၂၀၁၆-၂၀၁၇ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး၏ နည္းပညာတိုးတက္မႈ