တကၠသိုလ္အဆင့္ ႐ူပေဗဒဘာသာရပ္ကို Connect University တြင္ တက္ေရာက္သင္ၾကားႏိုင္

Science ႏွင့္ Engineering ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအေနနဲ႕ တကၠသိုလ္အဆင့္ ႐ူပေဗဒဘာသာရပ္ကို Connect University တြင္ တက္ေရာက္သင္ၾကားႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အေမရိကန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ႐ူပေဗဒဘာသာရပ္ ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားတြင္ ထူးခၽြန္ဆုမ်ားစြာရရွိခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ပါေမာကၡ Dr. Kirt Page ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အေမရိကန္တကၠသိုလ္ Connect University မွာ ရူပေဗဒဘာသာရပ္ Phys 100L Laboratory – Physics of Mechanics and Sound ကို စတင္သင္ၾကား ေပးသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အေမရိကန္တကၠသိုလ္ Connect University တြင္ သင္ၾကားေပးမယ့္ ႐ူပေဗဒဘာသာရပ္ဟာ Engineering ေက်ာင္းသားေတြ အတြက္သာမကပဲ ယင္းဘာသာရပ္ကို စိတ္ဝင္စားတဲ့ ေက်ာင္းသားတိုင္း ေလ့လာသင္ၾကားႏိုင္ပါတယ္။

Science ဘာသာျဖစ္လာတဲ့အတြက္ တျခားသိပၸံဆိုင္ရာ ေမဂ်ာအထူးျပဳမႈမ်ား အတြက္လည္း အသံုးဝင္ႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး Engineering ေမဂ်ာအတြက္ ကယ္လီဖိုးနီးယား ျပည္နယ္ရွိ Sacramento University ကို တတိယႏွစ္လႊဲေျပာင္း တက္ေရာက္ႏိုင္မွာလည္း ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Engineering ေမဂ်ာအထူးျပဳ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂ ႏွစ္တက္ေရာက္ၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ၃ ႏွစ္ခန္႔ တက္ေရာက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ၂ ႏွစ္ခြဲ ဝန္းက်င္ခန္႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္နဲ႔ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ အေနနဲ႔ မိမိနဲ႔ေမဂ်ာဘာသာရပ္ ကိုက္ညီမႈ ရွိ၊ မရွိ ႀကိဳတင္ေလ့လာႏိုင္ရန္ ႐ူပေဗဒဘာသာရပ္ကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

-ေဝေဝ