် လျင်မြန်စွာ လက်တွေ့ဖြစ်ပေါ် လာပါသည်။ ၎င်း၏ မြန်နှုန်းမြင့်ဆက်သွယ်မှုများ နှင့် ဒေတာ အသွားအလာ ကြန့်ကြာမှုနှုန်းနည်းပါးခြင်းတို့နှင့်အတူ 5G သည် မောင်းသူမဲ့စနစ်ကို ထွက်ပေါ်လာစေရန် ပြုလုပ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ယာဉ်မောင်းများအား ကူညီရန် သမားရိုးကျကားများတွင် မောင်းသူမဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ အသစ်စက်စက် မောင်းသူမဲ့ ကားများကိုလည်း မျှဝေသုံးစွဲနိုင်သောရင်းမြစ်များအဖြစ် ဖန်တီးနိုင်ပါသည်။ ချိတ်ဆက်ထားသောကားများသည် ယာဉ်အသွားအလာပုံစံကို ပြောင်းပစ်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး လူအများစုက ကိုယ်ပိုင်ကားများကို လိုအပ်တော့မည် မဟုတ်ဘဲ ယာဉ်ရပ်နားရန်နေရာများကိုလည်း နေအိမ်များ သို့မဟုတ် ပန်းခြံများ တည်ဆောက်ရန် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ချိတ်ဆက်ထားသော ကားများကြောင့် ယာဉ်မတော်တဆမှုများလည်း သိသိသာသာ လျော့ကျသွားမည် ဖြစ်သည်။

၂၀၅၀ ပြည့်နှစ်တွင် လူတို့က ပထမဦးစားပေးအနေဖြင့် ကားများကို မောင်းသူမဲ့ မောင်းနှင်သင့် သည်ဟု တွေးမြင်ကောင်း တွေးမြင်နိုင်ပါသည်။ စက်ယန္တရားများ၊ ဒေတာဖန်တီးမှုနှင့် ဒေတာလဲလှယ်မှုတို့ ထိထိရောက်ရောက် ပြုလုပ်နိုင်စေရန် ပြည့်စုံစွာ ချိတ်ဆက်ထားသော စက်ပစ္စည်းများ နှင့် မှတ်ဉာဏ်တု artificial intelligence (AI) ထည့်သွင်းထားသော ကားများသည် လမ်းမများပေါ်တွင် ရှုပ်ထွေးသော အခြေအနေများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရာ၌ သိသိသာသာ ပိုမိုကောင်းမွန်လာပါလိမ့်မည်။ ယခုပင်လျှင် သင်က လေယဉ်မှူးများကို autopilot စနစ် ပိတ်ပြီး ယခင်က ကဲ့သို ခေါင်းဆောင်းဦးထုပ်များနှင့် လေကာမျက်မှန်များဖြင့်သာ သူတို့ဘာသာ တောက်လျှောက်ထိန်းချုပ်၍ လေယာဉ်ဆင်းသက်စေရန် တောင်းဆိုလာပါက လေယာဉ်မှူးများအဖို့ အခက်ကြံု ရပေတော့မည်ဖြစ်သည်။

ဒေတာများဖြင့် မောင်းနှင်လည်ပတ်နေသော ကမ္ဘာ

အတိုင်းအတာကြီးမားပြီး ဆန်းသစ်တီထွင်မှုရှိကာ ပုံမှန်တွေ့ရလေ့ရှိသည့် ဒေတာအသုံးချမှုများ က ကိစ္စအတော်များများကို ပိုမိုလွယ်ကူလာစေမည်ဖြစ်သည်။ များပြားလှသည့် တွက်ချက်မှုများကို သုံးစွဲသူများနှင့် ကီလိုမီတာရာပေါင်းများစွာ ကွာဝေးသော ဂိုဒေါင်များတွင် ပိုမိုပြုလုပ်တော့မည် ဖြစ်သည်။ ဥပမာ – သင်က မိုဘိုင်းလ်လက်ထောက်တစ်ယောက်ကို တောင်းဆိုမှုတစ်ခု ပြုလုပ်ပါက၎င်းသည်ကမ္ဘာ့တစ်ဖက်ခြမ်းရှိ ဒေတာစင်တာတစ်ခု၏ ကွန်ပျူတာ တစ်ခုတွင် အဖြေရှာပေးလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ 5G က လွန်စွာကြီးမားသော ဒေတာစီဆင်းမှုများ ကို အလိုက်သင့်ဖြစ်စေမည့် ဧရာမပိုက်လိုင်းများ ကို စီစဉ်ပေးလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။

