July 17, 2018

စာသင္သားမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းသံုးအဂၤလိပ္စာ Employment – 2

လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီတစ္ခုကို တည္ေထာင္လုပ္ကိုင္ၾကသည့္အခါ လုပ္ငန္းတာဝန္အလုိက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္
ရြက္ၾကရမည့္ ဝန္ထမ္း သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္သမားမ်ား လုိအပ္ပါသည္။ အစိုးရလုပ္ငန္းမ်ားတြင္မူ အရာရွိအဆင့္ရွိသူမ်ားကို အရာထမ္းမ်ားဟု ေခၚၾကကာ က်န္အဆင့္မ်ားကို ဝန္ထမ္းမ်ားဟု ေခၚဆုိၾကသည္။ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားတြင္ အရာရွိအရာထမ္းဟူေသာ အသံုး အႏႈန္းမရွိၾကေပ။ အစိုးရလုပ္ငန္း ဌာနမ်ားအတြက္ အရာရွိအဆင့္အထက္
ခန္႔ထားမႈအားလံုးကို ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက အတည္ျပဳခန္႔ထားၾကသည္။ မည္သည့္အဆင့္ မည္သည့္ရာထူးျဖင့္ ခန္႔ထားသည္ဟူေသာ ကိစၥအတြက္ အစိုးရျပန္တမ္းျဖင့္ အတည္ျပဳၾကေလ့ရွိသည္။ သုိ႔အတြက္ ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိ (gazetted officer) ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းရွိခဲ့ၾကသည္။ စီမံခန္႔ခြဲေရး အဆင့္အႀကီးတန္း အရာရွိကိုမူ အမႈေဆာင္အရာရွိ (Executive Officer) ဟုေခၚဆိုၾကသည္။ အစိုးရဌာနတစ္ခုတြင္ ေနာင္အခါ လုိအပ္လာႏုိင္သည့္ ရာထူးတစ္ခုအတြက္ လ်ာထား၍ အလုပ္သင္သေဘာမ်ိဳး ခန္႔ထားမႈကို Supernumerary post ဟု ေခၚဆိုသကဲ့သုိ႔ သက္ဆုိင္ရာလုပ္ ငန္းရပ္တစ္ခုခုအတြက္ အလုပ္သင္ဘဝျဖင့္ လုပ္ကိုင္သူမ်ားကို Apprentice ဟု သတ္မွတ္ၾကသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းတြင္ အေတြ႕အႀကံဳရေစရန္ လက္ေတြ႕လုပ္ကိုင္မႈကို ယေန႔ေခတ္တြင္ Internship ဟုေခၚဆို သံုးႏႈန္းၾကသည္။ အစိုးရမဟုတ္သည့္ လုပ္ငန္းဌာနအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ခန္႔ထားၾကေသာ ရာထူးတာဝန္မ်ားမွာမူ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားျခားနားမႈ ရွိႏုိင္ပါသည္။

အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြသူ (job seeker) တစ္ဦးသည္ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားၾကရာတြင္ မိမိအေပၚ ေယဘုယ်ေလ့လာကာ မွတ္ခ်က္ျပဳႏိုင္ရန္
ပညာရည္မွတ္တမ္း အက်ဥ္းအျဖစ္ CV ေခၚ Curriculum Vitae ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း Resume ကိုျဖစ္ေစ ပူးတြဲတင္ျပၾကရသည္။ CV ႏွင့္ Resume တုိ႔၏ ကြာျခားခ်က္ကို ေလ့လာၾကည့္မည္ဆုိပါက CV သည္ အမည္ေနရပ္လိပ္စာႏွင့္ ပညာအရည္အခ်င္း ေဖာ္ျပမႈကို အဓိကထား ေဖာ္ျပၾကေလ့ရွိသျဖင့္ စာမ်က္ႏွာ တစ္မ်က္ႏွာျဖင့္သာ ျမင္ေတြ႕ၾကရေလ့ရွိသည္။ Resume တြင္မူ ပညာေရးသင္ၾကားမႈ သမုိင္းေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ အထူးကၽြမ္းက်င္မႈ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားပါ ေဖာ္ျပခြင့္ရသျဖင့္ စာတစ္မ်က္ႏွာထက္မက ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။

