လူတိုင္းအတြက္ အသံုးခ်ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ား

အဂၤလိပ္စကားေျပာ ေလ့က်င့္လိုသူေတြအတြက္
http://www.talkenglish.com

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေျပာကို ေလ့က်င့္လိုသူေတြအတြက္ အသံုးဝင္မယ့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဆိုက္မွာ အဂၤလိပ္ဘာသာ စကားေျပာေလ့က်င့္ခန္း သင္ခန္းစာမ်ားကို အေျခခံကေနစတင္ၿပီး ေလ့က်င့္သင္ၾကားႏိုင္ဖို႔အတြက္ စီစဥ္ေပးထားၿပီး အေျခခံအဆင့္မွာ ေလ့က်င့္ၿပီးစီးပါက ပံုမွန္သံုး အဂၤလိပ္စကားေျပာ သင္ခန္းစာႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုး အဂၤလိပ္စကားေျပာ သင္ခန္းစာမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကား ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း စီစဥ္ေပးထားပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ နားေထာင္ႏိုင္စြမ္းရည္ျမင့္မားေစရန္အတြက္လည္း အေျခခံ၊ အလယ္အဆင့္နဲ႔ အဆင့္ျမင့္ဆိုၿပီး အပိုင္းမ်ားခဲြကာ သင္ခန္းစာေတြကို တင္ေပးထားတာကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာစကားေျပာ ေလ့က်င့္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အျခားေသာေလ့က်င့္ႏိုင္မယ့္ ေဆာင္းပါးေတြကိုလည္း တင္ေပးထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အဂၤလိပ္စာ စကားေျပာကို ေလ့က်င့္လုိသူမ်ားအတြက္ အသံုးဝင္မယ့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

Fashion Design ကို ေလ့လာလိုသူေတြအတြက္
http://www.idrawfashion.com

Fashion Design ကို ေလ့လာလိုသူေတြအတြက္ အသံုးဝင္မယ့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဆိုက္မွာ Fashion Design ကို အေျခခံကေန စတင္ေလ့လာ လုိုသူေတြအတြက္ ဒီဇိုင္းေတြကို ဘယ္လိုဆဲြရမယ္ ဆိုတာမ်ိဳးကို ေဖာ္ျပေပးထားတာကို ေတြ႕ျမင္ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဝက္ဘ္ဆိုက္မွာ ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္းေတြအတြက္ ပံုမ်ားကို ဘယ္လိုစတင္ဆဲြရမယ္ ဆိုတာကို အဆင့္တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ေဖာ္ျပေပးထားတာကို ေတြ႕ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ့ျပင္ ဆံပင္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ Fashion Desing ေတြ၊ ဖိနပ္ပံုစံေတြကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဝတ္အစားနဲ႔ အျခားေသာ အသံုးအေဆာင္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ Design ေတြကိုလည္း ေလ့လာႏိုင္ေစဖို႔ အတြက္ စီစဥ္ဖန္တီး ေပးထားတာကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ Design Template မ်ားကိုလည္း ေလ့လာႏိုင္ဖို႔အတြက္ Download ျပဳလုပ္ၿပီး ေလ့လာႏိုင္ေအာင္လည္း ဖန္တီးေပးထားတာကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဂ်ပန္ဘာသာ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပဲြ ႀကိဳတင္ေလ့က်င့္ လိုသူေတြအတြက္
http://www.jlptstudy.com/N5

ဂ်ပန္စာ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပဲြကို ႀကိဳတင္ေလ့လာလိုသူေတြအတြက္ အသံုးဝင္မယ့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္
တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဆိုက္မွာ Level အလိုက္ ေလ့လာႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးထားတာကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ရမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။ စာေမးပဲြမွာေမးခဲ့တဲ့ ေမးခြန္းပံုစံေတြအတိုင္း ေလ့လာႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ စီစဥ္ေပးထားၿပီး ႏွစ္အလုိက္ ေမးခြန္းေတြကို ျပန္လည္ၾကည့္႐ႈ ႏိုင္ဖို႔အတြက္လည္း ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

