July 17, 2018

တီထြင္ေနဆဲ ေရငုပ္သေဘၤာကိုယ္ေပ်ာက္ နည္းပညာမ်ား

ကိုယ္ေပ်ာက္နည္းပညာ ဆိုသည္မွာ ရန္သူ႔ေရဒါမွ ရွာေဖြေထာက္လွမ္းႏုိင္ျခင္း ကင္းေဝးေစရန္ အသံုးျပဳသည့္ နည္းပညာကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎ကိုတိုက္ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ စစ္ဘက္သံုးဆိုင္ကယ္အခ်ိဳ႕တြင္ အသံုးျပဳေနၾကၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား၏ ကိုယ္ထည္ဒီဇိုင္းပံုစံကို လိႈင္းျပန္႐ိုက္ ခတ္မႈလမ္းလႊဲေစမည့္ ပံုစံျဖစ္ေစရန္ တည္ေဆာက္ၾကသလို ေရဒါလိႈင္းကို စုပ္ယူႏိုင္မည့္ ေဆးမ်ားသုတ္လိမ္းျခင္းျဖင့္လည္း ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ အဆိုပါယာဥ္မ်ားသည္ ကုန္းျပင္ေပၚတြင္ သြားလာလႈပ္ရွား ေမာင္းႏွင္ေနသည့္ ယာဥ္မ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ေရဒါျဖင့္ဖမ္းယူမႈမွ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေစရန္ အသံုးျပဳသည့္ နည္းပညာမ်ား ဆင္တူေသာ္လည္း ေရေအာက္တြင္ ငုပ္လွ်ိဳးသြားလာေနရသည့္ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ား အတြက္မူ ေထာက္လွမ္းခံရမႈမွ ကင္းေဝးေစရန္ ေဆာင္ရြက္မႈ နည္းလမ္းမ်ားသည္ ကြဲျပားသြားေစခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။

ေရငုပ္သေဘၤာမ်ား ပင္လယ္ျပင္အတြင္း ငုပ္လွ်ိဳးတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း ရန္သူ႔စစ္သေဘၤာမ်ား၊ ေရငုပ္ သေဘၤာမ်ား၏ ေထာက္လွမ္းခံရမႈမွ ကင္းေဝးေစရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေဝဟင္ အထက္တြင္ ေမာင္းႏွင္သြား
လာေနသည့္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား၏ ပံုစံမ်ားက့ဲသို႔ ဒီဇိုင္းတည္ေဆာက္၍မရေပ။ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ား၏ ေရေအာက္တြင္
သြားလာလႈပ္ရွားႏိုင္ရန္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ဒီဇိုင္းပံုစံသည္လည္း ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္သည့္တိုင္ေအာင္ ထုလံုးရွည္ ပံုသ႑ာန္အျဖစ္သာ တည္ရွိေနဦးမည္လည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီဇိုင္းပံုစံေျပာင္းလဲ၍ မရေနေသးသည့္ အတြက္ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားအတြက္ ကင္းေထာက္လွမ္းခံရမႈမွ ကင္းေဝးေစမည့္ နည္းပညာမ်ားသည္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္လာခဲ့ၿပီလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားအတြက္ ကင္းေထာက္လွမ္း ခံရမႈမွကင္းေဝးေစရန္မွာ ၎တို႔ေမာင္း
ႏွင္မႈစနစ္သည္ အဓိကက်ေပသည္။ ယခင္ကာလမ်ားက ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳသည့္ သမား႐ိုးက်ေမာင္းႏွင္မႈ စနစ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဒီဇယ္စြမ္းအင္သံုးႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္ အသံုးျပဳျခင္းမ်ားသည္ အသံဆူညံလြန္းသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိေနခဲ့ရပါသည္။

