September 20, 2018

စာသင္သားမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းသံုးအဂၤလိပ္စာ

တင္ျပေဆြးေႏြးျခင္း (Presentation) အပိုင္း – ၂

လုပ္ငန္းကိစၥတစ္ခုအတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ တင္ျပေဆြးေႏြးရာတြင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈကို စနစ္တက်လုပ္ကိုင္ရန္ လုိအပ္သကဲ့သုိ႔ ေျပာဆိုတင္ျပခ်က္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳေသာ စကားအသံုးအႏႈန္းမ်ား အဆင္ေျပျခင္းကလည္း ေအာင္ျမင္ေသာ တင္ျပေဆြးေႏြးမႈ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္လုိက္တြင္ စကားရပ္နမူနာပုံစံမ်ားကို ေလ့လာသိရွိ ထားသင့္ပါသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ အေရာင္းတာဝန္ခံတစ္ဦး၏ ေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္ႏုိင္ေရးကိစၥကို တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္ကို ေလ့လာၾကည့္ႏုိင္
ပါသည္။

အဖြင့္ေျပာဆိုခ်က္ –

“As you all know, this company is losing its market share. But we are being asked to increase sales by 20-25% How can we possibly increase sales in a shinking market?”

“အားလံုးသိၾကတဲ့အတုိင္း ကုမၸဏီရဲ႕ေစ်းကြက္ရွယ္ယာေတြ ေလ်ာ့နည္းလာေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ ေရာင္းအားကို ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကေန ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမႇင့္တင္ဖုိ႔ အစီအစဥ္ကလည္း ရွိေနျပန္တယ္။ ဒီလိုေစ်းကြက္ က်ပ္တည္းတဲ့ၾကားက အေရာင္းျမႇင့္တင္ဖုိ႔ နည္းလမ္းကို ဘယ္လိုရွာႏုိင္ၾကမလဲ။”

“Today I am going to talk to you about how we can do this. My presentation will be in three parts. Firstly I am going to look at the market and the background. Then I am going to talk to you about our new products and how they fit in. Finally, I am going to examine sense selling strategies that will help us increase our sales by 20%. The presentation will probably take around twenty minutes. Then will be time for questions at the end of my talk.”

ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ ဘယ္လုိလုပ္ၾကမလဲဆုိတာကို ဒီေန႔တင္ျပေဆြးေႏြး လုိပါတယ္။ အပိုင္းသံုးပိုင္းခြဲၿပီး ကၽြန္ေတာ္တင္ျပေပးပါမယ္။ ပထမဆံုး ထုတ္ကုန္အဆင့္ အေၾကာင္းေျပာမွာျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအပိုင္းကေတာ့ ဘယ္လိုေရာင္းခ်မလဲ ဆိုတာျဖစ္တယ္။ ေနာက္ဆံုးအပိုင္းမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လုိခ်င္တဲ့ ေရာင္းအား ၂၀ ျမႇင့္တင္ႏုိင္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမယ့္ အေရာင္းနည္းဗ်ဴဟာ ဆန္းစစ္ၾကည့္ၾကရမွာ ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕တင္ျပေဆြးေႏြးမႈက မိနစ္ ၂၀ ေလာက္ၾကာႏုိင္ၿပီး တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္ ၿပီးဆံုးတဲ့အခါ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေမးျမန္းခ်က္ေတြအတြက္ အခ်ိန္ေပးပါမယ္။”

တင္ျပေဆြးေႏြးမႈကို ၿခံဳငံုေျပာဆုိခ်က္အၿပီးတြင္ မူလအရင္းခံအ ေၾကာင္းအရာ၏ တင္ျပခ်က္မ်ားကို တင္ျပေျပာၾကားရသည္။ တင္ျပ
ေျပာဆုိေနစဥ္ကာလ နားေထာင္ေလ့လာသူမ်ားကို အေရးတယူရွိကာ အာ႐ံုစိုက္မႈရွိေစရန္ လႈံ႕ေဆာ္ေပးသည့္အေနျဖင့္ မူလအရင္းခံအေၾကာင္းကိစၥကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ထပ္ေျပာၾကားေပးေနသင့္သည္။

“As I said at the beginning …”

” အစက ေျပာၾကားထားခဲ့တဲ့အတိုင္း ….”

“As you remember, we are cancerned with …”

” သိရွိၿပီးျဖစ္တဲ့အတုိင္း …. နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ….”

“That’s all I have to say about ….”

“ကၽြန္ေတာ္ေျပာဆုိတင္ျပလုိတာေတြ အကုန္ပါပဲ ….”

မိမိေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္ (Presentation) မ်ားမွာ ပါဝင္ထားသည္။ အထင္အရွားသိသာေစတဲ့တင္ျပမႈမ်ားကို ဂ႐ုျပဳေစလုိသည့္အခါ –

“This graph show you …”

“ဒီပံုစံဇယားေတြက …. ျပဆိုတာျဖစ္တယ္”

” Take a look at this …”

“ဒီမွာ တစ္ခ်က္ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ….”

“This chart illustrates the figures …”

“ဒီဇယားပံုစံက ကိန္းဂဏန္းေတြကိုျပဆိုေပးေနတယ္ …”

“From this, we can understand how/why …”

“ဒါကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဘယ္လိုျဖစ္တယ္၊ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္တယ္ဆုိတာကို နားလည္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္ …”

ေနာက္ဆံုးျပကြက္ျဖင့္ တင္ျပေဆြးေႏြးၿပီးေသာအခါ အက်ဥ္းခ်ံဳးကာ ျပန္လည္တင္ျပေဆြးေႏြးေပးရပါေသးသည္။ အဓိကအားျဖင့္ မိမိတင္ျပ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား၏ အဓိကရည္ၫႊန္းခ်က္ကို နားေထာင္ေလ့လာသူမ်ားကို ပိုမိုသိသာထင္ဟပ္ေစရန္ ျဖစ္သည္။

“That brings me to the end of my presentation, I have talked about …”

“ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ တင္ျပမႈအဆံုးသတ္ေလးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ကၽြန္ေတာ္ေျပာျပခဲ့တဲ့ …”

“Well, that’s about it for now. We’ve covered ….”