JLPT စာေမးပဲြမွာ ေျဖဆိုရမယ့္ေမးခြန္းေတြအျပင္ မိမိေျဖဆိုမယ့္ Level မွာအသံုးျပဳတဲ့ Kanji စာလံုး
ေတြကိုလည္း ေလ့လာၾကည့္႐ႈႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သဒၵါပိုင္းဆိုင္ရာအတြက္လည္း မိမိေျဖဆိုမယ့္ အဆင့္မွာ
အသံုးျပဳရမယ့္ သဒၵါပိုင္းေတြကို ေလ့လာဖတ္႐ႈႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ဘာသာ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပဲြအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ထားခ်င္သူေတြ အသံုးတည့္မယ့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

တ႐ုတ္ဘာသာစကားကို ေလ့လာလိုသူေတြအတြက္ အသံုးဝင္မယ့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္
http://www.clearchinese.com

တ႐ုတ္ဘာသာစကားကို အေျခခံကေန စတင္ေလ့လာ လုိသူေတြအတြက္ အသံုးဝင္မယ့္ဝက္ဘ္ဆိုက္
တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဆိုက္မွာ တ႐ုတ္ဘာသာစကားကို ေလ့လာႏိုင္ဖို႔အတြက္ MP3 ဖိုင္ေတြကိုလည္း တင္ေပးထားၿပီး စာလံုးေရးသားပံုေတြကိုလည္း ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ စီစဥ္ေဖာ္ျပေပးထားတာကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ထို႔အျပင္ သင္ခန္းစာ တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္မွာလည္း ေလ့က်င့္ခန္းေပါင္းမ်ားစြာကို အပိုင္းလိုက္ခဲြျခားၿပီး တင္ေပးထားတာကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ MP3 ဖိုင္ေတြသာမက Video ဖိုင္ေတြကိုလည္း တင္ေပးထားၿပီး၊ တ႐ုတ္စာ အဘိဓာန္ကို ရွာေဖြၾကည့္႐ႈ လိုသူေတြအတြက္လည္း စီစဥ္ေပးထားပါတယ္။ ဒီ့အျပင္ တ႐ုတ္စာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အျခားေသာ Source ေတြကိုလည္း အဆိုပါဝက္ဘ္ဆိုက္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပးထားတာကို ေတြ႕ျမင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Illustrator ကိုေလ့လာေနသူေတြအတြက္
http://bit.ly/2sPp6r9

Illustrator ကိုေလ့လာေနသူေတြ၊ အေျခခံမွစတင္ ေလ့လာလိုသူေတြအတြက္ အသံုးဝင္တဲ့ ဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဆိုက္မွာ illustorator ကို စတင္ေလ့လာ ေနသူေတြအတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္ illustrator ကို အသံုးျပဳၿပီး ဖန္တီးေရးဆဲြ တတ္ေစဖို႔အတြက္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားစြာကို ေဖာ္ျပေပးထားတာကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေလ့က်င့္ခန္း တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ကို သံုးစဲြသူမ်ား အလြယ္တကူနဲ႔ လိုက္လုပ္တတ္ေစဖို႔အတြက္ ပံုမ်ား၊ စာမ်ားနဲ႔ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပ ေပးထားၿပီး၊ 3D စာသားဖန္တီးပံုကိုလည္း ေလ့လာႏိုင္ေစဖို႔အတြက္
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ ေပးထားတာကို ေတြ႕ျမင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ illustrator ကို ေလ့လာေနသူေတြ ေလ့က်င့္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ သင္ခန္းစာေပါင္းမ်ားစြာကို တင္ေပးထားတဲ့ ဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

