September 26, 2017

နယ္စပ္ေဒသတုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စက္မႈလက္မႈပညာသင္တန္းေက်ာင္း (ဘားအံ) မွသင္တန္းေလွ်ာက္ လႊာေခၚယူ

နယ္စပ္ေဒသ တုိင္းရင္းသား လူငယ္မ်ား စက္မႈလက္မႈ ပညာသင္တန္းေက်ာင္း (ဘားအံ) မွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္/ စက္ျပင္သင္တန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး သင္တန္း၊ လွ်ပ္စစ္သင္တန္းႏွင့္ ဂေဟသင္တန္းမ်ားအတြက္ သင္တန္းေလွ်ာက္လႊာမ်ား ေခၚယူလွ်က္ရွိပါတယ္။

သင္တန္းကာလအတြင္း သင္တန္းသားမ်ားအတြက္ ေနထုိင္ျခင္းႏွင့္ စားစရိတ္၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိသင္တန္းေက်ာင္းက အခမဲ့ ေထာက္ပံ့ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဂေဟဆက္သင္တန္း အပတ္စဥ္ ၄ အား ပၪၥမတန္းေအာင္ႏွင့္ အထက္မ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္/ စက္ျပင္သင္တန္း အပတ္စဥ္ ၅ အား အဌမတန္းေအာင္ႏွင့္ အထက္မ်ား ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးသင္တန္း အပတ္စဥ္ ၆ အား စတုတၳတန္းေအာင္ႏွင့္ အထက္ရွိသူမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္သင္တန္း အပတ္စဥ္ ၆ အား အဌမတန္းေအာင္ႏွင့္ အထက္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းမ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၁၇ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ထိ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကား ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေလွ်ာက္ထားသူေတြဟာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ကေန ၃၅ ႏွစ္ထိ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္သူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီး သင္တန္းကာလအတြင္ ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစားေနႏုိင္သူ၊ ဘားအံသို႔ ကိုယ္ပိုင္အစီအစဥ္ျဖင့္ သြားလာႏုိင္သူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းအားေမလ ၁၂ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား ေလွ်ာက္ထား ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေသးစိတ္သိရွိလုိတဲ့ သူေတြအေနနဲ႔ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပရဟိတက်ားေက်ာင္း ဖုန္း-၀၁-၅၂၄၈၅၂၊ ဘီေအေဂ် ရန္ကုန္႐ံုး ဖုန္း-၀၁-၂၃၀၁၂၄၂၊ ၀၉၇၃၂၄၉၆၁၈ ၊ ဘီေအဂ် ဘားအံ႐ံုး ဖုန္း-၀၉၂၅၅၈၁၂၄၇၅ ၊ နယ္စပ္ေဒသတုိင္းရင္း သားလူငယမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး သင္တန္းေက်ာင္း (ဘားအံၿမိဳ႕နယ္) ဖုန္း-၀၅၈၂၂၄၄၅ သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း စံုစမ္းႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။