အဆိုပါ စနစ္မ်ားမွ ထြက္ရွိလာေသာ ဆူညံမႈမ်ားသည္ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ဖိတ္ေခၚေနသလုိ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ဆိုနာနည္းပညာမ်ား ပိုမိုတုိးတက္လာျခင္းျဖင့္ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားကို အလြယ္တကူ ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိ ႏိုင္လာခဲ့ၾကေပသည္။ အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏိၵယတို႔တြင္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားသည္ အသံဆူညံစြာ ထြက္ရွိေနသည့္အတြက္ အေနာက္ ဥေရာပအလယ္တြင္ မ်က္ႏွာငယ္ရသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးျဖင့္ ႀကံဳေတြ႕ရလ်က္ရွိ
သည့္အတြက္ ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ အေမရိကန္တို႔၏ ေခတ္မီေရငုပ္သေဘၤာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေနသည့္ ေမာင္းႏွင္မႈ စနစ္တစ္မ်ိဳးကုိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ပံုစံတူအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ၿပီလည္း ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ေမာင္းႏွင္မႈစနစ္ကို Rim Driven Pump Jet ဟု ေခၚဆိုႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၎သည္ လွ်ပ္စစ္စနစ္ တစ္ခုတည္းျဖင့္သာ လည္ပတ္ေမာင္းႏွင္ေစမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ အသံဆူညံစြာ ထြက္ရွိမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည့္ အျပင္ ေရပူေဖာင္းထုတ္လႊင့္မႈ ပမာဏကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။ ယခု အင္ဂ်င္စနစ္သည္ တ႐ုတ္တို႔၏ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားကို ပိုမိုလွ်ိဳ႕ဝွက္ေစမည္ျဖစ္သလို တ႐ုတ္ေရတပ္အတြက္ မ်ားျပားလွစြာေသာ စစ္ေရးဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိုလည္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ေစရန္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု တ႐ုတ္ေရတပ္မွ ယံုၾကည္ေနၾကပါသည္။ Rim Driven Pump-jet ဆိုသည္မွာ စက္ဝိုင္းပံုသ႑ာန္ကြင္းအတြင္း၌ ဒလက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္တပ္ဆင္ထားေသာ ႐ိုတာေခ်ာင္းကို လွ်ပ္စစ္စနစ္ အသံုးျပဳ၍ လွည့္လည္ေစျခင္းျဖင့္ တြန္းအားေပး ႐ုန္းကန္ထြက္ေစကာ ေမာင္းႏွင္သြားလာႏိုင္သည့္ အင္ဂ်င္စနစ္ျဖစ္ပါသည္။

Pump-jet ေမာင္းႏွင္မႈစနစ္သည္ တည္ေဆာက္မႈဒီဇိုင္းပံုစံ ႐ႈပ္ေထြးသည့္အတြက္ တြင္က်ယ္ေလာက္ေအာင္ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းေတာ့ မရွိေသးေပ။ နည္းပညာသုေတသန စရိတ္ေထာက္ပံ့မႈ ေကာင္းစြာရရွိႏိုင္မႈႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ေဆာင္ရြက္မွသာ ရရွိႏုိင္ေသးသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးသာ ပိုင္ဆိုင္ေနပါေသးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း အေမရိကန္ႏွင့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ ေခတ္အမီဆံုး ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားတြင္သာ အသံုးျပဳႏိုင္ၾကေသးၿပီး တတိယေျမာက္အျဖစ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေနျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ အသံတိတ္ ေရငုပ္သေဘၤာဆိုသည့္ အဓိပၸါယ္မွာ ကိုယ္ေပ်ာက္နည္းပညာ
ေကာင္းစြာအသံုးျပဳထားျခင္းကို ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႐ုတ္ျခည္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အကူအညီေပးႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားမွ ၎နည္းပညာရပ္အေပၚ အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနခဲ့ၿပီလည္းျဖစ္ပါသည္။

ယခင္က အေမရိကန္ေရတပ္အေနျဖင့္ တန္ျပန္ေရငုပ္သေဘၤာ စစ္ဆင္ေရးအျဖစ္ တ႐ုတ္တို႔၏ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားကို စံုစမ္းေထာက္လွမ္းျခင္း၊ အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားျခင္းႏွင့္ ေျခရာခံျခင္းမ်ားကို ေကာင္းစြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း မၾကာမီ အခ်ိန္အတြင္း တ႐ုတ္တို႔၏ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားတြင္ Pump-Jet ေမာင္းႏွင္မႈစနစ္ႏွင့္ အျခားကိုယ္ေပ်ာက္ နည္းပညာသံုး ကိရိယာမ်ားကိုသာ တပ္ဆင္အသံုးျပဳ လာႏုိင္ခဲ့ပါက အထက္ပါ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ခက္ခဲစြာေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ၎အေျခအေနကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားတြင္ ေမာင္းႏွင္မႈစနစ္သည္ မည္မွ်အေရးပါၿပီး ရန္သူကင္းေထာက္လွမ္းျခင္းမွ ကင္းေဝးေစရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို သက္ေသျပေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ေမာင္းႏွင္မႈစနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲျခင္းျဖင့္ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားကို အသံတိတ္လႈပ္ရွားေစၿပီး ရန္သူကင္းေထာက္ျခင္းကို ကင္းေဝးေစမည့္ နည္းပညာတစ္ခု တည္းသာမက လက္ရွိ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားတြင္ ဆိုနာမ်ားမွ ထုတ္လႊင့္လိုက္သည့္ အသံလိႈင္းမ်ားကို စုပ္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ ရာဘာ သို႔မဟုတ္ ပလတ္စတစ္မ်ားကို ကိုယ္ထည္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳလ်က္ရွိပါသည္။

