September 21, 2018

စာသင္သားမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းသံုးအဂၤလိပ္စာ

Marketing, Advertising and Sales-3 (ေစ်းကြက္ရွာျခင္း၊ ေၾကာ္ျငာျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း-၃)

ေစ်းကြက္ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ နည္းပရိယာယ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေလ့လာရာတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ အသံုးျပဳေျပာဆိုေလ့ရွိေသာ စကားရပ္မ်ား၊ ပုဒ္စုမ်ားအနက္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနသည့္ စကားရပ္အခ်ိဳ႕ကိုလည္း ယွဥ္တြဲေလ့လာ ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

Product Portfolio – ကုန္ပစၥည္းအစုစု သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကိစၥ အဝဝ

Our company is showing new product portfolio in IT Exhibition.

အုိင္တီျပပြဲတြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုမၸဏီ၏ကုန္ပစၥည္းအသစ္မ်ားကုိ ျပသထားသည္။

Product launch – ကုန္ပစၥည္းစတင္ေရာင္းခ်ျခင္း

Our company invilid to all of media for your product launching party.

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ ကုန္ပစၥည္းစတင္ေရာင္းခ်ပြဲအတြက္ မီဒီယာအားလံုးကို ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။

Premium product – ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ေသာ ကုန္ပစၥည္း

Apple iPhone is one of kinds of premium product.

အယ္ပဲအုိင္ဖုန္းသည္ ေစ်းႀကီးျမင့္ေသာကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။

Packing – တေပါင္းတစည္း အစံုလုိက္တြဲေရာင္းခ်ေသာအစီအစဥ္

The marketing department will specify the type of packing that will appeal to perspective customers.

ဝယ္ယူအသံုးျပဳသူမ်ားကို စိတ္ပါလာေစမည့္ အစံုလိုက္တြဲေရာင္းခ်မည့္ပံုစံကို ေစ်းကြက္ဌာနမွ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

Branding – ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မိတ္ဆက္ျခင္း

Decisions about branding affect your investment in pro-motion and packaging.

ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မိတ္ဆက္၍ အမည္ေဖာက္ေပးျခင္းသည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏အေရာင္းျမႇင့္တင္ျခင္း အစံုလုိက္ေရာင္းခ်မွ ရင္းႏွီးသူမွရရွိ
ေစသည္။

Pricing policy- ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္းမူဝါဒ

A company needs to consider its long-term and short-term pricing policy.

ကုမၸဏီတစ္ခုအေနျဖင့္ ေရတိုေရရွည္အတြက္ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္းမူဝါဒကို စဥ္းစားထားရန္ လုိအပ္သည္။

Markup – ေစ်းတင္ျခင္း၊ အျမတ္တင္ျခင္း

A forty percent markup was recommended by the wholesaler.

၄၀ % ေစ်းတင္ျခင္းကို လက္ကားအေရာင္းသမားမ်ားက ေထာက္ခံၾကသည္။

Discount pricing – ေစ်းႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

A large volume of sale is needed to make discount or discount pricing.

မ်ားမ်ားဝယ္ယူမႈအတြက္ ေစ်းႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္သည္။

Wholesale – လက္ကားေရာင္းခ်ျခင္း

The wholesale market is depending on network.

လက္ကားေစ်းကြက္သည္ အဆက္အသြယ္မ်ားအေပၚမူတည္ေနသည္။

Retail – လက္လီေရာင္းခ်ျခင္း

Wholesale price is cheaper than retail price.

လက္ကားေစ်းႏႈန္းသည္ လက္လီေစ်းႏႈန္းထက္ခ်ိဳသာသည္။

Sale force – ေစ်းေရာင္းအဖြဲ႕

Each member of sale force is responsible for two or three products.

ေစ်းေရာင္းအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးခ်င္းသည္ ကုန္ပစၥည္းႏွစ္မ်ိဳး၊ သံုးမ်ိဳးကို တာဝန္ယူေရာင္းခ်ရသည္။

Advertising – ေၾကာ္ျငာျခင္း

We decided to increase the advertising budget by twenty percent.

ေၾကာ္ျငာရန္ပံုေငြကို ၂၀ % တိုးျမႇင့္ရန္ ဆံုးျဖတ္လုိက္ၾကသည္။

Public- relation (PR) – ကုမၸဏီပံုရိပ္မ်ားကို အမ်ားသိေစရန္ျပဳလုပ္ျခင္း

We are organizing a big PR event to company the lunch of our new product.

ကုန္ပစၥည္းသစ္ စတင္ေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲႏုိင္ရန္ ကုမၸဏီပံုရိပ္မ်ား သိေစမည့္ ပံုႀကီးတစ္ခုကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

ေစ်းကြက္သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း

ေစ်းကြက္မန္ေနဂ်ာမ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း မိမိကုန္ပစၥည္း သြက္လက္စြာေရာင္းခ်ႏုိင္ေရး မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို သိရွိႏုိင္ရန္

သတင္းအခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္ေလ့လာၾကရသည္။ ေလ့လာစံုစမ္းရာတြင္ မတူညီေသာနည္းလမ္းမ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း ေစ်းကြက္သုေတသန (Market reach) ဟု ၿခံဳငံုေျပာဆိုသတ္မွတ္ၾကသည္။