၂၁ ရာစုကို ဒေတာဟုခေါ်သော အချက်အလက်များက မောင်းနှင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ယခုအခါ လူအများမှ တညီတညွတ်တည်း လက်ခံနေကြပြီဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသည် ၁၆၃၈ ခုနှစ်က ဂယ်လီလီယို၏ အဆိုတစ်ရပ်မှ ဆင်းသက်လာခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ဂယ်လီလီယိုက သဘာဝဖြစ်စဉ် အားလုံးကို သချင်္ာနည်းဖြင့် ဖော်ပြနိုင်သည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အဖြစ်အပျက် အားလုံးမှ ထွက်ပေါ်လာသော ဒေတာအချက်အလက်မျာကို ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာ စုဆောင်းခြင်းအားဖြင့် ၎င်းအဖြစ်အပျက်များအား ပိုမိုနားလည်ပြီး တိုးတက်ကောင်းမွန်လာအောင် ဆောင်ရွက်လာနိုင်သည့် ခေတ်သစ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာမည် ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်မြင့် ICT၊ big data နှင့်​ ဉာဏ်ရည်တု AI နည်းပညာများက ယင်းတို့တို လက်တွေ့အမှန်တကယ် ဖြစ်လာစေရန် ပြုလုပ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဥပမာ – အနာဂတ်တွင် ကျွန်တော််တို့သည် ရောဂါများကို မည်ကဲ့သို့ စစ်ဆေးကုသမည်နည်း။ ကွန်ပျူတာထဲရှိှ ဒေတာအစုအဝေးတစ်ခု ကလည်း ကမ္ဘာ့အတော်ဆုံးဆရာဝန် ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်လာနိုင်သည်။ ၎င်းအချက်အလက်အစုအဝေးသည် ရောဂါ အဖြစ်အပျက် တစ်ခုစီတိုင်းကို မှတ်မိနိုင်ပါသည်။ မျိုးဗီဇပိုင်းခြား စိတ်ဖြာတတ်ခြင်းကြောင့် ၎င်းအချက်အလက်အစုအဝေးသည် ကုသမှုနှင့် အကျိုးရလဒ်များအကြား ဆက်နွယ်မှုများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့် အထိရောက်ဆုံးကုသမှုကို ရှာဖွေပေးနိုင်သည်။ ရောဂါ ရှာဖွေစစ်ဆေးမှုများ ၊ ဆေးဝါးသစ်ဒီဇိုင်းနှင့် စက်ရုပ်နည်းပညာသုံး ခွဲစိတ်မှုများအားလုံးက ကြီးမားများပြားသော အချက်အလက် စနစ်များအပေါ်တည်မှီနေသည်။ နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခု ပြရသော် – အနာဂတ် တွင် ကျွန်တော်တို့ မည်ကဲ့သို့ ပညာသင်ပေးကြမည်နည်း။ တန်းတူညီမျှ ပြည်သူ့ပညာရေး ၏ ဆိုးကျိုးများကို ပြန်လည်ပြုပြင်ရန် ကျောင်းသားတစ်ဦးစီတိုင်းကို ညွှန်ကြားချက်အဆင့်များ စီမံ ထားပေးရန်၊ မည်သည့်အကြောင်းအရာက သင်ကြားရန်အသင့်လျော်ဆုံးဖြစ်သည်ကို လေ့လာရန်နှင့် ဆရာများနှင့် ကျောင်းသားများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို စောင့်ကြည့်ရန် ကျွန်တော်တို့ သည် ဒေတာ အချက်အလက်များကို အသုံးပြုနိုင်သည်။

စစ်မှန်သည့်ကမ္ဘာနှင့် ပုံရိပ်ယောင်ကမ္ဘာတို့ တစ်နေရာတည်း၌ ဆုံမှု

လွန်ခဲ့သော ၂၅ နှစ်ထက်မနည်းသည့် အချိန်ကတည်းက လူတို့သည် VR ပေါ်ပေါက်လာခြင်းကို မျှော်မှန်းတွေးဆ ကြည့်လာခဲ့ကြသည်။ သို့သော်ထိုစဉ်က နည်းပညာရှင်များ သည် အင်တာနက်ကို လက်လှမ်းမမှီနိုင်ခဲ့ကြပေ။ ရှိခဲ့သည့်တိုင် သူတို့သည် အလွန်ကြီးမားသော ကွန်ပျူတာကြီးအား တယ်လီဖုန်းလိုင်းနှင့် အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ရန် modem (ကွန်ပျူတာအချင်းချင်း အချက်အလက်များ လျင်လျင်မြန်မြန် ပေးပို့နိုင်ရေးအတွက် တယ်လီဖုန်းလိုင်းနှင့် ကွန်ပျူတာစနစ်ကို ဆက်သွယ်ပေးသောကိရိယာ) ကို စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရပေမည်။ သို့သော် ဆယ်စုနှစ်များကြာလာသောအခါ သင့်မိုဘိုင်းဖုန်း သို့မဟုတ် သင့်စားပွဲတင်ကွန်ပျူတာမှတစ်ဆင့် အင်တာနက်အသုံးပြုရန် အလို့ငှာ ထိုနည်းက ခေတ်ကုန်သွားနိုင်ပေသည်။ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်စွမ်းရှိသော ကမ္ဘာတွင် ကျွန်တော််တိုု့ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အရာရာတိုင်း၌ ကွန်ပျူတာသုံးစွဲနိုင်သည့် စွမ်းရည်ရှိသောအခါ ကလေးများက ကွန်ပျူတာသည် အတိအကျအားဖြင့် မည်သည့်အရာဖြစ်သည်ဟု အံ့အားသင့် ကောင်း အံ့အားသင့်နိုင်သည်။

