ျမန္မာလူငယ္ေတြအတြက္ Telenor က စီမံကိန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းဖြင့္မည္

ျမန္မာလူငယ္ေတြအတြက္ Telenor က စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္း ဖြင့္မယ္လို႔သိရပါတယ္။

Telenor Myanmar နဲ႔ Network Activities Group (NAG)၊ အစိုးရရဲ႕ ေက်းလက္ေဒသ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္မွာလို႔ သိရပါတယ္။ အပတ္စဥ္ ၇ အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္မွာျဖစ္ၿပီး စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္မွာ စတင္မယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

“အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ လူငယ္ေတြကို စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အရည္အေသြးေတြ ေတာက္ေျပာင္လာေအာင္ သင္ၾကားေပးတာဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ လူမႈဝန္းက်င္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ လုပ္ငန္းေတြမွာ တက္တက္ႂကြႂကြ ပါဝင္ႏိုင္ေစဖို႔ ထိေရာက္ေသခ်ာအက်ိဳးရွိတဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္” လို႔ တယ္လီေနာ ျမန္မာရဲ႕ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ဆိုင္ရာက႑ တာဝန္ခံ ဦးမင္းသူက ေျပာပါတယ္။

တစ္လတာ ၾကာျမင့္မွာျဖစ္ၿပီး သင္တန္းၿပီးဆံုးလို႔ရွိရင္ ထူးခြ်န္သင္တန္းသားမ်ားအေနနဲ႔ ေျခာက္လၾကာ အလုပ္သင္ အစီအစဥ္မွာ ဆက္လက္ပါဝင္ခြင့္ ရမယ္လို႔သိရပါတယ္။ သင္တန္းကာလအတြင္း တက္ေရာက္သူေတြကို ေထာက္ပံ့ေငြ ေပးအပ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ဘြဲ႕ရၿပီးသူအသက္ ၂၀ မွ ၃၅ ႏွစ္ၾကားလူငယ္မ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ သင္တန္းေၾကးအေနနဲ႔ တက္ေရာက္သူတစ္ဦးကို တစ္သိန္းျဖစ္ၿပီး တက္ေရာက္သူတိုင္းအတြက္ ေနရာထိုင္ခင္းအခမဲ့၊ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ငါးေသာင္းက်ပ္ကိုေပး သြားမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး [email protected] သို႔ျဖစ္ေစ၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၉၆၆၅၅၄၈၂၄၊ ၀၉-၂၅၆၃၃၄၂၀၆ နဲ႔ ၀၉၄၅၀၆၉၄၃၆၁~၆၅ သို႔ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သင္တန္းမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ သီအိုရီႏွင့္ အယူအဆမ်ား၊ စီမံကိန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ သဘာဝ သယံဇာတ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ စီးပြားေရးအေပၚ သက္ေရာက္ေသာ ႏိုင္ငံေရးရာမ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ၊ အေျခခံလူမႈ အေဆာက္အအံု  ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်မႈႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ပံုစံမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတြင္ လူအမ်ားလက္ခံ ပါဝင္လာေစျခင္းစတာေတြ ပါဝင္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။

-ထြန္းထြန္း