ေယဘုယ်သေဘာအရ အရည္အေသြးဆုိင္ရာ (Qualitative) ႏွင့္ အေရအတြက္အရ (Quantitative) အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံ
ေလ့လာၾကရမည္ျဖစ္သည္။ အေျခခံေလ့လာမႈကိုေဆာင္ရြက္ၾကေသာအခါတြင္ ေအာက္ပါနည္းလမ္းပံုစံမ်ားကို အသံုးျပဳႏုိင္သည္။

(၁) Awareness – ေစ်းကြက္ကို ႏိုးၾကားသိရွိနားလည္ျခင္း

(၂) Targeting – အျမင့္ဆံုးေရာင္းအားကို ေစ်းကြက္အလိုက္သိထားျခင္း

(၃) Acquisition – ေစ်းကြက္အတြင္း မိမိေရာင္းခ်မည့္ ပစၥည္းဝယ္လိုအားႏွင့္ ေရာင္းအားပြင့္ေစမည့္ ေစ်းႏႈန္းသတင္းမ်ား စုေဆာင္းျခင္း

(၄) Retention – ဝယ္ယူသူမ်ားကိုထပ္မံဝယ္ေစရန္ ထိန္းခ်ဳပ္ယူျခင္း

ပထမဆံုး Awareness တြင္ ႏိုးၾကားသိရွိနားလည္ႏုိင္ေရးဆုိင္ရာတြင္ မည္သည့္အတြက္ ဝယ္ယူၾကဆုိေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ မည္သုိ႔ေၾကာင့္ ဝယ္ယူၾကသည္ဆုိေသာ အခ်က္မ်ားပါဝင္သည္။ လူအမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္မႈရယူကာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းယူႏုိင္သည္။ ေၾကာ္ျငာျခင္းအားျဖင့္ ထိေရာက္မႈရွိ၊ မရွိေလ့လာျခင္းျဖင့္လည္း ရႏုိင္သည္။

Targeting ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေစ်းကြက္အေနအထား ပိုင္းျခားရယူမႈကို မည္မွ်ရရွိထားသည္ကို သိရွိႏိုင္ရန္စံုစမ္းျခင္းႏွင့္ မိမိကုန္ပစၥည္း အမွတ္တံဆိပ္အေပၚ မည္မွ်သိရွိၾကၿပီး မိမိေရာင္းခ်ေသာ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားအမည္ႏွင့္ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို လက္ခံႏွစ္သက္ ထားၾကေသာအဆင့္ကို သိရွိၾကရပါမည္။ ဤေနရာတြင္ ကုန္ပစၥည္းတူ အရည္အခ်င္းတူ မ်ားကိုႏိႈင္းယွဥ္၍ ရရွိေသာအခ်က္မ်ား အဓိက ပါဝင္ေစရမည္။

Acquisition ႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိကုန္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ ႐ႈျမင္ထားၾကသည့္ အယူအဆႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းတူ၊ အရည္အခ်င္းတူ ပစၥည္းမ်ားအေပၚ ႐ႈျမင္ထားခ်က္မ်ားကို ေလ့လာၾကရမည္ျဖစ္သည္။ အဝယ္လုိက္ျခင္း၊ ေရာင္းအားပြင့္ျခင္း ရွိေနေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးအစား အရည္အခ်င္းမ်ားကို အဓိကပါဝင္ေစသည့္ သိရွိနားလည္မႈျဖစ္သည္။

Retention နည္းလမ္းပံုစံတြင္ ဝယ္ယူအသံုးျပဳသူမ်ား မိမိကုန္ပစၥည္းအေပၚ ေက်နပ္အားရမႈ ရွိ၊ မရွိႏွင့္ စြဲလမ္းႏွစ္သက္မႈ မည္မွ်ရွိသည္ကို စစ္တမ္းေကာက္ယူ ရသည္။ မိမိတုိ႔ကုန္ပစၥည္း သတင္းပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ မည္မွ်အတုိင္းအတာ ရွိသည္ကိုေလ့လာ ရမည္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ မည္သို႔ေသာေနရာတြင္ အံဝင္ခြင္က် အသံုးဝင္ျခင္း၊ မဝင္ျခင္းတုိ႔ကို စံုစမ္းယူရသည္။

ေစ်းကြက္သုေတသန လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားအျပင္ အသံုးျပဳသူမ်ားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လက္လီေရာင္းခ်ေပးေသာ ဆုိင္မ်ားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ေတြ႕ဆံုမႈမ်ားကို လုပ္ကိုင္ရန္ လိုအပ္သည္။ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္မႈျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စာေပးပို႔လက္ခံျခင္းအတြက္ စာတုိက္မွျဖစ္ေစ၊ အင္တာနက္ကို အသံုးျပဳ၍ အီးေမးလ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ စံုစမ္းရယူႏုိင္ပါေသးသည္။ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ အထိေရာက္ဆံုး နည္းလမ္းမွာ ၿပိဳင္ဘက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ ေစ်းကြက္စိုးမိုးႏိုင္အားႏွင့္ ေစ်းကြက္ဖန္ဆင္းမႈ အစီအမံမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာ သည့္နည္းလမ္းျဖစ္သည္။

(ေရွ႕အပတ္ Marketing, Advertising and Sales-4 ကိုေဖာ္ျပေပးပါမည္။)

-ေရႊပုလဲအိမ္