ကြန္ပ်ဴတာသင္ခန္းစာေတြကို ေလ့လာႏိုင္မယ့္ဝက္ဘ္ဆိုက္
http://www.homeandlearn.co.uk

ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သင္ခန္းစာမ်ားစြာကို ေလ့လာႏိုင္မယ့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဆိုက္မွာ ကြန္ပ်ဴတာ အေျခခံသင္ခန္းစာေတြနဲ႔ Computer Programming သင္ခန္းစာေတြကို အေျခခံကေနစတင္ ေလ့လာႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ဖန္တီး ေပးထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ Microsoft Office အသံုးျပဳနည္းေတြကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ Java Programming, Virsual Basic.NET အစရွိတာေတြကိုလည္း ေလ့လာႏိုင္ေအာင္
တင္ေပးထားတာကို ေတြ႕ျမင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Web Design ကို ေလ့လာလိုသူေတြအတြက္ Web Design
နဲ႔ ပတ္သက္တာေတြကို အေျခခံကေန စတင္ေလ့လာ ႏိုင္ေစဖို႔အတြက္လည္း စီစဥ္ေပးထားပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သင္ခန္းစာေတြကို အိမ္ကေနတိုက္႐ိုက္ ေလ့လာႏိုင္မယ့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ျဖစ္ပါတယ္။

Graphic Design ကို ေလ့လာလိုသူမ်ားအတြက္
https://creative.pluralsight.com

Graphic Design ကို ဝါသနာပါသူေတြအတြက္ အသံုးဝင္မယ့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဆိုက္မွာ ဖန္တီးထားတဲ့ Graphic Design ေပါင္းမ်ားစြာကို ေလ့လာႏိုင္မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ Graphic Design ျပဳလုပ္လို႔ရတဲ့ ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ားစြာနဲ႔ အဆိုပါေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ားနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ Graphic Design Tutorial ေပါင္းမ်ားစြာကို ေလ့လာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ 3D Graphic Design မ်ားကိုလည္း ေလ့လာႏိုင္မွာျဖစ္သလို Tutorial မ်ားကိုလည္း Video ဖိုင္နဲ႔ၾကည့္႐ႈႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ စီစဥ္ဖန္တီးေပးထားတာကို ေတြ႕ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ Graphic Design ကို ေလ့လာလိုသူမ်ား၊ စတင္ေလ့က်င့္ သင္ယူလိုသူမ်ားအတြက္ေတာ့ အေထာက္အကူျပဳမယ့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ့ျပင္ ေဆာ့ဖ္ဝဲေပါင္းမ်ားစြာကိုလည္း ရွာေဖြၾကည့္႐ႈႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကြန္ပ်ဴတာ Programming ကို စတင္ေလ့လာလိုသူမ်ားအတြက္
http://www.programmingbasics.org

ကြန္ပ်ဴတာ Programming ကို စတင္ေလ့လာလို သူေတြအတြက္ေတာ့ အသံုးဝင္တဲ့ ဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဆိုက္မွာ Programming ဆိုတာဘာလဲ။ Programming ေတြ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္အတြင္းမွာ ဘယ္လိုအလုပ္ လုပ္ေဆာင္လဲ ဆိုတာကို ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။ Beginner Lesson အေနနဲ႔ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္ေတြကို ပံုနဲ႔တကြ ေရးသားေဖာ္ျပေပး ထားၿပီး ေဖာ္ျပထားတဲ့ ပံုထဲကစာေတြကို Run ႏိုင္ဖို႔အတြက္ Code ေတြ ေရးဆဲြႏိုင္ဖို႔ Program Area ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။

ဒီဆိုက္ရဲ႕ ပင္မစာမ်က္ႏွာမွာ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္း ခဲြထားပါတယ္။ Beginner Lessons နဲ႔ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းေတြ ေလ့လာကိုးကားလို႔ရမယ့္ Resourse ေတြကို Download ျပဳလုပ္ဖို႔အတြက္ဆိုၿပီး ၂ ပိုင္းခဲြထားပါတယ္။ သင္ခန္းစာေတြနဲ႔ Resource ေတြကိုေတာ့ Download ျပဳလုပ္ရမယ့္ေနရာမွာ အပိုင္းေတြခဲြျခားၿပီး ေဖာ္ျပေပးထားတဲ့အတြက္ တစ္ပိုင္းခ်င္းစီ Download ျပဳလုပ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

-သီဟ