အလုပ္ခန္႔ထားရန္အတြက္ လူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္း (Interview) ျပဳလုပ္ၾကရမွာျဖစ္သည္။ လူေတြ႕ေမးျမန္းရာတြင္ ေျဖၾကားသူ (Interviewer) အေနျဖင့္ စစ္ေဆးေတြ႕ဆံုေမးျမန္းသူ (Interviewer) ေမးျမန္းသမွ်ကို ေျဖၾကားေပးၾကရသည္။ စစ္ေဆးေတြ႕ဆံုေမးျမန္းသူအေနျဖင့္ ပထမဦးစြာ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ (Application) တင္သြင္းသူ၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းပါ CV (Curriculum Vitae) သို႔မဟုတ္ Resume ကိုစစ္ေဆးယူကာ မိမိခန္႔ထားရန္ရွိေသာ အလုပ္ပံုစံ (Job Description) ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မည့္သူမ်ားကို ပထမအဆင့္ေရြးခ်ယ္ခံစာရင္း (Show list) ကိုျပဳလုပ္ယူၾကသည္။ ထုိသုိ႔စိစစ္ေရြးခ်ယ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ (Screening Process) တြင္ သင့္ေတာ္မည့္သူ (Candidate) မ်ားကိုသာ ပါဝင္ေစသည္။

CV မ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပံုစံသံုးမ်ိဳးျဖင့္ျမင္ေတြ႕ၾကရေလ့ရွိသည္။ Chronological CV ဟုေခၚဆိုသည့္ မၾကာခင္ကလုပ္ကုိင္ခဲ့ေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ားကို ကာလအပိုင္းအျခားႏွင့္ ေဖာ္ျပေပးသည့္ပံုစံ၊ Functional CV ဟုေခၚဆုိေသာ လုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးသည့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားမွ ယခုခန္႔ထားရန္ျပဆုိထားသည့္ ရာထူးေနရာလုပ္ငန္း သဘာဝႏွင့္တူညီမႈ ရွိေနေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို အထူးေဖာ္ၫႊန္းေရးသားေသာ ပံုစံ သုိ႔မဟုတ္ အဆိုပါပံုစံႏွစ္ခုကို သင့္ေလ်ာ္သည့္ အေနအထားမ်ားျဖင့္ ျပဆုိသည့္ပံုစံဟူ၍ သံုးမ်ိဳးရွိေနပါလိမ့္မည္။

ေလွ်ာက္လႊာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါပံုစံမ်ား ကဲ့သုိ႔ေသာ အာမခံခ်က္မ်ားႏွင့္ ကတိျပဳေရးသားၾကသည္ကို နမူနာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားႏိုင္ပါသည္။

(1) I am a flexible person seeking employment which will allow development, growth and make use of my exiting skills.

ကၽြန္ေတာ္သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစမည့္အခြင့္အလမ္းကိုရွာေဖြကာ မိမိ၏ လက္ရွိကၽြမ္းက်င္သိရွိၿပီးေသာအင္အားကိုအသံုးခ်၍ လုိက္ေလ်ာညီေထြ လုပ္ေဆာင္မည့္သူ ျဖစ္ပါသည္။

(2) I am a good listener and learner, and am able to com-municate well with people from all walks of life.

ကၽြန္ေတာ္သည္ အေသအခ်ာေလ့လာ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ တတ္သူျဖစ္ၿပီး ဘဝခရီးတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေတြ႕ဆံုသူမ်ားကို ေကာင္းစြာဆက္ဆံ ေျဖဆိုႏုိင္ပါသည္။

(3) I am a keen, hand working, reliable and excellent timekeeper.