“ေကာင္းပါၿပီ။ ဒီမွာ တင္ျပခ်က္ကိုအဆံုးသတ္လုိပါတယ္။ တင္ျပလုိတဲ့အခ်က္ကို နားလည္ေစတဲ့ ….”

“So, that was our marketing strategy. In n brief, we ….”

“ဒီေတာ့၊ ဒါက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးနည္းဗ်ဴဟာပါပဲ။ အတုိခ်ဳပ္အေနနဲ႔ …”

တစ္ခါတစ္ရံ ပထမဆံုးရည္ရြယ္တင္ျပခဲ့တဲ့အခ်က္ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးနိဂံုးခ်ဳပ္ တင္ျပမႈမ်ားကို ေပါင္းစပ္ေျပာဆုိတင္ျပၾကရသည္။ သုိ႔မွသာ မိမိ၏တင္ျပေဆြးေႏြးမႈကို ပိုမို၍သေဘာေပါက္နားလည္ေစႏုိင္သည္။

“So I hope that you’re a little cleared on how we can achieve sales growth of 20% …”

“ဒီေတာ့ကာ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ေရာင္းအား ၂၀ % တုိးလာေရးကို ဘယ္လိုလုပ္ကိုင္ သင့္တယ္ဆုိတာကို နည္းနည္းေတာ့ပိုၿပီး နားလည္သြားၾကၿပီလုိ႔ ယူဆပါတယ္”

“I hope that my presentation today will help you with what I said at the beginning….”

“အစပိုင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္ေျပာဆိုတင္ျပခဲ့တဲ့ကိစၥအတြက္ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ တင္ျပမႈေတြကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမယ္လုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။”
တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား၏အဆံုးသတ္တြင္ တက္ေရာက္နားေထာင္သူမ်ားအား လုိအပ္သိရွိလုိသည့္ အခ်က္မ်ား ေမးျမန္းခြင့္ေပးၾကရသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ မရွင္းလင္းသည့္ အခ်က္ရွိပါက ထပ္မံရွင္းျပခြင့္ရၾကေစသကဲ့သို႔ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူႏုိင္ခြင့္ကိုလည္း ရရွိသြားေစပါသည္။

“Think you to listening and now if there are any question, I would be pleased to answer them.”

“အခုလိုတင္ျပခ်က္မ်ားကို နားေထာင္ေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ေမးျမန္းလုိပါက လိႈက္လဲွစြာႀကိဳဆို ေျဖၾကားေပးလုိပါတယ္”

ေမးျမန္းေဆြးေႏြးသူကို ေက်နပ္စြာျပန္လည္ တု႔ံျပန္ေျပာဆို ရွင္းျပရန္လည္း လုိအပ္ပါသည္။ သုိ႔မွသာ ၿပီးျပည့္စံုေသာ တင္ျပေဆြးေႏြးျခင္း ျဖစ္သြားႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

“Does this answer your question?”

“ခင္ဗ်ားရဲ႕ေမးျမန္းခ်က္အတြက္ လုိအပ္တဲ့အေျဖျဖစ္ပါရဲ႕လား”

“Do you follow what I am saying?”

“ကၽြန္ေတာ္ေျပာျပေပးတာကို ရွင္းလင္းသေဘာေပါက္ပါရဲ႕လား”

“I hope this was what you wanted to hear!”

“ခင္ဗ်ားသိလိုတာကို ျပည့္စံုေစမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္”

“That’s an interesting question. I don’t actually km off the top of my head, but I’ll try to get back to you later with an answer.”

“အလြန္စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတဲ့ ေမးခြန္းပါ။ ဒီေမးခြန္းအတြက္ ေလာေလာဆယ္ ကၽြန္ေတာ့္မွာအေျဖေတာ့ မရွိေသးေပမယ့္ ျပန္ေျဖႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားပါမယ္။”

တင္ျပေဆြးေႏြးမႈကို ျပည့္စံုေအာင္ျမင္သည္အထိ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ ေယဘုယ် သေဘာေျပာဆုိေလ့ရွိသည့္ စကားရပ္ႏွင့္ စကားအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို သိရွိၿပီးျဖစ္ပါက ေရွာင္ရွားသတိထားရမည့္ ကိစၥမ်ားကိုလည္း အနည္းငယ္သိရွိထားရန္ လုိအပ္ပါသည္။

စင္ျမင့္ေပၚတြင္ ရွင္းျပစဥ္ကာလတြင္ မိမိလႈပ္ရွားမႈမ်ားက နားေထာင္ၾကည့္႐ႈသူမ်ားအတြက္ အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေစရန္ သတိထားရပါမည္။ ျပကြက္မ်ားမွာ ၾကည့္႐ႈသူူမ်ား သိသာျမင္သာမႈကို အေလးထားရမည္။ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေဝဝါးမသြားေစသင့္ေပ။ မဆံုးႏုိင္ေသာ စာရင္းဇယားမ်ားစြာျဖင့္ တင္ျပမႈကို ေရွာင္ရွားရေပမည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပကြက္မ်ားသည္ မိမိတင္ျပမႈအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစ႐ံုမွ်သာ ျဖစ္သင့္သည္။

(ေရွ႕အပတ္တြင္ Business Correspondence အေၾကာင္းေဖာ္ျပပါမည္။)

-ေရႊပုလဲအိမ္