အဆိုပါ နည္းလမ္းမ်ားသည္ သမား႐ိုးက် ကင္းေထာက္လွမ္းသည့္ နည္းလမ္းမ်ား အႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎ေဆာင္ရြက္မႈကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ အလူမီနီယမ္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ Ring မ်ားကို ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားတြင္ တပ္ဆင္အသံုး ျပဳရန္ တ႐ုတ္သိပၸံပညာရွင္မ်ားမွ တီထြင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေနပါေသးသည္။ အဆိုပါ Ring မ်ားသည္ အျခားေသာ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားမွ ထုတ္လႊင့္လုိက္သည့္ အသံလိႈင္းမ်ား လာေရာက္႐ိုက္ခတ္သည့္အခါ ထိန္းခ်ဳပ္မႈျပဳလုပ္ၿပီး လမ္းလႊဲေျပာင္းလဲပစ္ျခင္းျဖင့္ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈကို အာ႐ံုမ်ားျပားေစရန္ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ထိုနည္းလမ္းကို တ႐ုတ္သိပၸံပညာရွင္မ်ားမွ ႀကိဳးစား တီထြင္လ်က္ရွိေပသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကန္႔သတ္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ Ring နည္းပညာကုိ အသံုးျပဳရာတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ႀကိမ္ႏႈန္းႏွင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အရပ္မ်က္ႏွာမွ အသံလိႈင္းဝင္ေရာက္မႈကို လမ္းလႊဲပစ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မတူညီေသာေနရာမွ မတူညီေသာ ႀကိမ္ႏႈန္းမ်ားကို အသံုးျပဳေထာက္လွမ္း ပါက ေရငုပ္သေဘၤာတည္ရွိေနမႈကို သိျမင္ႏုိင္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ Ring နည္းပညာ တီထြင္ေနမႈသည္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရဆဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ေခတ္အမီဆံုးတပ္မေတာ္ႏွင့္ နည္းပညာ ျမင့္မားမႈကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ အေမရိကန္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္မူ ၎တို႔၏ ေရငုပ္သေဘၤာကို ရွာေဖြေတြ႕ ရွိႏုိင္ျခင္း မရွိေစရန္ႏွင့္ အျခားေသာ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ား၏ တည္ရွိေနမႈကို သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ေမာင္းသူမဲ့ ေရေအာက္သေဘၤာငယ္မ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ရွိေပသည္။
ထုိသို႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေမရိကန္သုေတသနႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ေအဂ်င္စီျဖစ္သည့္ DARPA မွအရင္းအႏွီး စိုက္ထုတ္္၍ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိပါသည္။ ၎အစီအစဥ္တြင္ မိမိတို႔၏ ေရငုပ္သေဘၤာမွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ေမာင္းသူမဲ့ေရေအာက္သြားယာဥ္ (Unmanned Underwater Vehicles-UUV) ကို အျခားေသာ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားမွ ေထာက္လွမ္းမရႏိုင္သည့္ ေနရာမွေန၍ ဆိုနာလိႈင္းမ်ားကို ထုတ္လႊင့္ျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔၏ ေရငုပ္သေဘၤာတည္ေနရာကို အျခားေသာ ေရငုပ္သေဘၤာမွ ေထာက္လွမ္းခံရမႈမွ ကင္းေဝးေစရန္ လွည့္စားမႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သလို အျခားေသာ ရန္သူ႔ေရငုပ္သေဘၤာမ်ား၏ တည္ရွိေနမႈကိုလည္း
စံုစမ္းေထာက္လွမ္းႏိုင္စြမ္းရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္ အခ်က္ျပျခင္းမ်ားျဖင့္ လက္ဦးမႈရရွိႏိုင္ရန္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည္လည္း ျဖစ္သည္။

ယခုေဖာ္ျပပါ နည္းပညာ အခ်ိဳ႕သည္ ရန္သူ႔စစ္သေဘၤာႏွင့္ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ား၏ ကင္းေထာက္လွမ္းျခင္းမွ ကင္းေဝးေစရန္ တီထြင္လ်က္ရွိသလို သမား႐ိုးက် အသံုးျပဳေနခဲ့သည့္ ဆိုနာစနစ္မ်ားကိုလည္း ပိုမိုအားေကာင္းစြာ အကြာအေဝး ပိုမိုထုတ္လႊင့္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ႀကိဳတင္ေရွာင္လြဲႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိၾကေပသည္။

-WorldWide(BMSTU)