စာသင္သားမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းသံုးအဂၤလိပ္စာ

လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း-၃ (Business Correspondence – 2)

လုပ္ငန္းကိစၥစာမ်ား ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယေန႔ေခတ္ ကုမၸဏီအမ်ားစုသည္ အီလက္ထရြန္နစ္ စာေပးစာယူစနစ္ (Electronic Mail) ကို အသံုးခ်ေနၾကသည္။ အဆုိပါစနစ္ကို အတိုေကာက္ အသံုးအႏႈန္းအျဖစ္ အီးေမးလ္ (email) ဟုေခၚဆိုၾကသည္။ ကြန္ပ်ဴတာအင္တာနက္စနစ္ကို အသံုးျပဳထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အင္တာနက္ကြန္ရက္ကိုျဖတ္၍ စကၠန္႔ပိုင္းအတြင္း လက္ခံမည့္သူ၏ စာဝင္ပံုးထဲသုိ႔ ေရာက္ရွိသံုးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အီးေမးလ္ေရာက္ရွိသည့္အခါ ဖြင့္ၾကည့္
လုိက္ေသာအခါ ေပးပို႔ ခဲ့သည့္ ေန႔ရက္၊ နာရီ၊ မိနစ္မ်ားကို ျပဆိုထားသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ စာဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ကိစၥကို တိက်စြာမွတ္တမ္း ရွိသြားေစႏုိင္ပါသည္။ သို႔ပါ၍ အီးေမးလ္စာေပးပို႔ျခင္းသည္ ျမန္ဆန္တိက်ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ား ရရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။ မိမိေပးပို႔ေသာ အီးေမးလ္အတြက္ အီးေမးလ္လိပ္စာ (email address) မွန္ကန္ရန္ အေရးႀကီးလွသည္။ ကုမၸဏီ႐ံုး၊ လုပ္ငန္း၊ ဌါနကိစၥမ်ားကို ေပးပို႔လက္ခံၾကျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းသံုးအီးေမးလ္ (business email address) ကိုအသံုးျပဳၾကရသည္။ လုပ္ငန္းသံုး အီးေမးလ္လိပ္စာတြင္ ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းဌာန၏ အမည္သေကၤတ တစ္ခုခုပါရွိရပါမည္။ [email protected] ဟူေသာ လိပ္စာအေနအထား သဘာဝကို ဥပမာအျဖစ္မွတ္ယူႏုိင္ပါသည္။

အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ အီးေမးလ္စာမ်ားကိုေပးပုိ႔ၾကရာတြင္ ေအာက္ပါနမူနာ ပံုစံစကားရပ္မ်ား၊ စကားအသံုးအႏႈန္းမ်ား (place) မ်ားကို သိရွိနားလည္ ေလ့လာထားမည္ဆုိပါက ပိုမိုေအာင္ျမင္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားအတြက္ ခန္႔ခန္႔ညားညားပံုစံ (move formal) ႏွင့္အသံုးျပဳၾကေလ့ရွိသကဲ့သုိ႔ တခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး သြက္သြက္လက္လက္ပံုစံ (less formal) ကို အသံုးျပဳသည္ကိုလည္း ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။

ေတာင္းဆုိျခင္းကိစၥ

More Formal: “I could be graltful if you could …”

“…. ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ဆုိပါက ေက်းဇူးအနဂၣ တင္ရွိေနမည္ ျဖစ္ပါသည္”

“I would appirate (it) if you could …”

“….. အားေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါက ေက်းဇူးတင္ဝမ္းေျမာက္ ေနရမည္ျဖစ္ပါသည္”

Less Formal: “Could you possily ….?”

“….. ကိုေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျဖစ္ႏုိင္ပါမည္ေလာ”

“Could you please ….?”

“…. ကို ေက်းဇူးျပဳၿပီးေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ပါမည္ေလာ”

ေတာင္းျခင္းကိစၥကို အေၾကာင္းျပန္ကိစၥ

Move Formal: ” I would be delighted to …”

” …. အတြက္ ဝမ္းသာစရာသတင္းၾကားရမည္ ထင္ပါသည္”

Less Formal: ” I will be happy to ….”

” …… ကိစၥအတြက္ ႀကိဳတင္ဝမ္းေျမာက္ေနမိမွာျဖစ္ပါသည္”

ေတာင္းပန္ျခင္းကိစၥ

More Formal : ” I apologize for the delay in replying.”

အေၾကာင္းျပန္ရန္ ေနာက္က်မိသည့္အတြက္ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္”

We apologize for the inconvenice.

အဆင္မေျပျဖစ္ရျခင္းအတြက္ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။

We apologize for any inconvenience caused.