စစ်မှန်သော ကမ္ဘာနှင့် ပုံရိပ်ယောင်ကမ္ဘာတို့ တစ်နေရာတည်း၌ ဆုံခြင်းကို VR ၏ သုံးဖက်မြင်ကွင်း အတွေ့အကြံုမှတဆင့် ရရှိလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ ယာဉ်ရှေ့လေကာမှန်များ သို့မဟုတ် စမတ်ဖုန်းကဲ့သို့ အသုံးဝင်သော ဂူဂဲလ်မျက်မှန် တို့ကဲ့သို့အရာများတွင် အသုံးပြုသည့် augmented reality (AR) နည်းပညာမှလည်း ဖြစ်ပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။ အစောဆုံးကနဦးနည်းပညာရှင်များ၏ အိပ်မက်များ သည် 5G ပေါ်ပေါက်လာခြင်း၏ ကျေးဇူးကြောင့် လက်တွေ့ အမှန်တကယ်ဖြစ်လာတော့မည် ဖြစ်သည်။ မြန်နှုန်းမြင့် ကွန်ရက်များက VR နှင့် AR အသုံးချမှုများ ကို ပံ့ပိုးပေးရန် ကြီးမားများပြားသော ဒေတာအဆက်အသွယ်များ ကို စီစဉ်ပေးနိုင်သည်။ မြန်နှုန်းမြင့် တွက်ချက်ခြင်းကို လိုအပ်သည့် ဒေတာအသွားအလာကြန့်ကြာမှုနှုန်းနည်းပါးခြင်းကိုလည်း ပေးစွမ်း နိုင်ပါသည်။ ဥပမာ – စိတ်ကူးယဉ် သိပ္ပံဇာတ်ကားများကဲ့သို့သော ဗီဒီယိုများကို သုံးဖက်မြင်ပုံစံဖြင့် ပြသရန်အလို့ငှာ AR ကို နားလည်ရန်နှင့် လက်တွေ့ကမ္ဘာဖြင့် ချိတ်ဆက်ပေးရန်လိုအပ်ပြီး ယင်း၏အနက်နှင့် အကျယ် တို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်များ ကို လေ့လာ၊ ဆက်စပ်၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူတို့၏ အပြောင်းအလဲများကို နားလည်အောင်နိုင်စေရန် ကြိုးစားပြီး ခွဲခြားဖော်ထုတ်ရသည်။ ထို့နောက် မှန်ကန်သော ရလဒ်များကို မှန်ကန်သော အနေအထားများတွင် ပြသလာနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ စက်ပစ္စည်းကိရိယာများက ပိုမို ပေါ့ပါးလာသဖြင့် ၎င်းတို့သည် အားကောင်းသော အဝေးထိန်းကွန်ပျူတာများကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဆက်သွယ်ရန် လိုအပ်လာသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် ဒေတာကို ပိုက်လိုင်းတစ်ခုဖြင့် ပေးပို့ထုတ်လွှင့်နိုင်ပါ က ယင်းတချိန်တည်းတွင် ဒေတာ၏ အနက်နှင့် အကျယ်သည်လည်း ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ ကဲ့သို့ပင် ပြန့်ကားသွားမည် ဖြစ်သည်။

အနာဂတ်ကို မျှော်တွေးပြင်ဆင်ရန်အလို့ငှာ ကျွန်တော်တို့သည် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများကို အခြေခံရူပဗေဒ၊ ဇီဝ-မျိုးဗီဇနည်းပညာ၊ စွမ်းအင်သစ်၊ ပစ္စည်းသစ်နှင့် အာကာသခရီး ကဲ့သို့သော နယ်ပယ်အတော်များများတွင် ဖြန့်ကျက်စိတ်ကူးကြည့်နိုုင်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ အနာဂတ်တွင် မသေချာမရေရာမှုများဖြင့် ပြည်နှက်နေသော်လည်း သေချာသည့်အရာမှာ ICT သည် နည်းပညာသစ်များ၏ အသုံးချမှုများအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ ဖြစ်လာမည်ဆို သည့်အချက်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် လေကဲ့သို့ပင် နေရာတိုင်းတွင် ရှိလာမည် ဖြစ်သည်။ အရာအားလုံး က အဖူးအရွက်များ ရှင်သန်ကြီးထွားလာခြင်းနှင့် အဆို့အညှောင့်ပေါက်လာခြင်းတို အတွက် အရေးကြီးသည့် မြေဆီလွှာလည်း ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။

ဒီဂျစ်တယ်ကမ္ဘာကို လူတိုင်း၊ အိမ်တိုင်းနှင့် အဖွဲ့အစည်းတိုင်း လက်လှမ်းမီလာနိုင်ပေလိမ့်မည်။ အလုံးစုံချိတ်ဆက်ထားပြီး အသိဉာဏ်ရှိသော ကမ္ဘာကြီးတည်ဆောက်ရန် အတူတကွ ကြိုးပမ်းကြပါစို့။