ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား လိုက္နာသင့္သည့္ အခ်က္မ်ား