အသံထြက္ ေကာင္းမြန္ၿပီး သယ္ေဆာင္ရ လြယ္ကူတဲ့ Bluetooth Speaker

အသံထြက္ေကာင္းမြန္ၿပီး သယ္ေဆာင္ရလည္းေပါ့ပါးေစတဲ့ LP(F1) Bluetooth Speaker ျဖစ္ပါတယ္။

Bluetooth 2.1 စနစ္ ျဖစ္ကာ ၁၀ မီတာအကြာအေ၀းထိ နားဆင္ႏိုင္သလို ကိုယ္ ဖြင့္ထားတဲ့သီခ်င္းအေပၚမူတည္ကာ LED မီးမ်ားမွာ မွိတ္တုတ္ မွိတ္တုတ္နဲ႔ ျဖစ္ေနမွာပါ။ WMA, MP3, WAV Format ေတြကို ဖြင့္ေပးႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္အတြက္ AUX အေပါက္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တန္ဖိုး ၉,၈၀၀ က်ပ္နဲ႔ FAX Computer ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၁၃၈၃၆ မွာ၀ယ္ယူရရွိႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။