ကသိကေအာက္ ျဖစ္ခဲ့ရသမွ်အေပၚ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။

Please accept on sincere apologies.

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ စိတ္ေရာကိုယ္ပါေတာင္းပန္မႈကို လက္ခံေပးေစလုိပါသည္။

Less Formal: Sorry for the delay in replying.

အေၾကာင္းျပန္ၾကားမႈ ေနာက္က်မႈကို စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါသည္။

Sorry for the inconvenience.

အဆင္မေျပျဖစ္ရသည့္အတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါသည္။

Sorry for any trouble caused.

ဒုကၡေပးသကဲ့သုိ႔ျဖစ္သြားရသည့္ ကိစၥအရပ္ရပ္အတြက္ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရပါသည္။

We are very sorry ….

အလြန္တရာ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါသည္။

သတင္းေပးျခင္းကိစၥ

Move Formal : We regret that ….

စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရသည့္အေၾကာင္းက …..

We regret to inform you that …

ဝမ္းနည္းစြာျဖင့္ သတင္းေပးရျခင္းက …..

I am afraid that I must inform you of that ….

“….အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စိတ္မေကာင္းႀကီးစြာျဖင့္ အေၾကာင္းၾကား အပ္ပါသည္။

Less Formal : Unfortunately….

ကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွစြာျဖင့္ ….

I am sorry to have to tell you that ….

ဤသို႔ေျပာၾကားရသည့္အတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါသည္။

အေရးဆိုျခင္းကိစၥ – အစပ်ိဳးခ်က္

Move Formal : We wish to draw your attention to….

…. ကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုပါသည္။

I am writing to complain about ….

…… ႏွင့္ပတ္သက္၍ တုိင္ၾကားစာေပးပို႔အပ္ပါသည္။

I am writing to express my dissatisfaction with …

….. ႏွင့္ပတ္သက္၍ မေက်မနပ္ျဖစ္ရေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

Less Formal : I wanted to inform you about …

…… ကိစၥအတြက္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

I would like to complain about ….

….. ကိစၥအတြက္ အေရးဆိုလုိပါသည္။

အေရးဆုိျခင္းကိစၥ – စာပိတ္ခ်က္

Move Formal : I would apprise ciats your immediate atten-tion to the matter.

အဆုိပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အလ်င္အျမန္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဆုိပါက အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

Less Formal : I would appreciate if you could solve it as soon as possible.

တတ္ႏုိင္သမွ် အျမန္ဆံုးေျဖရွင္းေပးမည္ဆုိပါက ေက်းဇူးတင္ရွိေနမည္ျဖစ္ပါသည္။

အီးေမးလ္ျဖင့္စာဆက္သြယ္မႈေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ အထူးလိုအပ္ပါသည္။ သုိ႔ပါ၍ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္စကားရပ္
မ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ ေဆာင္ရန္ကိစၥဆုိသည္မွာ က်င့္ဝတ္နီတိကို ဆုိလုိပါသည္။ လုပ္ငန္းအရ အလ်င္အျမန္ အေၾကာင္းျပန္ၾကားေစရန္ အလိုရွိေသာ္ျငားလည္း “Don’t hesitate to contact me” ဟူ၍ မေရးသား သင့္ေပ။

ထုိသုိ႔ေသာအေျခအေနမ်ိဳးအတြက္ “you can contact me for further clarifications” လုိ႔ ေရးသားၾကရသည္။ ရံဖန္ရံခါ စကား
ေျပာဆုိသကဲ့သုိ႔ “I think …” ဟူေသာအေရးအသားမ်ား ေရးလုိၾကပါလိမ့္မည္။ I think သုိ႔မဟုတ္ guese ဟူသည့္စကားရပ္သည္ ဖတ္႐ႈသူအေပၚ ယံုၾကည္မႈ ကင္းေဝးေစပါသည္။ စာအဆံုးသတ္တြင္ Business letter ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ Sincerely Yours ဟု မေရးသားသင့္ေပ။

“Would love to hear what you think” ဟု လွလွပပသံုးသင့္ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ business email တြင္ လူခ်င္းေတြ႕ဆံု၍စကားေျပာရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္စကားရပ္မ်ား ေရွာင္ရွားရပါမည္။ ဥပမာ “I hope you’re well” “To be honest …” “That’s fire” “Hey there” ” I don’t know” စသကဲ့သုိ႔ေသာအသံုးအႏႈန္းမ်ား မပါဝင္မိေစရန္ အေရးႀကီးလွပါသည္။

(ေရွ႕အပတ္ Report Withing ကို ေဖာ္ျပေပးပါမည္)

-ေရႊပုလဲအိမ္