ကၽြန္ေတာ္သည္ လုပ္ငန္းအေပၚသစၥာရွိကာ ႀကိဳးႀကိဳးစားစား ထက္ထက္ျမက္ျမက္ ထိေရာက္စြာ လုပ္ကိုင္တတ္သူ ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ အခ်ိန္ကို တိက်စြာ အသံုးခ်တတ္သူ ျဖစ္ပါသည္။

(4) I have a good sense of humour and a plansent approach.

ကၽြန္ေတာ္သည္ တစ္ဖက္သား၏ စိတ္ကိုနားလည္စြာျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္စည္း႐ံုး ေဆာင္ရြက္တတ္သူ ျဖစ္ပါသည္။

(5) I am able to motivate and direct my talents and skills to meet objectives.

ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ေျမေတာင္ေျမႇာက္သင့္သူမ်ားကို စိတ္အားတက္ႂကြစြာ လုပ္ကုိင္ႏိုင္ရန္ ႏိႈးေဆာ္ႏုိင္စြမ္း ရွိသကဲ့သုိ႔ ရည္မွန္းျပည့္မီေစရန္လည္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းရွိပါသည္။

CV သုိ႔မဟုတ္ Resume တြင္ေလွ်ာက္ထားသူအေနျဖင့္ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားအေပၚ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ထားရွိၿပီး ျဖစ္ရပါမည္။

(1) Do you have gaps or breaks in your employment history.

သင္၏လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္မႈသမုိင္းေၾကာင္းတြင္ အလုပ္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ကူးေျပာင္းလုပ္ကိုင္မႈအၾကား ကြာဟေနသည့္အခ်ိန္ကာလ ရွိ၊ မရွိ။

(2) Are you staying in the same area of work or having a cover change?

မိမိလုပ္ကိုင္လာခဲ့ေသာ ေနရာဌာနမ်ားသည္ တူညီေသာ အလုပ္အကိုင္ျဖစ္၊ မျဖစ္ သုိ႔မဟုတ္ မတူညီေသာ အလုပ္အကုိင္ သဘာဝတရားမ်ားကို ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ။

(3) How you have several short term or seasonal jobs?

အခ်ိန္ပိုင္းကာလ အပိုင္းအျခားပံုစံျဖင့္ မၾကာခဏလုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးျခင္း ရွိ၊ မရွိ။ သို႔မဟုတ္ ရာသီေပၚအလုပ္မ်ား လုပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္း ရွိ၊ မရွိ။
လူေတြ႕စစ္ေဆးသည့္အခါ ေအာက္ပါအတုိင္း ေမးခြန္းမ်ားလည္း ေမးျမန္းၾကေလ့ရွိေၾကာင္း နမူနာအျဖစ္ ျပဆိုလုိပါသည္။

(1) Why do you want to join this company?

ယခုကုမၸဏီတြင္အလုပ္လုပ္ရန္ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ စိတ္ကူးခဲ့ပါသည္။

(2) What changes would you implement if you got this job?

ဤအလုပ္ကို ခန္႔ထားျခင္းခံရပါက မည္သည့္ျဖည့္ဆည္းမႈမ်ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္နည္း။

(3) What is your expected salary?

လစာေငြ မည္မွ်ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသနည္း။

(4) Do you know this post offers a basic salary plus generous commission?

ဤအလုပ္အကုိင္ရာထူးတြင္ လစာေငြအျဖစ္ ေကာ္မရွင္ခခံစားခြင့္ရွိသည္ကို သင္သိထားပါသလား။

(5) What has brought you to this point in your career?

သင္၏တတ္ကၽြမ္းမႈႏွင့္အတူ ယခုေပးအပ္မည့္ လုပ္ငန္းတြင္ မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္မည္နည္း။

(ေရွ႕အပတ္တြင္ အစည္းအေဝး (Meeting) အေၾကာင္းေဖာ္ျပေပးပါမည္)

-ေရႊပုလဲအိမ္