တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ပညားေရးက႑ျမႇင့္တင္ျခင္း